732/2009

Given i Helsingfors den 7 oktober 2009

Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 60 c § 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003), sådant det lyder i lag 331/2009:

1 §

Minimihastigheten för den inkommande trafiken för en sådan ändamålsenlig internetförbindelse som avses i 60 c § 2 mom. i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) ska vara 1 Mbit/s.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan internetförbindelsens genomsnittliga minimihastighet för inkommande trafik vara 750 Kbit/s under en mätperiod på 24 timmar och 500 Kbit/s under vilken som helst mätperiod som varar 4 timmar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2009.

Förordningen tillämpas efter förordningens ikraftträdande på internetförbindelser som tillhandahålls av företag som utsett till operatörer för samhällsomfattande tjänster från och med den 1 juli 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 oktober 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.