708/2009

Given i Helsingfors den 24 september 2009

Statsrådets förordning om temporär ändring av 2 § i förordningen om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas i förordningen av den 5 december 2001 om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd (1170/2001) till 2 §, sådan den lyder i förordning 184/2004, temporärt ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Ansökningstiden för understöd

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 och 2 mom., ansöks om understöd för försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt som gäller hälsofrämjande samt förebyggande och minskning av rusmedelsbruk och tobaksrökning före utgången av oktober året före det år under vilket understöden delas ut. Ansökan som inkommit efter denna tidsfrist tas inte upp till behandling.


Denna förordning träder i kraft den 25 september 2009 och gäller till och med den 31 januari 2010.

Förordningen tillämpas på penningautomatunderstöd för 2010.

Helsingfors den 24 september 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Markus Seppelin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.