736/2009

Given i Helsingfors den 8 oktober 2009

Statsrådets förordning om ändring av 37 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 april 2008 om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008) 37 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i förordning 648/2008, som följer:

37 §
Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för


3) anskaffning av maskiner eller anordningar, om inte anskaffningen hänför sig till en investering i nybygge, utvidgning eller totalrenovering eller till en investering som avses i 4 § 2 mom., 11, 13, 15, 17―19 eller 21 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk år 2010 (735/2009),Denna förordning träder i kraft den 14 oktober 2009.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 8 oktober 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Mika Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.