690/2009

Given i Helsingfors den 11 september 2009

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1104/1998, samt

fogas till 22 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 24 §, sådan den lyder i lag 774/2003 och 1213/2006, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 45 a § som följer:

22 §

För analyser som görs för att förhindra, avslöja och utreda sådana tullbrott som kan medföra fängelsestraff får det inrättas tillfälliga register för att användas enligt 1 mom. 2 och 3 punkten. I registret är det tillåtet att samköra, lagra och annars behandla uppgifter ur de register som nämns i 23, 23 a, 23 c och 23 d §, uppgifter som tullmyndigheterna inhämtat genom kriminalunderrättelseverksamhet, observationer och iakttagelser i samband med ett enskilt uppdrag samt uppgifter ur andra datasystem, datafiler och register som tullmyndigheterna med stöd av 28 § har rätt att få uppgifter ur.


24 §

Om inte något annat följer av 3 mom., ska uppgifterna i ett analysregister som inrättats med stöd av 22 § 2 mom. utplånas så som föreskrivs i 26 § 1 mom. 2 punkten samt 2 och 4 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

26 §

Uppgifterna i bevakningsdataregistret och ett analysregister som inrättats med stöd av 22 § 2 mom. får dock lämnas ut endast till polisen och gränsbevakningsmyndigheterna för förebyggande och undersökning av brott. Sådana uppgifter liksom även de uppgifter som avses i 1 mom. får lämnas ut till centralkriminalpolisen även för vidareöverlåtelse till den europeiska polisbyrån i enlighet med konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (FördrS 79/1998) och för införande i den centrala databasen i Schengens informationssystem.


45 a §

En tullman som inhämtar information för förebyggande av tullbrott får dröja med att ingripa när ett sådant brott håller på att ske som inte orsakar överhängande allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller överhängande risk för betydande miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada, om fördröjningen är nödvändig för att dölja att information inhämtas eller för att trygga syftet med att information inhämtas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 26/2008
FvUB 6/2009
RSv 82/2009

Helsingfors den 11 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.