687/2009

Given i Helsingfors den 11 september 2009

Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser
1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja samarbetet mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (PTG-myndigheterna) och genomförandet av gemensamma riktlinjer för PTG-myndigheternas verksamhet så att PTG-myndigheternas lagstadgade uppgifter och enskilda åtgärder när det gäller förebyggande, avslöjande och utredning av brott (brottsbekämpning), övervakning samt internationellt samarbete i anslutning till dessa utförs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt sätt.

Med samarbete avses i denna lag åtgärder som vidtas i samband med brottsbekämpning, övervakning eller internationellt samarbete för en annan PTG-myndighets räkning eller för att bistå den andra myndigheten inom dennas uppgiftsområde samt samarbete som bedrivs inom PTG-myndigheternas gemensamma uppgiftsområde.

I fråga om PTG-myndigheternas uppgifter och befogenheter i samband med dem gäller vad som föreskrivs särskilt om dem.

Brottsbekämpningssamarbetet mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
2 §
Åtgärder inom en annan PTG-myndighets uppgiftsområde

En PTG-myndighet kan på begäran för en annan PTG-myndighets räkning vidta en sådan enskild åtgärd i anslutning till brottsbekämpning som hör till den andra myndighetens uppgiftsområde inom ramen för de befogenheter som den får utöva inom sitt eget uppgiftsområde när det gäller dess egna brottsbekämpningsuppdrag.

En PTG-myndighet kan också utan begäran i anslutning till brottsbekämpning med befogenheter enligt 1 mom. vidta en sådan brådskande åtgärd som avses i 1 mom., om åtgärden inte kan skjutas upp. Den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde åtgärden hör ska utan onödigt dröjsmål underrättas om åtgärden. Åtgärderna ska avslutas när den myndighet för vars räkning åtgärden vidtas ber om det eller själv åtar sig uppgiften.

Vidtar en PTG-myndighet inte en åtgärd som avses i 2 mom., ska den utan onödigt dröjsmål informera den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde åtgärden hör om det ärende som kommit till dess kännedom, om informationen är nödvändig för att förhindra ett allvarligt brott eller för att en undersökning av ett sådant brott ska kunna inledas eller om den är nödvändig av något annat med dessa jämförbart särskilt skäl.

3 §
Information och avtal om åtgärder inom PTG-myndigheternas gemensamma uppgiftsområde

En PTG-myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde ärendet också hör om brott som den fått kännedom om och åtgärder i anslutning till brottet genom att göra en anteckning i PTG-myndigheternas gemensamma register.

PTG-myndigheterna ska från fall till fall komma överens om åtgärder i anslutning till sådana brott som avses i 1 mom så att samarbetet ger det mest ändamålsenliga resultatet med tanke på det straffrättsliga ansvaret och beaktar varje PTG-myndighets huvuduppgifter och aktionsberedskap. Om överenskommelse inte nås ska polisen besluta om åtgärderna. Bestämmelser om beslutsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Förfarande vid kontrollerade leveranser

En PTG-myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde ärendet också hör om framställningar som den gjort eller mottagit angående handräckning eller rättslig hjälp i samband med leveranser som passerar riksgränsen (kontrollerade leveranser), när framställningarna baserar sig på ett internationellt avtal eller någon annan förpliktelse som är bindande för Finland.

De behöriga PTG-myndigheterna ska sinsemellan från fall till fall komma överens om den kontrollerade leveransen och åtgärder som gäller den så att den inte orsakar överhängande allvarlig fara för liv, hälsa eller frihet eller överhängande risk för betydande miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada.

Förfarandet som avses i 2 mom. tillämpas också när det gäller en PTG-myndighets begäran om åtgärder i anslutning till olagliga leveranser som passerar riksgränsen.

Närmare bestämmelser om beslutsförfarandet enligt denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
PTG-kriminalunderrättelseenheter

För PTG-myndigheternas kriminalunderrättelse- och brottsanalysverksamhet kan det inrättas riksomfattande, regionala och lokala PTG-kriminalunderrättelseenheter. En PTG-kriminalunderrättelseenhet kan bestå av företrädare för PTG-myndigheterna som förordnas särskilt och även av företrädare för andra myndigheter, om dessa har särskilda polisbefogenheter enligt 8 § i polislagen (493/1995) att utföra de uppgifter som anges i 1 § i den lagen.

PTG-kriminalunderrättelseenheterna har till uppgift att samla in, analysera och förmedla aktuell och täckande kriminalunderrättelseinformation för PTG-myndigheternas riksomfattande, regionala och lokala ändamål.

6 §
Behandlingen av uppgifter vid PTG- kriminalunderrättelseenheterna

En PTG-myndighet som är företrädd i en PTG-kriminalunderrättelseenhet kan för ett enskilt brottsbekämpningsuppdrag som gäller allvarlig eller omfattande brottslighet inrätta ett sådant tillfälligt register för brottsanalys som avses i 6 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003), 4 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) eller 22 § 2 mom. i tullagen (1466/1994). Den PTG-myndighet som har inrättat registret är registeransvarig.

Utöver vad som föreskrivs i lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter vid den PTG-myndighet som inrättat ett register i fråga, får det till ett brottsanalysregister för samkörning, behandling och lagring lämnas ut sådana uppgifter ur de övriga i PTG-kriminalunderrättelseenheten företrädda myndigheternas datasystem och sådana uppgifter som inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observationer och iakttagelser i samband med ett enskilt uppdrag vilka behövs för att ett enskilt brottsbekämpningsuppdrag som avses i 1 mom. ska kunna utföras.

Den PTG-myndighet som har inrättat ett brottsanalysregister kan bevilja de företrädare för myndigheter i PTG-kriminalunderrättelseenheten till vars uppgiftsområde informationen i registret ansluter sig rätt att använda registret.

Den som verkar vid en PTG-kriminalunderrättelseenhet som företrädare för en myndighet kan till denna myndighet lämna ut endast sådan analyserad kriminalunderrättelseinformation som behövs för genomförandet av ett sådant brottsbekämpningsuppdrag som hör till myndighetens uppgiftsområde.

I fråga om tillsynen över PGR-kriminalunderrättelse- och brottsanalysfunktionerna gäller vad som föreskrivs särskilt.

7 §
PTG-spanings- och undersökningsgrupper

PTG-myndigheterna kan inrätta gemensamma spanings- och undersökningsgrupper för att förhindra, avslöja eller utreda ett brott eller flera brott som har samband med varandra. En PTG-spanings- och undersökningsgrupp kan inrättas gemensamt av de myndigheter till vars uppgiftsområde brottet eller brotten helt eller delvis hör.

De PTG-myndigheter som ska delta i PTG-spanings- och undersökningsgruppen beslutar om inrättandet av och deltagandet i den. Samtidigt som PTG-spanings- och undersökningsgruppen inrättas ska beslut fattas om gruppens ledningsförhållanden och vilka brott som är föremål för gruppens spanings- eller undersökningsverksamhet.

En företrädare för en PTG-myndighet har rätt att i PTG-spanings- och undersökningsgruppen under ledning och nödvändig övervakning av gruppens ledare delta i sådana spanings- och undersökningsåtgärder som företrädaren för PTG-myndigheten har befogenheter att utföra inom sitt eget uppgiftsområde när det gäller myndighetens egna brottsbekämpningsuppdrag och som krävs för gemensamt inhämtande av information eller för att förhindra, avslöja eller utreda de brott som är föremål för den gemensamma spanings- och undersökningsverksamheten och som gruppens ledare med stöd av sina befogenheter har beslutat att genomföra.

PTG-myndigheternas övriga samarbete
8 §
Övervakning

En PTG-myndighet ska inom ramen för sina uppgifter och befogenheter främja sådan övervakning av allmän ordning och säkerhet, import och export av varor, personers inresa och utresa samt lagligheten i samband med utlänningars vistelse i landet som hör till en annan PTG-myndighets uppgifter.

9 §
Internationellt samarbete

PTG-myndigheterna ska samråda om målen för det internationella samarbetet och i förväg nationellt komma överens om internationella åtgärder som utförs gemensamt och om deltagande i operationer med beaktande av PTG-myndigheternas uppgifter och befogenheter.

Särskilda bestämmelser
10 §
Tillfällig överlåtelse av utrustning, lokaler och personal till en annan PTG-myndighet

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag är en PTG-myndighet skyldig att till en annan PTG-myndighet tillfälligt överlåta utrustning, lokaler, personalresurser och experttjänster som den andra myndigheten inte har tillgång till för att användas vid nödvändiga åtgärder i anslutning till brottsbekämpnings- och övervakningssamarbete eller internationellt samarbete. Ett villkor för biståndet är att det kan lämnas utan att detta äventyrar utförandet av lagstadgade uppgifter vid den myndighet som lämnar biståndet.

11 §
Ersättning för kostnader

Varje PTG-myndighet svarar för kostnaderna för det samarbete som avses i denna lag och det bistånd som avses i 10 §.

Om biståndet binder stora resurser och drar ut på tiden så att det väsentligt försvårar de grundläggande funktionerna vid den PTG-myndighet som lämnar bistånd eller orsakar betydande kostnader, har den myndighet som lämnar bistånd rätt att få ersättning för sina direkta kostnader.

12 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om inrättande av sådana samarbetsorgan för PTG-myndigheterna som avses i 1 § och om samarbete mellan PTG-myndigheterna för att ordna den tillsyn som avses i 6 §.

Genom förordning av statsrådet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om PTG-myndigheternas beslutsförfarande när det gäller inrättande av kriminalunderrättelseenheter enligt 5 §, inrättande av PTG-myndigheternas gemensamma spanings- och undersökningsgrupper enligt 7 § och begäran om och lämnande av bistånd i fråga om utrustning, lokaler, personalresurser och experttjänster enligt 10 §.

13 §
Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning av den 22 mars 2001 om samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (257/2001).

RP 26/2008
FvUB 6/2009
RSv 82/2009

Helsingfors den 11 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.