734/2009

Given i Helsingfors den 8 oktober 2009

Statsrådets förordning om köpvittnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 24 juli 2009 om köpvittnen (573/2009):

1 §
Beteckning för ett köpvittne

Som beteckning för ett köpvittne som är anställd vid ett ämbetsverk eller hos en kommun ska användas ämbetsverkets beteckning och ett individualiseringsnummer som tilldelats köpvittnet. Ett köpvittne som lantmäteribyrån förordnat ges en beteckning av byrån.

2 §
Förteckning över köpvittnen

Ett ämbetsverk eller en kommun ska föra förteckning över de tjänstemän i ämbetsverkets eller kommunens tjänst som är köpvittnen. I förteckningen antecknas köpvittnets namn, tjänsteställning, beteckning, tjänsteställe eller någon annan adress samt datum för förordnandet eller för förordnandets upphörande.

Ett köpvittne ska utan dröjsmål meddela ändringar i sina kontaktuppgifter till den lantmäteribyrå som har gett förordnandet, vilken utan dröjsmål ska meddela ändringarna till det köpvittnesregister som lantmäteriverket för.

3 §
Anvisningar för parterna

Köpvittnet ska ge förvärvaren anvisningar för sökande av lagfart.

Lantmäteriverkets centralförvaltning ska se till att anvisningar och blanketter för meddelanden som avses i 1 mom. skickas till lantmäteribyråerna och till andra ämbetsverk samt till kommunerna som ska hålla dem avgiftsfritt tillgängliga för köpvittnena.

4 §
Köpvittnets bevis

Av köpvittnets bevis ska framgå överlåtarna, förvärvarna, datum samt det att överlåtarna och förvärvarna har undertecknat överlåtelsehandlingen och varit samtidigt närvarande när överlåtelsen bestyrkts. Av köpvittnets bevis ska dessutom framgå att köpvittnet granskat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen upprättats i enlighet med 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) samt övriga nödvändiga uppgifter.

5 §
Köpvittnets meddelande

Av köpvittnets meddelande om överlåtelse av en fastighet ska utöver de uppgifter som avses i 6 § i lagen om köpvittnen (573/2009) av uppgifterna enligt 3 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980) framgå de uppgifter som krävs för att ändamålet med registret ska uppnås.

Köpvittnet ska lämna meddelandet elektroniskt inom två dygn efter det att överlåtelsehandlingen eller någon annan åtkomsthandling har bestyrkts. Köpvittnet kan lämna meddelandet per brev eller som telekopia endast av synnerligen vägande orsaker.

I fråga om alla bestyrkta överlåtelser av outbrutna områden eller gjorda förbehåll ska köpvittnet sända en kopia av överlåtelsehandlingen jämte kartor över det outbrutna området till den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde det outbrutna området finns, samt till den kommun där det outbrutna området finns. Kopia av överlåtelsehandlingen jämte kartan kan också sändas elektroniskt.

6 §
Meddelande om överlåtelse som gäller flera föremål

Om föremålen för överlåtelsen finns inom olika lantmäteribyråers eller kommuners område ska till köpvittnets meddelande fogas en kopia av överlåtelsehandlingen eller en separat förteckning över fastigheterna, av vilken framgår fastighetsbeteckningarna samt de outbrutna områdena med hjälp av en karta eller i övrigt tillräckligt specificerade.

7 §
Sändande av uppgifterna till vissa myndigheter

Lantmäteribyrån ska med hjälp av fastighetsdatasystemet granska riktigheten av uppgifterna om föremålet för överlåtelsen sådana de antecknats i köpvittnets meddelande.

Lantmäteribyrån ska sända nödvändiga uppgifter om överlåtelsen till befolkningsregisterförvaltningen och till skatteförvaltningen.

8 §
Bestyrkande av överlåtelse utomlands

Ett köpvittne vid en beskickning ska sända det meddelande som avses i 6 § i lagen om köpvittnen genom utrikesministeriets förmedling och enligt dess anvisningar.

Som beteckning för ett köpvittne vid en beskickning ska beteckningen för beskickningen användas.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 oktober 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.