699/2009

Given i Helsingfors den 18 september 2009

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 24 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 24 a § som följer:

24 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 3 § 1 mom. om yrkeskompetens som krävs av förare, mot bestämmelserna om medförande eller uppvisande av dokument över yrkeskompetens i 17 § 2 mom., mot bestämmelserna om överlåtelse av fordon i 17 § 3 mom. eller mot bestämmelserna om framförande av fordon i 8 eller 9 §, ska för brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.


24 a §
Hänvisningar till straffbestämmelser någon annanstans i lag

Bestämmelser om straff för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 10 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen finns i 44 kap. 13 § i strafflagen och om straff för förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen i 19 § i lagen om transport av farliga ämnen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 33/2009
KoUB 10/2009
RSv 76/2009

Helsingfors den 18 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.