725/2009

Given i Helsingfors den 1 oktober 2009

Statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen (421/2009) av den 12 juni 2009 om en infrastruktur för geografisk information:

1 §
Geografiska datamängder som omfattas av lagen om en infrastruktur för geografisk information

Geografiska datamängder enligt 3 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) är följande:

1) i datateman referenskoordinat- och höjdsystem, geografiska rutnätssystem, geografiska namn, administrativa enheter, adresser, fastigheter, trafiknät, hydrografi och skyddade områden:

a) Lantmäteriverkets namnregister,

b) Lantmäteriverkets och Sjöfartsverkets datamängder om riksgränser, länsgränser, landskapsgränser, kommungränser och territorialvattengränser,

c) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder om adresser till byggnader och fastigheter,

d) kommunernas och Lantmäteriverkets datamängd om fastighetsregistrets uppgifter om fastighetsindelningen,

e) Banförvaltningscentralens, Lantmäteriverkets, Luftfartsförvaltningens, Sjöfartsverkets och Vägförvaltningens datamängder om trafiknäten som betjänar väg-, ban-, vatten-, flyg- och terrängtrafiken samt den därmed sammanhängande infrastrukturen,

f) Finlands miljöcentrals, Lantmäteriverkets, Meteorologiska institutets och Sjöfartsverkets datamängder om avrinningsområden, vattenområden, vattenförekomster och kanaler,

g) Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens, kommunernas, Lantmäteriverkets, Museiverkets och de regionala miljöcentralernas datamängder om skyddade områden och objekt,

2) i datateman höjd, landtäcke, ortofoto och geologi:

a) Lantmäteriverkets datamängder om höjdrelationer samt Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens och Sjöfartsverkets datamängder om insjöarnas djup och havsdjupet,

b) Finlands miljöcentrals, Landsbygdsverkets, Lantmäteriverkets och Skogsforskningsinstitutets datamängder om landtäcket,

c) Finlands miljöcentrals, försvarsmaktens, Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets flygbilder,

d) Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens, Lantmäteriverkets och de regionala miljöcentralernas datamängder om berggrund, geologiska formationer, berg i dagen, ytformer och grundvattenområden,

3) i datateman statistiska enheter, byggnader, mark, markanvändning, människors hälsa och säkerhet, allmännyttiga och offentliga tjänster, nätverk och anläggningar för miljöövervakning, produktions- och industrianläggningar, jordbruks- och vattenbruksanläggningar, befolkningsfördelning, områden med särskild reglering samt enheter för rapportering, naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden, geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsområden, biogeografiska regioner, naturtyper och biotoper, arters utbredning, energiresurser och mineralfyndigheter:

a) Statistikcentralens datamängder om statistiska enheter,

b) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder om byggnader,

c) Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis och Geologiska forskningscentralens datamängder om mark,

d) Finlands miljöcentrals, kommunernas, landskapsförbundens, Lantmäteriverkets och de regionala miljöcentralernas datamängder om markanvändning,

e) Institutet för hälsa och välfärds, kommunernas och Livsmedelssäkerhetsverkets datamängder om människors hälsa och säkerhet,

f) Befolkningsregistercentralens, Energimarknadsverkets, Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, de lokala räddningsverkens, Sjöfartsverkets och Statistikcentralens datamängder om allmännyttiga och offentliga tjänster,

g) Finlands miljöcentrals, kommunernas, Meteorologiska institutets och de regionala miljöcentralernas datamängder om nätverk och anläggningar för miljöövervakning,

h) Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, de regionala miljöcentralernas och Statistikcentralens datamängder om produktions- och industrianläggningar,

i) arbets- och näringscentralernas, Finlands miljöcentrals, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals, Landsbygdsverkets, Livsmedelssäkerhetsverkets, de regionala miljöcentralernas och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets datamängder om jordbruks- och vattenbruksanläggningar,

j) Befolkningsregistercentralens och Statistikcentralens datamängder om befolkningsfördelning,

k) arbets- och näringsministeriets, Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, Luftfartsförvaltningens, de regionala miljöcentralernas och Sjöfartsverkets datamängder om områden med särskild reglering samt enheter för rapportering,

l) Finlands miljöcentrals och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis datamängder om naturliga riskområden,

m) Meteorologiska institutets datamängder om atmosfäriska förhållanden,

n) Meteorologiska institutets datamängder om geografiska meteorologiska förhållanden,

o) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om geografiska oceanografiska förhållanden,

p) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om havsområden,

q) Finlands miljöcentrals och Naturhistoriska centralmuseets vid Helsingfors universitet datamängder om biogeografiska områden,

r) Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens, de regionala miljöcentralernas och skogscentralernas datamängder om särskilda naturtyper och biotoper,

s) Finlands miljöcentrals, Naturhistoriska centralmuseets vid Helsingfors universitet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets datamängder om arters utbredning,

t) Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens, landskapsförbundens, Meteorologiska institutets och Skogsforskningsinstitutets datamängder om energiresurser,

u) Geologiska forskningscentralens datamängder om mineralfyndigheter.

Offentlig geografisk information i datamängder enligt 1 mom. omfattas av lagen om en infrastruktur för geografisk information i enlighet med vad som bestäms i 2, 3 och 5 § i den nämnda lagen.

2 §
Att utarbeta och lägga in i söktjänsten information som beskriver geografiska datamängder

När egenskaperna hos geografiska datamängder och datatjänster förändras så att också metadata som avses i 4 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information förändras, ska uppdaterade metadata läggas in i söktjänsten samtidigt som den ändrade datamängden eller datatjänsten görs tillgänglig i datanätet.

Metadata för nya datamängder ska läggas in i söktjänsten samtidigt som de nya datamängderna görs tillgängliga i ett datanät.

3 §
Att göra geografiska datamängder tillgängliga via ett datanät

När en geografisk datamängd ändras eller en ny datamängd färdigställs ska en uppdaterad, för datadelning lämpad version enligt 6 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information göras tillgänglig i datanätet samtidigt som den ändrade eller nya datamängden tas i bruk.

4 §
Stödtjänster

Lantmäteriverket tillhandahåller följande sakkunnigtjänster i form av stödtjänster enligt 9 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information:

1) en rådgivningstjänst som gäller tillämpning av lagen om en infrastruktur för geografisk information, denna förordning och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), nedan Inpire-direktivet, samt genomförandebestämmelserna för direktivet,

2) en rådgivningstjänst som gäller anvisningar och tekniska frågor kring verkställigheten av lagen om en infrastruktur för geografisk information och denna förordning samt genomförandet av Inspire-direktivet och dess genomförandebestämmelser,

3) en rådgivningstjänst som gäller villkor och avtalsmallar för geografiska datamängder och utnyttjandet av dem.

Lantmäteriverket genomför dessutom i form av övriga stödtjänster enligt 9 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information nättjänster för omvandling av datamängder och för sammanlänkning av datatjänster. Bestämmelser om krav på dessa nättjänster utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 16 i Inspire-direktivet.

Lantmäteriverket driver dessutom en portal på internet till stöd för sakkunnigtjänsterna enligt 1 mom., tjänsterna enligt 2 mom. och den allmänna funktionsdugligheten för infrastrukturen för geografisk information.

5 §
Delegationen för geografisk information

Delegationen för geografisk information ska

1) följa den allmänna utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information,

2) utifrån övervakningsrapporter som Lantmäteriverket årligen bereder följa utfallet av åtgärder som avses i lagen om en infrastruktur för geografisk information och denna förordning och vid behov vidta åtgärder för avhjälpande av brister,

3) behandla sådana ställningstaganden och framställningar med anknytning till genomförandet av infrastrukturen för geografisk information som Europeiska gemenskapernas kommission bereder,

4) behandla eventuella nationella tillämpningsanvisningar för genomförandet av infrastrukturen för geografisk information,

5) behandla eventuella villkor och begränsningar enligt 10 § 3 mom. i lagen om en infrastruktur för geografisk information som Lantmäteriverket föreslår och som hänför sig till anlitandet av allmänna nättjänster,

6) ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller utveckling av geodataområdet.

Mandatperioden för delegationen för geografisk information är tre år. I delegationen finns företrädare för inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet. Till delegationen utses dessutom högst åtta medlemmar som företräder användare och producenter av sådan geografisk information och sådana geografiska datatjänster som avses i lagen, kommuner samt forskning och samarbetsnätverk inom branschen.

Sekretariatet för delegationen sköts av Lantmäteriverket. Geodetiska institutet är delegationens ständiga tekniska sakkunnige. Delegationen kan också ha andra ständiga sakkunniga.

6 §
Övervakning av genomförandet och utnyttjandet av infrastrukturen för geografisk information

Den övervakning som avses i 18 § 1 mom. i lagen om en infrastruktur för geografisk information ska resultera i uppgifter om antalet framställningar om visning och överföring av datamängder.

Lantmäteriverket publicerar årligen ett sammandrag av den övervakning som avses i 18 § 2 mom. i lagen om en infrastruktur för geografisk information. Sammandraget ska innehålla uppgifter om

1) täckningen av metadata och om hur befintliga metadata svarar mot genomförandebestämmelserna enligt artikel 5.4 i Inspire-direktivet,

2) tillgången på metadata i den söktjänst som avses i 8 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information,

3) den geografiska täckningsgraden för interoperabla geografiska datamängder som avses i 6 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information,

4) den i 7 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information avsedda tillgångligheten i ett datanät av interoperabla geografiska datamängder som avses i lagens 6 § och datamängdernas överensstämmelse med genomförandebestämmelserna enligt artikel 7.1 i Inspire-direktivet,

5) utnyttjandet i datanätet av interoperabla geografiska datamängder enligt 6 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information och om överensstämmelsen mellan de datatjänster som hänför sig till geografiska datamängder och genomförandebestämmelserna enligt artikel 16 i Inspire-direktivet,

6) villkoren för tillgång till och utnyttjande av geografiska datamängder och datatjänster och om motsvarande avgifter,

7) begränsad tillgång för allmänheten och skälen till en sådan begränsning i enlighet med artikel 13 i Inspire-direktivet.

Myndigheter som förvaltar geografisk information och Lantmäteriverket ska översända de i denna paragraf avsedda övervakningsuppgifterna för det föregående året till jord- och skogsbruksministeriet före utgången av februari årligen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 oktober 2009.

8 §
Övergångsbestämmelser

Lantmäteriverkets sakkunnigtjänster som avses i 4 § 1 mom. och den portal som avses i 4 § 3 mom. ska vara tillgängliga senast den 1 januari 2010. Anvisningar för inläggning av metadata i den söktjänst som avses i 8 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information och villkor som avses i 10 § 3 mom. i nämnda lag ska utarbetas och publiceras senast den 1 maj 2010.

Metadata för geografiska datamängder som avses i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten och metadata för datatjänster som hänför sig till datamängderna i fråga ska utarbetas och läggas in i söktjänsten senast den 1 december 2010. Metadata för geografiska datamängder som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten och metadata för datatjänster som hänför sig till datamängderna i fråga ska utarbetas och läggas in i söktjänsten senast den 15 maj 2013.

Interoperabla geografiska datamängder som avses i 6 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information ska vara tillgängliga i ett datanät i enlighet med 7 § i nämnda lag inom sju år från det att genomförandebestämmelser som avses i artikel 7.1 i Inspire-direktivet har antagits. För datamängder som färdigställs eller omarbetas tekniskt efter ikraftträdandet av denna förordning är motsvarande tidsfrist dock två år.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG (32007L0002); EUT nr L 108, 25.4.2007, s. 1

Helsingfors den 1 oktober 2009

Jord- och skogbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd
Tuire Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.