693/2009

Given i Helsingfors den 10 september 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 23 april 2007 om registrering av ursprungssorter (499/2007) 4 § 2 mom. 3 punkten och 7 § 3 mom. samt

ändras 1 och 3 § samt 6 § 1 mom. som följer:

1 §
Förordningens syfte

Syftet med denna förordning är att reglera registreringen av lantsorter, gamla handelssorter och ändrade stammar av handelssorter av stråsäd och vallväxter i ursprungsväxtregistret som är ett i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) avsett register. Vid registerföringen skall nämnda lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ursprungssorter lantsorter, gamla handelssorter eller ändrade stammar av gamla handelssorter, som är naturligt anpassade till de lokala och regionala betingelserna och vars artgrupp hotas av genetisk utarmning,

2) lantsorter populationer eller kloner av växtarter som är naturligt anpassade till betingelserna i sin region,

3) gamla handelssorter sorter som har uppstått som ett resultat av vetenskapligt växtförädlingsarbete genom olika förädlingsmetoder och som har strukits ur Finlands nationella sortlista,

4) ändrade stammar av gamla handelssorter sorter som har odlats länge på samma område så, att sortens ursprungliga egenskaper har ändrats när sorten har anpassat sig till betingelserna i området.

6 §
Registreringsbeslut

Evira fattar på grundval av ansökan ett beslut om registrering efter att resultaten av sortundersökningen har blivit färdiga. Registreringsbeslutet är avgiftsbelagt. Om storleken på avgiften bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (266/2008). Registreringsbeslutet sänds till sökanden med en betalningsanvisning.Denna förordning träder i kraft den 16 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.