695/2009

Given i Helsingfors den 18 september 2009

Lag om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om den yrkeskompetens som en förare ska ha i taxitrafik enligt lagen om taxitrafik (217/2007).

2 §
Yrkeskompetens

En taxiförare ska ha det yrkeskunnande som uppgiften kräver. Han eller hon ska även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

För att förvärva och upprätthålla detta yrkeskunnande ska föraren genomgå utbildningen för taxiförare och avlägga provet för taxiförare samt genomgå den fortbildning som avses i denna lag.

3 §
Körtillstånd för taxiförare

För påvisande av den yrkeskompetens som avses i 2 § beviljar polisen på ansökan ett körtillstånd för taxiförare.

Rätten att arbeta som taxiförare börjar när körtillståndet lämnas ut till sökanden, om inte något annat följer av 10 eller 13 §.

4 §
Villkor för beviljande av körtillstånd

Villkor för beviljande av körtillstånd för taxiförare är att sökanden

1) har annan körrätt för bil än kortvarig körrätt som beviljats för två år eller ett körkort för bil som utfärdats i en annan EES-stat och uppfyller de närmare villkoren för nämnda körrätt eller körkort och som fastställs genom förordning av statsrådet,

2) inte har fyllt 70 år,

3) uppfyller de föreskrivna hälsokraven,

4) med godkänt resultat har genomgått utbildningen och avlagt provet för taxiförare,

5) har sådan lokalkännedom som motsvarar bilens stationsplats,

6) till sina personliga egenskaper även i övrigt är lämplig som taxiförare.

Om det behövs för att trygga att avtalsbaserade transporter som ordnas av samhället inom undervisnings-, social- eller hälsovårdsväsendet eller andra regelbundna transporter sköts utan avbrott, kan körtillstånd i undantagsfall, vid särskilda svårigheter i anslutning till tillgången på utbildning, beviljas med avvikelse från 1 mom. 4 punkten på villkor att sökanden inom den tidsfrist på högst sex månader som tillståndsmyndigheten bestämmer visar att han eller hon har avlagt det prov som avses i nämnda punkt. Närmare bestämmelser om förfarandet kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Hälsa

En taxiförare ska uppfylla hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass C och D och även i övrigt ha sådana förutsättningar med avseende på hälsan som behövs för att sörja för passagerarnas säkerhet och för att hjälpa dem. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja undantag från hälsokraven för körtillstånd för taxiförare.

Att hälsokraven är uppfyllda ska visas när körtillstånd söks och när dess giltighetstid förlängs. Närmare bestämmelser om detta utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisen kan även vid andra tillfällen kräva att föraren inom en utsatt tid visar upp ett läkarutlåtande om att hälsokraven uppfylls, om det finns skäl att misstänka att innehavaren av körtillståndet inte längre uppfyller de föreskrivna kraven. Bestämmelser om läkares skyldighet att lämna anmälningar om hälsotillståndet finns i 73 a § i vägtrafiklagen (267/1981).

6 §
Utbildning

I utbildningen ges grundläggande kunskaper om de krav som ställs på utövandet av taxiföraryrket samt om de faktorer som påverkar transport- och trafiksäkerheten. Närmare bestämmelser om utbildningens innehåll och bestämmelser om utbildningens minimiomfattning och om genomförandet av den utfärdas genom förordning av statsrådet.

I undervisningen ska ett av Fordonsförvaltningscentralen fastställt utbildningsprogram följas. I fråga om utbildningsprogrammet föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Den som har genomgått utbildningen med godkänt resultat ska få ett intyg över detta.

7 §
Prov

Ett godkänt prov visar att aspiranten har de kunskaper och färdigheter och den kompetens som behövs för uppgiften som taxiförare. Bestämmelser om påvisande av lokalkännedom finns i 8 §. För att få delta i provet ska aspiranten ha genomgått utbildningen för taxiförare. Närmare bestämmelser om innehållet i och genomförandet av provet samt om andra krav som gäller provet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som har avlagt provet med godkänt resultat ska få ett intyg över detta.

Fordonsförvaltningscentralen ansvarar för anordnandet och övervakningen av provet.

8 §
Lokalkännedom

En taxiförare ska ha kännedom om gatu- och vägnätet, rutter, olika förvaltnings- och serviceinrättningar och om de mest kända besöksmålen på bilens stationsplats och i den närmaste omgivningen samt översiktlig kännedom om det övriga närområdet.

Lokalkännedom ska påvisas för någon med utbildningstillstånd enligt 26 §. Den som avlägger provet med godkänt resultat ska få ett intyg över detta. Närmare bestämmelser om vad lokalkännedom innebär och om de krav som gäller påvisandet av den kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Personliga egenskaper

Vid bedömningen av om sökanden till sina personliga egenskaper är lämplig som taxiförare beaktas hans eller hennes förutsättningar för växelverkan med passagerarna och den kunskap i finska eller svenska som behövs för den.

Sökanden anses inte vara lämplig som taxiförare om han eller hon

1) under de fem år som föregår ansökan om körtillstånd har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet eller en i 75 § 2 mom. i vägtrafiklagen avsedd gärning som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

2) under det år som föregår ansökan om tillstånd har gjort sig skyldig till ett annat trafikbrott eller en annan trafikförseelse än vad som avses i 1 punkten så att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av 75 § 2 mom. 5 punkten eller 3 mom. i vägtrafiklagen eller om han eller hon under samma tid har haft körförbud på grund av sådana upprepade trafikbrott som avses i de nämnda lagrummen,

3) under de fem år som föregår ansökan om tillstånd har gjort sig skyldig till brott mot liv eller hälsa, brott som annars utvisar våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott, och gärningen visar att han eller hon är uppenbart olämplig som taxiförare,

4) under de fem år som föregår ansökan om tillstånd har gjort sig skyldig till något annat brott som visar att han eller hon är uppenbart olämplig som taxiförare, eller

5) på basis av uppgifter i polisens register i övrigt genom sitt agerande visat att han eller hon med hänsyn till sina levnadsvanor eller personliga egenskaper är uppenbart olämplig som taxiförare.

10 §
Beviljande av körtillstånd

Körtillstånd beviljas för fem år, dock högst för den tid som sökandens körrätt gäller och längst tills sökanden fyller 70 år.

Körtillståndet kan förenas med villkor som gäller framförandet av taxi eller tillståndshavarens skyldigheter. Om det finns skäl att misstänka att sökanden inte har upprätthållit sin körskicklighet, kan polisen innan körtillståndet beviljas ålägga sökanden att lämna in ett intyg över en ny förarexamen.

I körtillståndet antecknas bilens stationsplats eller de stationsplatser i fråga om vilka föraren har den lokalkännedom som motsvarar stationsplatsen. Om föraren tidigare har fått ett körtillstånd för taxiförare som är giltigt, ska han eller hon ge detta till tillståndsmyndigheten när ett nytt tillstånd överlämnas. Närmare bestämmelser om sökande, beviljande och förfarandet vid beviljande av körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ett av polisen fattat förvaltningsbeslut om beviljande av körtillstånd kan med avvikelse från 3 § 2 mom. under högst en månad efter beslutet godkännas som bevis på rätten att arbeta som taxiförare, om det finns ett särskilt behov att inleda körningarna innan körtillståndet lämnas ut och villkoren för utlämnande av körtillstånd är uppfyllda. Vad som i denna lag föreskrivs om körtillstånd gäller även det beslut som avses i detta moment, om detta används för att påvisa kompetensen för taxiförare.

11 §
Förhandsbesked för behandling av ny ansökan om körtillstånd

Om ansökan om körtillstånd avslås med stöd av 9 § 2 mom. 1―4 punkten, kan tillståndsmyndigheten i sitt beslut sätta ut en tidpunkt efter vilken tillståndsärendet tidigast kan behandlas på nytt på ny ansökan, utan att någon av de nämnda punkterna hindrar att tillstånd beviljas, om det inte finns något annat hinder för att behandla ansökan.

12 §
Fortbildning

För att upprätthålla och förbättra förutsättningarna för yrkesutövning och för att öka trafiksäkerheten ska taxiförare få fortbildning i de ämnen i taxiförarens utbildning som är centrala med tanke på förarens uppgifter.

I fortbildningen ska ett av Fordonsförvaltningscentralen fastställt utbildningsprogram följas. Bestämmelser om fortbildningens minimiomfattning och om genomförandet av den samt om utbildningsprogrammet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Eleven ska få ett intyg över fortbildningen.

13 §
Förlängning av giltighetstiden för körtillstånd

Giltighetstiden för körtillstånd förlängs fem år i sänder, om sökanden uppfyller de villkor för erhållande av körtillstånd som anges i 4 § 1 mom. och visar att han eller hon har genomgått föreskriven fortbildning. Giltighetstiden för körtillstånd kan utan hinder av 4 § 1 mom. 6 punkten förlängas, om körtillståndet har varit återkallat på grund av ett sådant brott som avses i 9 § 2 mom. eller om sökanden har en sådan körrätt som avses i lagen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008). Körrätten kan dock inte förlängas, om brottet är exceptionellt allvarligt eller om det finns ett annat särskilt skäl till detta och sökanden har gjort sig skyldig till ett brott inom en period av fem år före ansökan.

Ett av polisen fattat förvaltningsbeslut om förlängning av körtillståndets giltighetstid kan med avvikelse från 3 § 2 mom. under högst en månad efter beslutet godkännas som bevis på rätten att arbeta som taxiförare, om en förlängning av giltighetstiden har sökts innan giltighetstiden för körtillståndet går ut, villkoren för utlämnande av körtillstånd är uppfyllda och ett nytt körtillstånd inte har lämnats ut innan giltighetstiden för det föregående körtillståndet går ut. Vad som i denna lag föreskrivs om körtillstånd gäller även det beslut som avses i detta moment, om detta används för att påvisa kompetensen för taxiförare. Närmare bestämmelser om förlängningen av giltighetstiden för körtillstånd och om förfarandet för förlängning utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Utvidgning av körtillståndets giltighetsområde

Giltighetsområdet för ett körtillstånd kan på ansökan utvidgas till en ny stationsplats, om innehavaren av körtillståndet visar att han eller hon i fråga om denna stationsplats har den lokalkännedom som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten. Bestämmelser om ansökan och om ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Grunder för återkallande av körtillstånd

Ett körtillstånd ska återkallas om tillståndshavaren

1) inte längre uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd,

2) inte iakttar uppställda tillståndsvillkor,

3) inte iakttar sin skyldighet enligt bestämmelserna eller enligt ett särskilt åläggande av polisen att lämna in det utlåtande om hälsotillståndet eller det intyg över körförmågan som avses i denna lag, eller

4) själv anhåller om att tillståndet ska återkallas.

Återkallande av körtillstånd ska utan dröjsmål upptas till prövning, om en sådan grund för återkallande som avses i 1 mom. föreligger.

16 §
Återkallande av körtillstånd helt och hållet

Körtillstånd återkallas helt och hållet på basis av 15 § 1 mom. 4 punkten.

17 §
Återkallande av körtillstånd tills vidare

Ett körtillstånd återkallas tills vidare, om tillståndshavaren

1) meddelas körförbud tills vidare,

2) inte längre uppfyller hälsokraven för körtillstånd, eller

3) inte inom utsatt tid har lämnat in ett intyg över att han eller hon med godkänt resultat har avlagt det prov för taxiförare som avses i 4 § 2 mom. eller annan utredning som polisen med stöd av denna lag bestämt att ska visas upp.

18 §
Återkallande av körtillstånd för viss tid

Av andra skäl än de som föreskrivs i 16 och 17 § återkallas ett körtillstånd för viss tid, för minst sex månader och för högst fem år.

När återkallandets längd fastställs, beaktas särskilt hur allvarlig den gärning som ligger till grund för återkallandet är och under vilka omständigheter gärningen begåtts. Av synnerligen vägande skäl kan återkallandets längd fastställas till under sex månader. Körtillståndet ska dock alltid återkallas minst för den tid som körförbud eller temporärt körförbud gäller.

19 §
Temporärt återkallande av körtillstånd

Ett körtillstånd kan återkallas temporärt, om det är sannolikt att tillståndshavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 9 § 2 mom. 3 punkten och om passagerarnas säkerhet så kräver. Ett temporärt återkallande gäller trots att ändring har sökts tills ärendet har avgjorts med laga kraft. Om åtalet förfaller ska körtillståndet utan dröjsmål återlämnas till innehavaren, om det inte i övrigt finns skäl att återkalla körtillståndet.

Ett körtillstånd ska återkallas temporärt, om föraren meddelas temporärt körförbud.

20 §
Överlämnande av återkallat körtillstånd till polisen

Körtillståndet för taxiförare ska överlämnas till polisen när det återkallas.

21 §
Återlämnande av körtillstånd till innehavaren efter ett återkallande

Ett körtillstånd som återkallats för viss tid återlämnas till innehavaren efter tidsfristens utgång. Om ett körtillstånd återkallas tills vidare, ska innehavaren av körtillstånd visa att grunden för återkallandet inte längre föreligger innan tillståndet kan återlämnas. Körtillståndet återlämnas dock inte om dess giltighetstid har gått ut.

Innan ett körtillstånd återlämnas ska tillståndshavarens lämplighet bedömas på nytt i enlighet med 9 §. Av gärningarna i 9 § 2 mom. ska de beaktas som tillståndsmyndigheten har fått kännedom efter att körtillståndet återkallades och som ensamma eller enligt 2 punkten i nämnda moment tillsammans med andra gärningar hindrar att taxiföraren anses vara lämplig. Om det finns ett skäl enligt 10 § 2 mom. att misstänka att tillståndshavaren inte har upprätthållit sin körskicklighet, kan polisen innan tillståndet återlämnas ålägga honom eller henne att inom utsatt tid lämna in ett intyg över en ny förarexamen.

22 §
Varning som körtillståndspåföljd

En taxiförare kan ges en varning i stället för att körtillståndet återkallas för viss tid, om återkallandet av körtillståndet ska betraktas som en oskälig påföljd och om inte gärningen ska anses tyda på likgiltighet för taxiförarens ansvar och skyldigheter eller i allmänhet för iakttagandet av bestämmelser och föreskrifter eller tidigare påföljder som påförts honom eller henne.

23 §
Blankett för körtillstånd och medförande av körtillstånd

Körtillstånd ges på Fordonsförvaltningscentralens blankett. Kommunikationsministeriet fastställer formuläret för blanketten efter att ha hört inrikesministeriet. Bestämmelser om körtillståndsblankettens datainnehåll och andra krav utfärdas genom förordning av statsrådet.

Körtillståndet ska medföras under körning och på begäran visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman. Körtillståndet ska placeras i bilen så att passagerarna kan se det.

Om föraren inte har körtillståndet med sig kan polisen avbryta körningen.

24 §
Duplettexemplar av körtillstånd

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts eller stulits eller de uppgifter om innehavaren som antecknats i det har ändrats, kan föraren få ett duplettexemplar av körtillståndet. Närmare bestämmelser om beviljande av ett duplettexemplar av körtillståndet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett förkommet körtillstånd senare hittas, ska det överlämnas till polisen.

25 §
Överlåtande av taxi

En taxi får för körningar som avses i 1 § överlåtas endast för att framföras av en sådan person som visar upp ett giltigt körtillstånd. Bestämmelser om överlåtande av ett fordon för att framföras av någon annan finns dessutom i vägtrafiklagen.

26 §
Utbildningstillstånd

För ordnande av utbildning och fortbildning för taxiförare krävs ett utbildningstillstånd. Utbildningstillståndet beviljas av Fordonsförvaltningscentralen. Ett utbildningstillstånd beviljas för fem år.

Som innehavare av utbildningstillstånd kan godkännas bolag, sammanslutningar eller stiftelser som har de pedagogiska, yrkesmässiga och ekonomiska resurser och andra resurser som verksamheten kräver.

Tillståndsmyndigheten kan förena utbildningstillståndet med villkor för anordnandet av utbildningen. Närmare bestämmelser om beviljande av utbildningstillstånd och om förfarandet i samband med det kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Ansökan om utbildningstillstånd

Utbildningstillstånd söks skriftligen.

Av ansökan ska framgå uppgifter om utbildningsanordnaren, utbildningsprogrammet och genomförandet av det samt om undervisningspersonalen. Närmare bestämmelser om ansökan om utbildningstillstånd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Skyldigheter för innehavare av utbildningstillstånd

Innehavare av utbildningstillstånd ansvarar för att utbildningen överensstämmer med bestämmelserna, med de uppgifter som lämnades när utbildningstillstånd söktes och med tillståndsvillkoren. Innehavare av utbildningstillstånd ansvarar för utfärdandet av det intyg som avses i 6 § 3 mom. och 12 § 3 mom.

Innehavare av utbildningstillstånd ska förvara de handlingar som gäller ordnandet av utbildning och dem som genomgått utbildning så länge intyget över genomgången utbildning kan användas för att ansöka om körtillstånd. Uppgifter får lämnas till Fordonsförvaltningscentralen och för behandling av ett ansökningsärende till polisen. När tiden för förvaring löpt ut ska personuppgifterna om dem som genomgått utbildningen utplånas. Närmare bestämmelser om tiden för förvaring av handlingarna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om det sker väsentliga förändringar i de uppgifter som lämnats när utbildningstillstånd söktes, ska innehavare av utbildningstillstånd utan dröjsmål anmäla ändringarna till den som utövar tillsyn. Närmare bestämmelser om de ändringar som inte föranleder någon anmälan kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Undervisningspersonal

Innehavare av utbildningstillstånd ska ha en yrkeskunnig undervisningspersonal. Lärarna ska ha den kännedom om utbildningsområdet och branschen som uppgiften förutsätter.

Innehavare av utbildningstillstånd ska ha en föreståndare som ansvarar för utbildningen och som styr, övervakar och utvecklar utbildningen. Föreståndaren ska ha tillräcklig kännedom om branschen och de bestämmelser som gäller den samt praktisk erfarenhet av området.

Närmare bestämmelser om kraven på undervisningspersonalen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Återkallande av utbildningstillstånd

Innehavare av utbildningstillstånd kan ges en skriftlig varning, om de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller utbildningen inte följs eller om undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

Om innehavaren av ett utbildningstillstånd inte längre uppfyller villkoren för utbildningstillstånd, kan innehavaren föreläggas en skälig tidsfrist för att avhjälpa missförhållandena.

Tillståndet kan återkallas om den förseelse som avses i 1 mom. är väsentlig eller upprepas trots varningen eller om de missförhållanden som avses i 2 mom. inte avhjälps inom den utsatta fristen.

31 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen ansvarar för tillsynen över innehavarna av utbildningstillstånd.

Den som utövar tillsynen har rätt att få följa med undervisningen och provet i lokalkännedom samt få de uppgifter som behövs för tillsynen. Innehavare av utbildningstillstånd ska ordna förhållandena så att inspektioner kan utföras på behörigt sätt. Inspektioner får inte företas på en plats som omfattas av hemfriden.

Brister eller försummelser som uppdagas i samband med tillsynen ska utan dröjsmål delges den som beviljat utbildningstillståndet för vidtagande av behövliga åtgärder.

32 §
Behörighet hos den som bedömer prov

Den som bedömer prov ska ha tillräcklig kompetens och tillräckligt yrkeskunnande som inhämtats genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt samt kännedom om utbildningskraven och om lagstiftningen och förfarandena i branschen. Närmare bestämmelser om behörighetskraven för den som bedömer prov kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens för taxiförare till registret

Angående införande av uppgifter som gäller yrkeskompetens för taxiförare i fordonstrafikregistret bestäms i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003). Den som utfärdar det intyg över genomgången utbildning som avses i 6 § 3 mom. och 12 § 3 mom. i denna lag och det intyg över avlagt prov som avses i 7 § 2 mom. samt den polis som fattar beslut om körtillstånd för taxiförare eller dess duplettexemplar ska till Fordonsförvaltningscentralen anmäla de nödvändiga uppgifter som ska införas i registret. Närmare bestämmelser om anmälan och anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 §
Skötsel av vissa myndighetsuppgifter

Fordonsförvaltningscentralen kan sköta anordnandet och övervakningen av det prov för taxiförare som avses i 7 § 3 mom. samt den tillsyn över innehavare av utbildningstillstånd som avses i 31 § i anslutning till mottagandet av förarexamina genom att skaffa de nödvändiga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter genom avtal som ingås med dem. På avtalen tillämpas bestämmelserna om avtal i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004). På verksamhet som utförs enligt avtal tillämpas bestämmelserna om krav som ställs på verksamheten och ordnandet av den i 4―12 och 16 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998).

Fordonsförvaltningscentralen kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 33 § samt att införa uppgifterna i registret så att uppgiften sköts i samband med den uppgift att anordna prov som avses i 1 mom.

Bestämmelser om Fordonsförvaltningscentralens uppgifter vid ordnandet av de tjänster som avses i denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 3 § om transport av passagerare utan körtillstånd för taxiförare, mot bestämmelserna i 10 § 3 mom., 20 § eller 24 § 2 mom. om överlämnande av körtillstånd till polisen, mot bestämmelserna i 23 § 2 mom. om medförande, uppvisande och synlig placering av körtillstånd för taxiförare eller mot bestämmelserna i 25 § om överlåtande av fordon, ska för brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Den som bedriver sådan utbildnings-, prov- eller tillsynsverksamhet som avses i denna lag utan sådant tillstånd eller avtal eller annan sådan rätt som avses i denna lag, ska för olovligt bedrivande av utbildning för yrkeskompetens för taxiförare dömas till böter.

36 §
Hänvisningar till straffbestämmelser någon annanstans i lag

Bestämmelser om straff för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 10 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för olovligt bedrivande av taxitrafik, överlåtande av ett taxitillstånd för att användas av någon annan samt försummelse av skyldigheten att medföra eller visa upp taxitillståndet finns i 28 § i lagen om taxitrafik.

37 §
Straffrättsligt tjänsteansvar

På den som sköter uppgifter vid mottagande och bedömning av prov och vid övervakning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

38 §
Rättelse och sökande av ändring

I beslut som en av Fordonsförvaltningscentralen godkänd innehavare av utbildningstillstånd har fattat med stöd av denna lag och i beslut som fattats av en provmottagare enligt avtal med Fordonsförvaltningscentralen får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i sådana beslut får sökas hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkande ska framställas skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I beslut som Fordonsförvaltningscentralen har fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i ett beslut som centralen i övrigt har fattat med stöd av denna lag liksom i beslut som fattats av polisen med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut om återkallande av ett körtillstånd för taxiförare kan verkställas även om det överklagas.

39 §
Handräckning

Fordonsförvaltningscentralen samt den som sköter tillsynsuppgifter i enlighet med 34 § har rätt att få handräckning av polisen vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

40 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Giltighetstiden för ett yrkeskörtillstånd för personbil som beviljats före lagens ikraftträdande upphör fem år efter denna lags ikraftträdande, om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det. För att alltjämt kunna arbeta som taxiförare ska den som innehar ett sådant yrkeskörtillstånd ansöka om att yrkeskörtillståndet byts ut mot ett sådant körtillstånd för taxiförare som avses i denna lag. Personen i fråga ska samtidigt visa att han eller hon har genomgått den fortbildning som föreskrivs i denna lag. I fråga om utbyte av yrkeskörtillstånd gäller i övrigt vad som i denna lag föreskrivs om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare. Närmare bestämmelser om förfarandet vid utbytet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utbyte av ett yrkeskörtillstånd för personbil som begränsats till framförande av invalidtaxi mot ett i denna lag avsett körtillstånd för taxiförare förutsätter att sökanden visar att han eller hon har sådan lokalkännedom som motsvarar bilens stationsplats. Körtillståndet beviljas så att det är i kraft fram till den dag för utbyte av körtillstånd som avses i 2 mom., om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det eller om sökanden visar att han eller hon har genomgått föreskriven fortbildning, på det sätt som föreskrivs i denna lag. I fråga om utbyte av yrkeskörtillstånd gäller i övrigt vad som i denna lag föreskrivs om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare.

Om en person som innehar yrkeskörtillstånd för personbil ansöker om ett duplettexemplar av körtillståndet före den dag för utbyte av körtillståndet som avses i 2 mom., ska personen ges ett körtillstånd för taxiförare enligt denna lag. Det gäller fram till nämnda dag, om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det eller om sökanden samtidigt visar att han eller hon har genomgått föreskriven fortbildning, på det sätt som föreskrivs med stöd av denna lag.

Om en sådan innehavare av ett yrkeskörtillstånd för personbil som begränsats till framförande av invalidtaxi, som inte uppfyller de krav som föreskrivs i 3 mom., söker ett duplettexemplar före det datum för utbyte av körtillstånd som avses i 2 mom., ska personen ges ett duplettexemplar enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande av ett yrkeskörtillstånd för personbil som begränsats till framförande av invalidtaxi, som är i kraft fram till nämnda dag, om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det.

Vad som i denna lag föreskrivs om körtillstånd för taxiförare och om innehavaren av det, med undantag för bestämmelsen i 23 § 1 mom. om blanketten för körtillstånd och bestämmelsen i 2 mom. om att tillståndet ska placeras synligt i fordonet, gäller yrkeskörtillstånd för personbil som beviljats före denna lags ikraftträdande och innehavaren av det.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 33/2009
KoUB 10/2009
RSv 76/2009

Helsingfors den 18 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.