666/2009

Given i Helsingfors den 27 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 september 2008 om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (606/2008) 3 §, 9 § 1 och 3 mom. och 10 §, samt

fogas till förordningen en ny 11 a § som följer:

3 §
Understödsmottagare

Understöd kan beviljas företag eller andra samfund som driver sådana projekt för utveckling av marknadsföring och produktion som avses i denna förordning.

9 §
Understödets belopp

Understödet för reklam är begränsat till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.


Det understöd som beviljas för andra funktioner än de som avses i 1 och 2 mom. är begränsat till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen för projektet ska nås.

10 §
Godtagbara kostnader

Bestämmelser om godtagbara kostnader för informationsbyte och deltagande i mässor finns i artikel 15.2 d i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn och i artikel 27.3 i den allmänna gruppundantagsförordningen. Bestämmelser om godtagbara kostnader för rådgivning finns i artikel 15.2 c i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn och i artikel 26 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Som godtagbara kostnader som anknyter till andra funktioner än de som avses i 1 mom. betraktas rimliga direkta kostnader för projektets genomförande samt allmänna kostnader, avskrivningar medräknade. Till direkta kostnader för ett projekt kan inte inkluderas utgifter som räknas till allmänna kostnader.

Som direkta kostnader som avses i 2 mom. godtas

1) för genomförande av projektet obligatoriska personalkostnader, inklusive lagstadgade bikostnader, och kostnader som hänför sig till planering, genomförande och förvaltning av de åtgärder som ska vidtas,

2) för genomförande av projektet nödvändiga rese- och vistelsekostnader i enlighet med statens resebestämmelse,

3) kostnader för gruppmöten och gemensamma transporter som ordnas för målgrupper,

4) kostnader för material, utrustning och lokaler som behövs för genomförande av projektet, inklusive avskrivningar vid tidpunkten för genomförande av projektet. Material och utrustning ska hyras om det inte är förmånligare att anskaffa dem,

5) adb-kostnader,

6) publikations- och distributionskostnader,

7) kostnader som föranleds av utvärdering av resultatet av projektet.

Som allmänna kostnader som avses i 2 mom. godtas följande kostnader som kan motiveras utifrån understödsmottagarens bokföring och som hänför sig till genomförande av projektet: Förvaltningskostnader, rese- och vistelsekostnader, kostnader för ledningen och kostnader för användning av datateknik, kostnader för sekreterartjänster, kostnader för bokföring, korrespondens, hyra och kommunikation, kostnader för vatten, värme och el samt kostnader för uppehälle, när kostnaderna inte är sådana direkta kostnader som avses i 3 mom. som inte täcks med stöd av andra understöd och deras belopp inte överstiger tre procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.

Kostnader som avses i 1, 3 och 4 mom. godtas till den del de kan motiveras utifrån bokföringen och hänföras till verksamhet som har beviljats statsunderstöd. Sökanden ska på ett tillförlitligt sätt klarlägga hur kostnaderna hänför sig till projektet och visa att de är nödvändiga för genomförande av projektet samt ange beräkningsgrunden för den andel som använts vid fördelning av kostnaderna. Mervärdesskatt är en godtagbar kostnad endast om den inte kan dras av i understödsmottagarens verksamhet. Frivilliga lönebikostnader samt representationsutgifter och kostnader för intressebevakning är inte godtagbara kostnader.

11 a §
Utbetalning av understöd

På ansökan kan 50 procent av det beviljade understödet betalas i förskott när projektet inleds och 40 procent efter att halva projektet har genomförts, om genomförandet av projektet annars äventyras. Understödsmottagaren ska lämna en halvtidsrapport för att den senare posten ska betalas ut. Det slutliga beloppet av statsunderstödet fastställs på basis av faktiska och godtagbara kostnader. Den sista posten av understödet betalas ut efter att en redogörelse för användningen av understödet har lämnats in i enlighet med 12 §, med undantag av de uppgifter som avses i 12 § 2 mom. 1 och 2 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 2 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 augusti 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.