668/2009

Given i Helsingfors den 27 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 juni 2008 om batterier och ackumulatorer (422/2008) 12 och 15 §, 20 § 1 mom. och bilaga 3 samt

fogas till förordningen nya 15 a och 15 b § som följer:

12 §
Märkning av batterier, ackumulatorer och batterisatser

Producenten ska se till att batterier, ackumulatorer och batterisatser som släpps ut på marknaden är försedda med symboler som anger separat insamling och tungmetallinnehåll i enlighet med bilaga 3.

15 §
Anmälan för anteckning i producentregistret av en producent

En anmälan enligt 50 b § 1 mom. i avfallslagen för anteckning i producentregistret av den som producerar batterier eller ackumulatorer ska innehålla följande:

1) producentens namn samt eventuella varumärken som producenten använder vid marknadsföringen av batterier eller ackumulatorer,

2) producentens adress- och kontaktuppgifter, inklusive gatunamn och gatunummer, postnummer och postanstalt, webbadress, telefon- och faxnummer, e-postadress samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) producentens företags- och organisationsnummer,

4) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som marknadsförs av producenten enligt batteri- och ackumulatortyp i enlighet med 2 § 4, 6 och 7 punkten,

5) uppgifter om hur producenten avser att uppfylla sin skyldighet att ordna insamling och annan avfallshantering av förbrukade batterier och ackumulatorer,

6) datum för anmälan för anteckning i producentregistret av producenten,

7) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt.

Varje producent ska utan dröjsmål underrätta Birkalands miljöcentral om ändringar i uppgifterna enligt 1 mom., dock senast inom en månad efter ändringen. Likaså ska miljöcentralen underrättas om att verksamheten upphör.

15 a §
Anmälan för godkännande i producentregistret av en producentsammanslutning

En anmälan enligt 50 b § 1 mom. i avfallslagen för godkännande i producentregistret av en sammanslutning av dem som producerar batterier och ackumulatorer ska innehålla följande:

1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adressuppgifter, kontaktpersonens namn och ställning samt företags- och organisationsnummer,

2) uppgifter enligt 15 § 1 mom. 1―3 punkten om de producenter som producentsammanslutningen företräder och det datum då producenterna har anslutit sig till producentsammanslutningen,

3) en utredning om de batterier och ackumulatorer som marknadsförs av de producenter som producentsammanslutningen företräder enligt batteri- och ackumulatortyp i enlighet med 2 § 4, 6 och 7 punkten,

4) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning om hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

5) uppgifter om den avfallshantering som ordnas av producentsammanslutningen, såsom insamlings- och mottagningsplatserna, transport, förbehandling och materialåtervinning samt typen, kvaliteten, mängden och ursprunget i fråga om förbrukade batterier och ackumulatorer som omfattas av avfallshanteringen samt avfallshanteringens verksamhetsområde,

6) uppgifter om avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

7) en utredning över sammanslutningens soliditet.

Varje producentsammanslutning ska utan dröjsmål underrätta Birkalands miljöcentral om ändringar i uppgifterna enligt 1 mom. 2 punkten. Likaså ska miljöcentralen underrättas om vilka producenter som har anslutit sig till eller som har utträtt ur sammanslutningen. Producentsammanslutningen ska dessutom underrätta miljöcentralen om ändringar i sammanslutningens namn, firma, kontaktuppgifter eller stadgar eller om väsentliga ändringar i de anmälda avfallshanteringssystemen eller avtalsarrangemangen.

15 b §
Anteckning i producentregistret av en producent och återkallelse av anteckningen

Birkalands miljöcentral ska i enlighet med en anmälan enligt 15 eller 15 a § anteckna varje producent i producentregistret samt vid behov uppdatera uppgifterna om producenten eller återkalla anteckningen. I samband med anteckningen i producentregistret ges producenten ett identifikationsnummer.

20 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i avfallslagen

Avfallslagen ska tillämpas på batterier och ackumulatorer med undantag av 18 e § 3 mom. i nämnda lag till den del momentet gäller kapaciteten hos bärbara batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer.Denna förordning träder i kraft den 26 september 2009.

Varje producent som anmälts för anteckning i producentregistret innan denna förordning träder i kraft eller varje producentsammanslutning som företräder producenten ska kontrollera att de anmälda uppgifterna motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna reviderade uppgifter till Birkalands miljöcentral senast den 31 december 2009.

Kommissionens beslut 2009/603/EG (32009D0603); EGT nr L 206, 8.8.2009, s. 13

Helsingfors den 27 augusti 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Bilaga 3

Märkning av batterier, ackumulatorer och batterisatser för separat insamling

1. Symbolen för separat insamling är ett överkryssat sopkärl på hjul:

2. Batterier och ackumulatorer, inklusive knappceller, som innehåller mer än 0,0005 procent kvicksilver, mer än 0,002 procent kadmium eller mer än 0,004 procent bly ska dessutom märkas med den berörda metallens kemiska beteckning: Hg, Cd eller Pb. Den symbol som anger tungmetallinnehållet ska tryckas under den symbol som visas i 1 punkten och den ska täcka en yta som motsvarar minst en fjärdedel av den nämnda symbolens storlek.

3. Den symbol som visas i 1 punkten ska täcka minst 3 procent av ytan på batteriets, ackumulatorns eller batterisatsens största sida, upp till en storlek på högst 5 x 5 cm. För cylinderformiga celler ska symbolen täcka minst 1,5 procent av batteriets eller ackumulatorns yta och ha en storlek på högst 5 x 5 cm.

4. Om symbolen på grund av batteriets, ackumulatorns eller batterisatsens storlek skulle bli mindre än 0,5 x 0,5 cm behöver batteriet, ackumulatorn eller batterisatsen inte märkas, utan en symbol med minst storleken 1 x 1 cm ska tryckas på förpackningen.

5. Symbolen ska tryckas på ett synligt ställe, vara lättläst och outplånlig.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.