735/2009

Given i Helsingfors den 8 oktober 2009

Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 30 § 2 mom. i lagen av den 28 december 2007 om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för gårdsbruk enligt 7 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) till en sådan sökande som uppfyller de villkor för beviljande av stöd som anges i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008).

Denna förordning tillämpas på ansökningar som gäller investeringar som kan beviljas stöd ur en bevillningsfullmakt för räntestödslån under moment 30.20.49 i statsbudgeten för 2010 eller av de medel som anvisas för understöd för investeringar i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2010.

2 §
Tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om statligt stöd och stöd som finansieras med medel ur program

Nationellt stöd för investeringar som avses i denna förordning kan beviljas, förutsatt att investeringen uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.

När investeringsstöd som avses i 4―9 § beviljas i stödregionerna A och B som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008 (63/2008), bortsett från Åland, tillämpas dessutom kommissionens beslut K (2008) 696 om godkännande av ett finskt nationellt stödprogram för genomförande av särskilt artikel 141 i Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning.

När stöd beviljas för investeringar enligt 4 § tillämpas dessutom kommissionens beslut K(2007) 3779 om godkännande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2007― 2013.

2 kap.

Investeringar i husdjursskötsel

3 §
Bygginvesteringar inom husdjursskötseln

Med husdjursskötsel avses i denna förordning mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel, svinhushållning, får- och getskötsel, höns- och fjäderfähushållning samt hästhushållning.

Med byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom husdjursskötseln avses produktionsbyggnader med rastgårdar, foderförråd som är gastäta eller av annat slag och behövs inom husdjursproduktionen, gödselstäder samt värmecentraler som producerar värme huvudsakligen för produktionsbyggnader som används inom husdjursskötseln och foderförråd och i övrigt uppfyller de krav beträffande stödberättigande värmecentraler som anges i 25 §. Värmecentraler anses dock vara byggnader som behövs inom husdjursskötseln bara om den producerade värmen är avsedd att användas enbart i en produktionsbyggnad eller ett foderförråd eller i en sådan maskinhall eller reparationsverkstad som ansluter sig till dessa. Om värme produceras för flera byggnader som behövs inom husdjursskötseln eller för flera byggnader som behövs inom husdjursskötseln och inom annan produktion, bestäms stödet för värmecentralen utgående från stödnivån för den byggnad som huvuddelen av värmen är avsedd för.

Till stödberättigande kostnader hänförs inte kostnader som orsakas av att en maskinhall eller reparationsverkstad eller något annat sådant utrymme inne i en produktionsbyggnad eller någon annan byggnad som avses i 1 mom. byggs, utvidgas eller renoveras grundligt och inte heller av andra kostnader som hänför sig till de nämnda objekten utan att ha något direkt samband med husdjursproduktion.

4 §
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom mjölkboskaps- och nötkreatursskötseln.

Om utfodringen av mjölk- eller nötboskap inte baserar sig på ett fast monterat utfodringssystem kan stöd i samband med byggande beviljas för anskaffning av foderutdelningsanordningar eller fullfodervagnar inom de enhetskostnadsgränser som gäller för utfodringssystem. Stöd beviljas inte för kompaktlastare eller minitraktorer.

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som gäller produktionsbyggnader som behövs inom mjölkboskapsskötseln bara om det för den gårdsbruksenhet som ansökan gäller har fastställts en referenskvantitet för mjölk enligt 4 och 6 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) som fem år efter det att stödet beviljades motsvarar kravet på en 8 100 liter stor referenskvantitet per mjölkkoplats enligt antalet djurplatser på lägenheten efter att investeringen har genomförts på gårdsbruksenheten. Om referenskvantiteten fem år efter det att stödet beviljades inte motsvarar den referenskvantitet som legat till grund för beviljandet av stöd och om antalet djurplatser på gårdsbruksenheten härvid överstiger antalet djurplatser i relation till referenskvantiteten, kan stödet riktas endast till den del av de godtagbara byggkostnaderna som fem år efter att stödet beviljades motsvarar den befintliga referenskvantitetens relativa andel av den referenskvantitet för mjölk som krävs på basis av antalet djurplatser.

5 §
Svinhushållning

Stöd kan beviljas för grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom svinhushållningen. Stöd kan också beviljas för nybyggnad av rastgårdar i anslutning till svinhus och gastäta spannmålssilor.

6 §
Får- och getskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom får- och getskötseln.

7 §
Höns- och fjäderfähushållning

Stöd kan beviljas för grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom produktionen av fjäderfäkött. Stöd kan också beviljas för nybyggnad av en gastät spannmålssilo som behövs inom produktionen av fjäderfäkött.

Inom äggproduktionen kan stöd beviljas för investeringar där hönsburar ersätts med inredda burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen (247/1996) och i de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Inom äggproduktionen kan stöd dessutom beviljas för investeringar där äggproduktionsmetoden ändras på så sätt att burhönshus ändras till flervåningssystem för frigående hönor eller golvhönshus som uppfyller kraven i djurskyddslagen.

Stöd beviljas dock inte för kostnader som beror på en sådan areal- eller volymökning hos en produktionsbyggnad som en investering enligt 1 eller 2 mom. förutsätter.

8 §
Hästhushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig renovering av stall eller andra produktionsbyggnader som behövs för hästuppfödning.

Stöd beviljas inte för byggande, utbyggnad eller grundlig reparation av maneger eller för andra investeringar som hänför sig till serviceverksamhet inom hästhushållningen.

3 kap.

Investeringar som anknyter till växtodling

9 §
Växthusproduktion

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig renovering av byggnader som behövs inom växthusproduktionen. Som sådana byggnader betraktas också värmecentraler i den mån de producerar värme för växthus. På uppvärmningssystemet för växthus och på värmecentralen tillämpas det som föreskrivs i 25 §.

Ett växthus kan betraktas som en byggnad som berättigar till stöd, om

1) det har uppförts på betongsockel, betongpelare eller en motsvarande fast grund,

2) det har ett uppvärmnings- och ett ventilations- eller kylsystem,

3) täckmaterialet är glas, flerskiktsmaterial som är avsett för växthus eller dubbel plastfolie.

10 §
Täckdikning

Stöd kan beviljas för täckdikning av åker. Beviljandet av stöd förutsätter att täckdikningen är förenlig med bestämmelserna i statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering (333/2008).

Stöd beviljas inte för täckdikning av utfallsdiken och inte heller för investeringar i små pumpstationer.

11 §
Torkanläggningar

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av varm- och kalluftstorkar som är avsedda för torkning av spannmål eller hö samt för anskaffning av vagnstorkar för spannmål.

Stöd som beviljas i form av understöd kan beviljas höjt med fem procentenheter, om torkanläggningen används för att torka två eller flera gårdsbruksenheters spannmål eller hö. Behovet av torkanläggningskapacitet som är avsedd för gemensamt bruk ska visas på lämpligt sätt och en väsentlig del av torkanläggningens totalkapacitet ska vara avsedd för torkning av spannmål från en eller flera gårdsbruksenheter som innehas av någon annan än sökanden.

12 §
Produktlager

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av lager för jordbruksprodukter.

Förhöjt stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av lager för trädgårdsprodukter, om stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas för lagring av produkterna.

13 §
Skördemaskiner för gemensamt bruk

Stöd kan beviljas för anskaffning av skördemaskiner för gemensamt bruk, när skördemaskinerna är avsedda att användas inom trädgårdsproduktion på friland eller annat jordbruk. En väsentlig del av maskinens brukstid ska utnyttjas vid skörd på en eller flera gårdsbruksenheter som innehas av någon annan än sökanden. Gemensamt bruk som två eller flera jordbrukare tillämpar ska visas på lämpligt sätt.

4 kap.

Andra produktionsinriktningar

14 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd kan beviljas för

1) bygginvesteringar som föranleds av att pälsdjursuppfödningen av miljöskyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde till en ny plats,

2) investeringar där mink- och rävburar ersätts med burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den,

3) nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av skugghus, oisolerade djurhallar, utrymmen för förvaring av foder och gödselstäder samt för kringgärdande av farmen med ett stängsel varmed djuren hindras att rymma från farmen,

4) bygginvesteringar som avser dricksvattensystem i åretruntbruk och en gemensam gödselstad för två eller flera pälsdjursfarmer samt för att förse befintliga skugghus med vattentäta underlag.

Beviljandet av stöd enligt 1 mom. 1 punkten förutsätter att pälsdjursuppfödningen på grundvattenområdet måste upphöra till följd av ett myndighetsbeslut. Understöd kan beviljas bara till den del de godtagbara kostnaderna föranleds av byggandet av en pälsdjursfarm vars produktionskapacitet motsvarar den farm som enligt myndighetsbeslutet ska läggas ned.

Vid investeringar enligt 1 mom. 2 punkten kan rävburar ersättas också med minkburar, varvid de godtagbara kostnaderna är högst lika stora som de godtagbara kostnaderna om burarna hade ersatts med rävburar som uppfyller nämnda krav.

15 §
Biodling

Stöd kan beviljas för anskaffning av bikupor som behövs vid biodling, för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av behandlingslokaler och lager samt för anskaffning av honungsslungor.

16 §
Vissa andra produktionsinriktningar

Stöd kan beviljas för investeringar som gäller nybyggnad, utvidgning eller grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs vid svampodling, uppfödning av vilt i hägn eller plockning av vilda bär och svampar.

Stöd beviljas inte för investeringar som främjar uppfödning av vildsvin, struts, emu och bison i hägn eller produktion av kött som härrör från dessa djur.

5 kap.

Särskilda investeringar

17 §
Iordningsställande av jordbruksprodukter

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner och anläggningar som behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter och för anskaffning av maskiner och anordningar. Stöd beviljas dock inte för investeringar som hänför sig till iordningställande av renkött för försäljning eller för investeringar som gäller äggpackerier.

Den verksamhet som stödet avser ska huvudsakligen utnyttja gårdsbruksenhetens råvaror. Produkterna ska framställas för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare.

Beviljandet av stöd förutsätter att produkten efter åtgärden fortfarande är en jordbruksprodukt som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

18 §
Investeringar som främjar miljöskydd, djurens välbefinnande och produktionshygien

Stöd kan beviljas för investeringar som medför extra kostnader som hänför sig till skydd eller förbättring av miljön, förbättrade hygienförhållanden i fråga om jordbruksföretag som bedriver husdjursskötsel eller husdjurens välbefinnande. Stöd för extra kostnader kan dock beviljas bara om de för produktionssektorn och stödobjektet i fråga fastställda minimikrav beträffande miljön, hygienförhållandena och husdjurens välbefinnande som ingår i Europeiska gemenskapens lagstiftning överskrids med hjälp av investeringen. Om de krav i den nationella lagstiftningen som gäller motsvarande omständigheter överskrider de motsvarande kraven i gemenskapens lagstiftning och om investeringen måste genomföras i enlighet med minimikraven i den nationella lagstiftningen, är kostnaden extra bara till den del också kraven i den nationella lagstiftningen överskrids med hjälp av den.

Stöd enligt 1 mom. kan dock beviljas bara för stödberättigande merkostnader för

1) sådana komadrasser för mjölk- och dikor samt avelstjurar och båsmattor för andra nötkreatur som fast installeras i husdjursbyggnaden,

2) anläggningar och system som är avsedda för avsvalkning av enskilda djur och som fast installeras i svinhuset, med undantag för kostnader för ventilationsanordningar i svinhus,

3) byggande, utvidgning eller grundlig reparation av en sådan byggnad, konstruktion eller anläggning eller anskaffning av en anordning som avses bli använd för att lagra eller bränna kadaver av döda nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän eller pälsdjur.

Stöd för en investering enligt 2 mom. 1 punkten beviljas inte, om investeringen ingår i nybyggnaden eller utvidgningen av en produktionsbyggnad.

Beviljandet av stöd för en investering enligt 2 mom. 3 punkten förutsätter att investeringen genomförs på ett område där kadavren av djurslaget i fråga ska uppsamlas, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt med stöd av lagen om djursjukdomar (55/1980).

Stöd beviljas inte, om en ökning av produktionskapaciteten ingår i investeringen.

19 §
Förbättring av arbetsmiljön

Stöd kan beviljas för anskaffning av mjölkningssystem, utrustning för utgödsling, behandlingsburar för nötkreatur, ensilageskärare, foderutdelningsanordningar eller fullfodervagnar vars främsta syfte är att förbättra arbetsförhållandena för dem som arbetar i produktionsbyggnaden. Stöd kan dock beviljas för anskaffning av en ensilageskärare, foderutdelningsanordning och fullfodervagn bara om sökanden inte tidigare har beviljats stöd för samma ändamål. Stöd beviljas inte för anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer.

Stöd beviljas inte för anskaffning av mjölkningsrobotar och inte heller för investeringar som omfattar grundlig renovering av en produktionsbyggnad som används inom husdjursskötseln.

20 §
Andra värmecentraler

Utöver det som föreskrivs i 3―9 § kan stöd beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation av också andra sådana värmecentraler på gårdsbruksenheter som uppfyller kraven i 25 §, om värmecentralen helt eller delvis betjänar gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet.

En värmecentral anses vara en stödberättigande byggnad bara till den del den värme som den producerar är avsedd att utnyttjas

1) i byggnader och konstruktioner som är nödvändiga inom gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet, eller

2) i maskinhallar eller reparationsverkstäder som behövs för förvaring och reparation av jordbruksmaskiner eller i något motsvarande utrymme.

21 §
Biogasanläggningar på gårdsbruksenheter

Stöd kan beviljas för byggande av anläggningar med vars hjälp det ur biomassa produceras gas som är avsedd för uppvärmning av byggnader som behövs inom produktionen på gårdsbruksenheter. Med anläggningens hjälp är det möjligt att producera också annan energi som behövs för gårdsbruksenhetens produktion.

Beviljandet av stöd förutsätter att

1) mer än hälften av den biomassa som används i anläggningen härrör från en gårdsbruksenhet som sökanden eller, om sökanden är en sammanslutning, sammanslutningen eller en delägare i sammanslutningen innehar, och att

2) mer än hälften av den producerade energin används på en eller flera gårdsbruksenheter som avses i 1 punkten.

Som biomassa betraktas råvara för bioenergi och biprodukter från gårdsbruksenheten, organiskt avfall från livsmedelstillverkare och handeln samt slam från reningsverk och avloppsslam från glesbebyggelse.

Stöd kan beviljas för de godtagbara kostnader som hänför sig till

1) byggande av utrymmen som de anordningar som hör till anläggningen förutsätter,

2) byggande av en gas- och slambehållare,

3) anskaffning av en reaktor som producerar gas,

4) byggande av andra konstruktioner och anordningar som är nödvändiga för produktion och användning av biogas och till anskaffning av maskiner och utrustning som behövs för dessa.

22 §
Förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet

För förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet kan stöd beviljas i fråga om följande ändamål:

1) betalning av inlösningsandel för en gårdsbruksenhet eller en del av den när gårdsbruksenheten på grund av avvittring och arvskifte förblir i sökandens uteslutande ägo,

2) betalning av utjämning för en gårdsbruksenhet som vid avvittring förblir i sökandens uteslutande ägo,

3) betalning av utfyllnad av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten förblir i sökandens ägo,

4) förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del av den för vilken startstöd beviljats, om startstödet har sökts genom en ansökan som anhängiggjorts senast den 31 december 2007 och startstöd har beviljats,

5) anskaffning av produktionsbyggnader med mark.

Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för förvärv av en produktionsbyggnad eller en produktionsbyggnad med mark, konstruktioner eller anläggningar vilka används i jordbruket. Vid anskaffning som avses i 1 mom. 1―4 punkten kan stöd beviljas också för kostnader för jordbruksmark som sökanden förvärvar i samband med en byggnad till den del jordbruksmarkens andel inte överskrider 10 procent av alla stödberättigande investeringskostnader. I de stödberättigande kostnaderna beaktas byggnadens, konstruktionens eller anläggningens placering, storlek, skick och användningsändamål i jordbruket.

Stöd beviljas inte för förvärv av bostadshus eller skog. Stöd för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet beviljas inte, om sökanden på basis av en ansökan som anhängiggjorts den 12 maj 2008 eller senare har beviljats startstöd för förvärv av en sådan lägenhet eller del av en sådan lägenhet där byggnaden finns och som hör till samma gårdsbruksenhet. Med del av en lägenhet avses både en kvotdel och ett outbrutet område av en registerlägenhet.

23 §
Godtagbara kostnader för förvärv av mark och fastigheter

Till godtagbara kostnader hänförs vederlag för värdet av den anskaffade egendom som använts för jordbruk, till den del den består av

1) ett lån som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för och som har beviljats med stöd av lagen om strukturstöd, lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnäringslagen (1295/1990), lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) eller annan i 59 § 1 och 2 mom. i landsbygdsnäringslagen nämnd lagstiftning, eller motsvarande statens försäljningsprisfordran som har uppstått med stöd av ovan nämnda lagstiftning eller lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966),

2) en annan kredit som gäller den lägenhet som förvärvas och som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för,

3) den köpeskilling eller del av den som senast när den sista låneposten lyfts ska betalas i pengar till säljaren eller till personer som säljaren anger.

6 kap.

Begränsningar i fråga om byggande

24 §
Byggkostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för kostnader för byggande, utvidgning eller grundlig reparation som gäller

1) maskinhallar eller reparationsverkstäder,

2) skjul för transportmedel,

3) utrustande av ett område eller ett utrymme för förvaring av transportmedel,

4) andra byggnader, konstruktioner och anläggningar som inte är nödvändiga ur produktionssynpunkt.

25 §
Begränsningar i fråga om värmecentraler

Beviljandet av stöd för byggande, utvidgning eller grundlig reparation av värmecentraler förutsätter att värmecentralen utnyttjar spillvärme, värme från vattendrag, luften, marken eller solen eller någon annan förnybar energikälla, biomassa inberäknad. För byggande, utvidgning eller grundlig reparation av en sådan värmecentral där det är möjligt att utnyttja torv kan stöd beviljas endast om det i värmecentralen är möjligt att producera värme också med hjälp av trä eller någon annan förnybar energikälla.

Stöd beviljas inte för sådana kostnader för värmecentraler som beror på att det är möjligt att i värmecentralen använda olja, stenkol eller något annat motsvarande icke förnybart bränsle.

7 kap.

Stöd och ansökan om stöd

26 §
Stödets form och maximibelopp

Stöd för investeringar enligt denna förordning beviljas i form av understöd, räntestöd för räntestödslån eller stöd som ingår i statsborgen eller som en kombination av dessa, med beaktande av de maximibelopp av stöd och de stödformer som anges i bilagan till denna förordning. En lantbruksföretagare som uppfyller kraven för beviljande av startstöd för unga jordbrukare kan beviljas stöd för investeringar enligt 4―9 § och 12 § 2 mom. förhöjt med tio procentenheter så som anges i bilagan, om det inte vid tiden för ansökan har förflutit mer än fem år sedan etableringen. Om stöd för en och samma investering söks av två eller flera lantbruksföretagare gemensamt eller var för sig, kan stödet beviljas förhöjt endast om alla sökande uppfyller de ovan nämnda kraven.

I räntestödslån kan beviljas minst 60 procent och högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna enligt vad som i bilagan anges i fråga om respektive stödobjekt. Om den godtagbara totalkostnaden för en investering är mindre än 7 000 euro, beviljas stöd dock inte i form av räntestöd.

Stöd som beviljas i form av understöd för investeringar enligt 4 § beviljas delfinansierat av Europeiska gemenskapen med iakttagande av de begränsningar som anges i landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland, och återstöden av det stöd som tilldelas objektet beviljas uteslutande av nationella medel. Understöd för andra ändamål beviljas uteslutande av nationella medel.

Statsborgen kan beviljas bara för investeringar i mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel. Statsborgen kan uppgå till högst 500 000 euro per investering.

27 §
Maximibeloppet av stöd i vissa fall

Investeringsstöd kan beviljas endast till den del stödbeloppet inte överstiger 500 000 euro per gårdsbruksenhet under en period omfattande tre skatteår.

Det stödbelopp som avses i 1 mom. kan överstiga 500 000 euro, men inte överstiga 750 000 euro, om investeringen genomförs av två lantbruksföretagare tillsammans eller av ett jordbruksföretag med två delägare eller medlemmar som alla uppfyller kraven på företagare i 2 kap. i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare.

Därtill kan det stödbelopp som avses i 1 mom. överstiga 500 000 euro, men inte överstiga 1 000 000 euro om investeringen genomförs av minst tre lantbruksföretagare tillsammans eller av ett jordbruksföretag med minst tre delägare eller medlemmar som alla uppfyller villkoren som gäller företagare i de bestämmelser som nämns i 2 mom.

Vid tillämpningen av 2 och 3 mom. betraktas personer som är varandras makar eller sambor inte som två separata lantbruksföretagare eller delägare eller medlemmar i ett jordbruksföretag. Med sambo avses en person med vilken en lantbruksföretagare eller delägare eller medlem i ett jordbruksföretag, utan att ha ingått äktenskap, fortgående lever tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

Om en fysisk person som är sökande har fått investeringsstöd på grund av sitt delägarskap eller medlemskap i en sammanslutning eller tillsammans med någon annan part, beaktas vid uträkningen av det ovan avsedda maximibeloppet av stöd tidigare beviljat stöd i samma proportion som ägarandelen för den fysiska person som är sökande. Om en fysisk person som är sökande är delägare eller medlem i en sammanslutning som har beviljats stöd, beaktas vid uträkningen av det ovan avsedda maximibeloppet det stöd som tidigare har beviljats sammanslutningen i samma proportion som ägarandelen för sökanden. Om en delägare eller medlem i en sådan sammanslutning som är sökande har fått investeringsstöd, beaktas vid uträkningen av maximibeloppet av det stöd som beviljas sammanslutningen det stöd som delägaren eller medlemmen har fått i proportion till delägarens eller medlemmens ägarandel.

28 §
Ansökningstider

Ansökningstiderna för investeringsstöd för de stödobjekt som avses i 4―21 § är följande:

1) den första ansökningstiden börjar den 14 oktober 2009 och går ut den 30 november 2009,

2) den andra ansökningstiden börjar den 1 januari 2010 och går ut den 31 mars 2010,

3) den tredje ansökningstiden börjar den 15 april 2010 och går ut den 15 augusti 2010,

4) den fjärde ansökningstiden börjar den 1 september 2010 och går ut den 15 oktober 2010.

Ansökningstiden för stöd som gäller det stödobjekt som avses i 22 § börjar den 1 januari 2010 och går ut den 30 november 2010.

Med undantag av vad som föreskrivs i 1 mom. får investeringsstöd sökas fortlöpande, om en produktionsbyggnad som är nödvändig inom gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet, och för vilken enligt denna förordning kan beviljas stöd, har förstörts så att den inte längre är brukbar för sitt ändamål och detta har orsakats av en plötslig och oförutsebar yttre skadehändelse som inte beror på sökanden.

29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 oktober 2009.

Denna förordning tillämpas på ansökningar avseende stödobjekt enligt 4―21 § som har anhängiggjorts den 14 oktober 2009 eller därefter. Förordningen tillämpas på ansökningar avseende stödobjekt enligt 22 § som har anhängiggjorts den 1 januari 2010 eller därefter.

Helsingfors den 8 oktober 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Mika Saari

Bilaga

STÖDFORMER OCH MAXIMIBELOPP ENLIGT FÖRORDNINGENS 26 §
Stödobjekt Räntestödslånets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Räntestödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Understödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Räntestödslånets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom andra regioner än A och B, procent Räntestödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom andra regioner än A och B, procent Understödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom andra regioner än A och B, procent
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel 60 20 401 75 20 251
Svinhushållning 70 20 151 70 20 151
Får- och getskötsel 60 20 401 75 20 251
Höns- och fjäderfähushållning 70 20 151 70 20 151
Hästhushållning 65 20 351 75 20 251
Växthusproduktion 65 20 351 70 20 301
Täckdikning 70 20 20 70 20 20
Torkanläggningar 70 20 202 70 20 102
Lager för trädgårdsprodukter som får stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 65 20 351 70 20 301
Övriga produktlager 70 20 20 70 20 10
Pälsdjursuppfödning
-en bygginvestering som orsakas av att pälsdjursuppfödningen av miljöskyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde till en ny plats - - 45 - - 45
- en investering i nya mink- och rävburar som uppfyller kraven i djurskyddslagen (247/1996) och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den - - 15 - - 15
- för nybyggnad, grundlig reparation och utvidgning av skugghus, oisolerade djurhallar, utrymmen för förvaring av foder och gödselstäder samt för kringgärdande av farmen med ett stängsel varmed djuren hindras att rymma från farmen 70 10 10 70 10 10
- för bygginvesteringar som avser dricksvattensystem i åretruntbruk och en gemensam gödselstad för två eller flera pälsdjursfarmer samt för att förse befintliga skugghus med vattentäta underlag - - 20 - - 20
Extra kostnader för investeringar i miljöskydd, djurens välbefinnande och produktionshygien - - 75 - - 75
Sådana värmecentraler på gårdsbruksenheter som producerar värme för att användas för produktionsändamål på gårdsbruksenheten 70 20 15 70 20 15
Biogasanläggningar 70 20 15 70 20 15
Biodling 80 20 - 80 20 -
Övriga produktionsinriktningar inom jordbruk 70 20 15 70 20 15
Iordningställande av jordbruksprodukter 70 20 15 70 20 15
Skördemaskiner inom åkerbruk och trädgårdsodling på friland som betjänar två eller flera jordbrukare 70 15 - 70 15 -
Investeringar i förbättring av arbetsmiljön 70 15 15 70 15 15
Förvärv av en byggd jordbruksfastighet 70 20 - 70 20 -

1 Understödets maximibelopp höjt med 10 procentenheter när det gäller företagare som uppfyller kraven för beviljande av startstöd till unga jordbrukare, om det inte har förflutit mer än fem år sedan etableringen

2 Understödets maximibelopp höjt med 5 procentenheter när det gäller torkar som betjänar två eller flera jordbrukare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.