661/2009

Given i Helsingfors den 21 augusti 2009

Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Syftet med lagen är också att främja skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god databehandling och god informationshantering.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på administreringen, utnyttjandet och utvecklandet av befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och dess tjänster och på upprätthållandet, utnyttjandet och utvecklingen av den certifierade elektroniska kommunikation och de tjänster inom den som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller.

Om inte något annat bestäms i denna lag, ska följande lagar tillämpas:

1) i fråga om offentlighet och sekretess för uppgifter i befolkningsdatasystemet lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i fråga om behandling av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999), och

2) i fråga om certifierad elektronisk kommunikation och behandlingen av uppgifter i det certifikatregister som avses i denna lag lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen om elektroniska signaturer (14/2003).

3 §
Befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är ett allmänt riksomfattande basregister, som innehåller i denna lag föreskrivna uppgifter om personer, fastigheter, byggnader, lägenheter och lokaler samt om administrativa och andra motsvarande områdesindelningar.

Till befolkningsdatasystemet hör ett riksomfattande datasystem som drivs med hjälp av automatisk databehandling samt det regionalt organiserade material i handlingar och annat liknande datamaterial som inte har förts in i datasystemet i digitalt format.

4 §
Registeransvariga inom befolkningsdatasystemet

Magistraterna och Befolkningsregistercentralen bär det huvudsakliga ansvaret för befolkningsdatasystemet. Ansvaret för registerföringen fördelas mellan magistraterna och Befolkningsregistercentralen så som det bestäms närmare i denna eller någon annan lag eller med stöd av lag. Befolkningsregistercentralen bär det huvudsakliga ansvaret för användarregistret enligt 53 §, loggregistret enligt 56 § och händelsefilen enligt 59 §.

Befolkningsregistercentralen ansvarar dessutom för den allmänna funktionsdugligheten, datatekniken, dataadministrationen och registerfunktionernas enhetlighet i fråga om det riksomfattande befolkningsdatasystem som drivs med hjälp av automatisk databehandling och de register som avses i 1 mom.

5 §
Befolkningsdatasystemets syfte

Syftet med befolkningsdatasystemet är att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att trygga möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter.

Befolkningsregistercentralen och magistraterna får använda uppgifterna i befolkningsdatasystemet för att fullgöra de uppgifter eller förpliktelser som de har enligt denna eller någon annan lag eller enligt bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag.

6 §
Befolkningsregistercentralens certifierade elektroniska kommunikation och dess syfte

Befolkningsregistercentralen ska tillhandahålla riksomfattande tjänster och prestationer inom certifierad elektronisk kommunikation så som det bestäms nedan i denna lag. Avsikten är att tjänsterna och prestationerna ska möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning samt trygga möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter.

Befolkningsregistercentralen för ett sådant certifikatregister över utfärdade personcertifikat som avses i lagen om elektroniska signaturer. Befolkningsregistercentralen är registeransvarig för det registret.

När Befolkningsregistercentralen tillhandahåller tjänster och prestationer inom certifierad elektronisk kommunikation får den använda uppgifterna i certifikatregistret.

2 kap.

Befolkningsdatasystemets datainnehåll och uppdatering av uppgifterna

7 §
Föremål för registrering

I befolkningsdatasystemet ska uppgifter enligt denna lag registreras om följande föremål för registrering:

1) finska medborgare,

2) utländska medborgare, om förutsättningarna för registrering enligt denna lag uppfylls,

3) fastigheter och andra registerenheter i hela landet, om uppgifter om dem behövs för att hantera person-, byggnads- eller lägenhets- och lokaluppgifter i systemet,

4) byggprojekt och byggnader på ovan nämnda fastigheter och andra registerenheter,

5) bostadslägenheter och andra lokaler i ovan nämnda byggnader, och

6) administrativa och andra motsvarande områdesindelningar, som det bestäms närmare om genom förordning av finansministeriet.

Föremålen för registrering får en beteckning enligt denna lag som identifierar dem. Med hjälp av beteckningen kan befolkningsdatasystemet koppla samman de olika föremålen för registrering och uppgifterna om dem.

8 §
Begränsningar som gäller föremålen för registrering

I befolkningsdatasystemet får följande uppgifter inte registreras:

1) uppgifter om utländska medborgare som är anställda hos en främmande stats diplomatiska beskickning eller beskickning av annat slag i Finland eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul,

2) uppgifter om utländska medborgare som är anställda hos Förenta nationerna, något av dess fackorgan eller någon annan internationell organisation som kan jämställas med ett sådant,

3) uppgifter om familjemedlemmar till en person som avses i 1 eller 2 punkten eller om utländska medborgare i denna persons privata tjänst, om inte magistraten av särskilda skäl bestämmer något annat,

4) uppgifter om sådana fastigheter eller andra registerenheter, byggprojekt, byggnader eller lägenheter eller lokaler vars uppgifter inte enligt lag eller förordning eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem ska registreras i befolkningsdatasystemet.

Närmare bestämmelser om de enheter som avses i 1 mom. kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Förutsättningar för registrering av utländska medborgare

Uppgifter om utländska medborgare ska registreras i befolkningsdatasystemet, om dessa i Finland har hemkommun och bostad där enligt lagen om hemkommun (201/1994). Uppgifter om andra utländska medborgare kan registreras i befolkningsdatasystemet, om

1) dessa har en sådan tillfällig bostad i Finland som avses i lagen om hemkommun och registreringen är nödvändig för att de ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter när det gäller arbete, studier eller andra motsvarande omständigheter,

2) fullgörandet av skyldigheter enligt ett internationellt avtal som är bindande för Finland kräver det, eller

3) registreringen är nödvändig för att dessa medborgare ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter eller av andra motsvarande särskilda och motiverade skäl.

En utländsk medborgare ska lägga fram en motiverad begäran om registrering av uppgifterna hos den magistrat inom vars ämbetsdistrikt han eller hon uppger sig bo. Magistraten ska försäkra sig om den utländska medborgarens identitet med hjälp av ett giltigt resedokument eller någon annan motsvarande tillförlitlig handling.

Den registeransvarige ska i enlighet med 24 § i personuppgiftslagen upplysa föremålet för registrering att personuppgifter har behandlats, om uppgifter om en utländsk medborgare i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten registreras i befolkningsdatasystemet på initiativ av en myndighet och utan medverkan från personen själv.

10 §
Kontroll av tillförlitligheten hos uppgifter som gäller utländska medborgare

Innan magistraten beslutar att i befolkningsdatasystemet göra en registeranteckning om tillägg, ändring eller rättelse av uppgifter om en utländsk medborgare ska den kontrollera vilka uppgifter om denne som registrerats i det utlänningsregister som avses i lagen om utlänningsregistret (1270/1997). Närmare bestämmelser om uppgifter som ska kontrolleras och om omfattningen av kontrollskyldigheten kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om de uppgifter som en utländsk medborgare lämnat till magistraten inte finns i utlänningsregistret, eller om de avviker från uppgifterna i utlänningsregistret, ska magistraten innan den gör en registeranteckning begära att Migrationsverket ger sitt utlåtande i ärendet. Migrationsverket ska behandla ärendet utan onödigt dröjsmål.

Magistraten ska omedelbart efter det att den gjort registeranteckningen skriftligen underrätta den utländska medborgaren om innehållet i anteckningen. Om den registeranteckning om en utländsk medborgare som magistraten gjort i befolkningsdatasystemet till innehållet avviker från uppgifterna i Migrationsverkets utlåtande, ska magistraten omedelbart underrätta också Migrationsverket om innehållet i anteckningen.

11 §
Personbeteckningen och hur den tilldelas

När uppgifter om en person första gången registreras i befolkningsdatasystemet ska personen tilldelas en personbeteckning. Beteckningen tilldelas automatiskt ur befolkningsdatasystemet, och Befolkningsregistercentralen ansvarar för tilldelandet. En rättad eller ändrad personbeteckning får inte ges någon annan.

Personbeteckningen är individuell och består av födelsetid, individuellt nummer och kontrollbeteckning. Det individuella numret särskiljer personer som är födda samma dag och innehåller information om en persons könstillhörighet. Närmare bestämmelser om det detaljerade innehållet i personbeteckningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Rättelse och ändring av en personbeteckning

En personbeteckning som registrerats i befolkningsdatasystemet ska rättas, om den är tekniskt felaktig eller om uppgifterna om födelsetid eller könstillhörighet är oriktiga. Den magistrat inom vars verksamhetsområde personen är bosatt ska fatta beslut om rättelsen. Magistraten ska ge den berörda personen eller dennes lagliga företrädare tillfälle att framföra sin åsikt i ärendet. Denna person ska informeras om rättelsen.

En personbeteckning som registrerats i befolkningsdatasystemet får ändras, om

1) ändringen är absolut nödvändig för att skydda personen i sådana situationer där hans eller hennes hälsa eller säkerhet är uppenbart och varaktigt hotad,

2) någon annan än den som innehar personbeteckningen upprepade gånger har missbrukat beteckningen och missbruket har orsakat betydande ekonomiska eller andra olägenheter för den rätta innehavaren och fortsatta skadliga verkningar på grund av missbruket faktiskt kan förhindras genom att personbeteckningen ändras,

3) det i enlighet med lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) har fastställts att personen ska tillhöra det motsatta könet.

I de fall som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten ska Befolkningsregistercentralen fatta beslutet om ändring av personbeteckningen. I de fall som avses i 2 mom. 3 punkten ska beslutet fattas av den magistrat som avses i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet. Den berörda personen ska skriftligen ansöka om att få personbeteckningen ändrad hos den ovan nämnda myndigheten.

13 §
Personuppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter om personer som är föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet:

1) fullständigt namn,

2) personbeteckning samt teknisk identifieringskod och elektronisk kommunikationskod,

3) hemkommun och bostad där, tillfällig bostad samt sådana uppgifter om en fastighet, byggnad och lägenhet som specificerar personens hemkommun och bostad där,

4) föräldrarnas fullständiga namn och personbeteckningar,

5) civilstånd samt uppgifter om ingående och upplösning av äktenskap eller registrering av partnerskap och upplösning av registrerat partnerskap,

6) makens eller makans eller den registrerade partnerns fullständiga namn och personbeteckning,

7) barnens fullständiga namn och personbeteckningar,

8) uppgifter om barns och föräldrars familjerättsliga ställning,

9) uppgifter om vårdnad om barn och om vad vårdnaden omfattar,

10) uppgifter om fastställt adoptionsförhållande,

11) uppgifter om begränsning av handlingsbehörigheten, intressebevakning och intressebevakningsfullmakt samt intressebevakarens eller fullmäktigens identifieringsuppgifter,

12) uppgifter om omhändertagande av barn,

13) födelsehemkommun eller födelseort och födelsestat,

14) medborgarskap,

15) uppgifter om fastställande av en transsexuell persons könstillhörighet,

16) uppgifter om dödsdag eller dag för dödförklaring,

17) uppgifter om den lokala registermyndigheten,

18) sådana uppgifter om rösträtt som behövs för val och folkomröstningar,

19) uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen (453/2003),

20) modersmål och kontaktspråk som personen har uppgett,

21) begränsningar enligt personuppgiftslagen och denna lag som gäller utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet, och

22) av personen lämnad uppgift om postadress och andra kontaktuppgifter samt yrke.

Närmare bestämmelser om registreringen av de uppgifter som avses i 1 mom. och om registrering av tillägg, ändringar och rättelser som gäller dem samt om det detaljerade innehållet i uppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Fastighetsuppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter om fastigheter och andra registerenheter som är föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet:

1) fastighetsbeteckning eller någon annan uppgift som specificerar fastigheten eller registerenheten, och

2) ägarens och innehavarens fullständiga namn och personbeteckning eller födelsetid eller företags- och organisationsnummer samt ägarens och innehavarens adress eller andra kontaktuppgifter.

Närmare bestämmelser om registreringen av de uppgifter som avses i 1 mom. och om registrering av tillägg, ändringar och rättelser som gäller dem samt om det detaljerade innehållet i uppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Byggnadsuppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter om byggprojekt och byggnader som är föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet:

1) byggnadsbeteckning eller någon annan uppgift som specificerar byggprojektet eller byggnaden,

2) ägarens eller innehavarens personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra kontaktuppgifter,

3) koordinater, adress, användningsändamål, året då byggnaden färdigställdes, antal våningar, lägenhetsyta, volym och röstningsområde, och

4) övriga uppgifter som beskriver byggprojektet och byggnaden, dess konstruktioner och egenskaper.

Närmare bestämmelser om registreringen av de uppgifter som avses i 1 mom. och om registrering av tillägg, ändringar och rättelser som gäller dem samt om det detaljerade innehållet i uppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Lägenhets- och lokaluppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter om bostadslägenheter och andra lokaler som är föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet:

1) lägenhetsbeteckning eller någon annan uppgift som specificerar lägenheten eller lokalen,

2) uppgifter som beskriver lägenheten eller lokalen och dess egenskaper,

3) uppgifter om besittningsrätten till och användningen av en bostadslägenhet, och

4) personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den som äger eller innehar lokalen eller ägarens eller innehavarens fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra kontaktuppgifter.

Närmare bestämmelser om registreringen av de uppgifter som avses i 1 mom. och om registrering av tillägg, ändringar och rättelser som gäller dem samt om det detaljerade innehållet i uppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Andra uppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter får också registreras i befolkningsdatasystemet som uppgifter om personer som är föremål för registrering:

1) ett eventuellt utländskt personnummer för en person som avses i 13―16 §,

2) uppgifter om i lagen om hemkommun avsedd folkbokföringskommun för finska medborgare som är stadigvarande bosatta utomlands,

3) fullständigt namn, födelsetid, kön, civilstånd, medborgarskap, adress och dödsdag för sådana i utlandet bosatta makar och barn till finska medborgare som inte har tilldelats någon personbeteckning,

4) uppgifter om arten av uppehållstillstånd för utländska medborgare och uppgifter om tillståndens varaktighet eller andra motsvarande uppgifter, och

5) i anslutning till uppgifter om en avliden som dödsboets kontaktuppgifter fullständigt namn och personbeteckning, födelsetid, utländskt personnummer eller företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter för företrädaren för boet eller någon annan kontaktperson.

I befolkningsdatasystemet får dessutom som tekniska uppgifter om föremålen för registreringen registreras sådana inskrivningsanteckningar som är nödvändiga för att behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Närmare bestämmelser om registreringen av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om registrering av tillägg, ändringar och rättelser som gäller dem samt om det detaljerade innehållet i uppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Tillförlitligheten hos uppgifterna i systemet

De personuppgifter som avses i 13 § 1 mom. 1―21 punkten och som registrerats i befolkningsdatasystemet ska anses vara offentligt tillförlitliga, om det inte påvisas att de är felaktiga eller bristfälliga. Andra uppgifter som registrerats i systemet än de som avses ovan får användas vid beslutsfattande som gäller en person bara om han eller hon i samband med beslutsfattandet får en uttrycklig redogörelse för innehållet i uppgifterna och om hur de har använts.

19 §
Kontroll av tillförlitligheten hos uppgifterna i systemet

Om uppgifter som anmälts för registrering i befolkningsdatasystemet grundar sig på en utländsk handling, får på basis av handlingen som offentligt tillförlitliga uppgifter registreras endast de uppgifter vars tillförlitlighet har kontrollerats med hjälp av en officiell handling i original eller en tillförlitligt styrkt kopia av den eller de uppgifter vars tillförlitlighet tidigare har fastställts i ett finländskt domstols- eller förvaltningsförfarande. En handling som avses här ska vara legaliserad eller åtföljas av ett intyg om dess ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga, om inte något annat följer av fullgörandet av skyldigheter enligt internationella avtal som är bindande för Finland. Den som visar upp en utländsk handling ska vid behov se till att handlingen översätts till finska eller svenska och legaliseras. Magistraten kan vid behov begära ett utlåtande av utrikesministeriet, Migrationsverket eller en polismyndighet om huruvida en handling som avses ovan är äkta och tillförlitlig.

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är aktuella och tillförlitliga. Befolkningsregistercentralen bestämmer närmare om de uppgifter som ska kontrolleras samt om hur och när kontrollerna ska verkställas.

20 §
Förvaring och avförande av uppgifter

Personuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet ska förvaras permanent. Befolkningsregistercentralen ska dock ur systemet avföra följande uppgifter om personer:

1) de uppgifter om omhändertagande av barn som avses i 13 § 1 mom. 12 punkten omedelbart efter det att omhändertagandet har upphört,

2) de uppgifter om uppehållstillstånd för utländska medborgare som avses i 17 § 1 mom. 4 punkten omedelbart efter det att personen har fått finskt medborgarskap,

3) de uppgifter som fanns före en ändring eller rättelse av kontaktuppgifterna för ett dödsbo som avses i 17 § 1 mom. 5 punkten omedelbart efter det att ändringen eller rättelsen har registrerats samt uppgifterna om att det finns ett dödsbo och kontaktuppgifterna för det omedelbart efter det att anmälan eller intyg om att dödsboet har upphört har kommit in,

4) de uppgifter i användarregistret som avses i 53 § senast tio år efter det att åtkomsträttigheten har upphört, och

5) de uppgifter i loggregistret som avses i 56 § och de händelseuppgifter som avses i 59 § senast fem år efter det att uppgifterna registrerades.

Av de uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler som registrerats i befolkningsdatasystemet ska byggnadernas, lägenheternas och lokalernas tidigare beteckningar och adresser förvaras permanent. Om en byggnad rivs eller annars avlägsnas ur byggbeståndet, ska alla uppgifter om byggnaden och om lägenheterna och lokalerna i den förvaras permanent i befolkningsdatasystemet enligt tidpunkten för avlägsnandet.

Närmare bestämmelser om förvaring och avförande av de uppgifter som avses i 1 mom. och befolkningsdatasystemets uppgifter om fastigheter, byggnader, lägenheter och lokaler utfärdas genom förordning av statsrådet. I fråga om förvaringen av uppgifterna gäller dessutom vad arkivlagen (831/1994) och med stöd av den utfärdade förordningar eller föreskrifter särskilt bestämmer om förvaring av handlingar.

21 §
Allmän behörighet att uppdatera uppgifter

Den magistrat vars verksamhetsområde uppgifterna avser ska besluta att registeranteckningar om tillägg, ändringar eller rättelser som gäller uppgifter om en enskild person, fastighet, byggnad, lägenhet eller lokal ska göras i befolkningsdatasystemet så som bestäms i denna lag. Befolkningsregistercentralen ska besluta att andra registeranteckningar om tillägg, ändringar eller rättelser ska göras i befolkningsdatasystemet så som bestäms i denna lag.

Med avvikelse från 1 mom. kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas om överföring eller annan omorganisering av behörigheten att registrera uppgifter mellan registerförvaltningsmyndigheterna, om åtgärden förbättrar tillgången till tjänster, kvaliteten på datainnehållet i systemet eller verksamhetens effektivitet eller åstadkommer en regionalt balanserad arbetsfördelning inom registerförvaltningen. Innan förordning utfärdas ska Befolkningsregistercentralen och de berörda magistraterna höras.

22 §
Övriga myndigheters behörighet

Utländska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 1―3 punkten kan framföra begäran om registrering av uppgifter förutom hos magistraten även hos en skattebyrå eller Migrationsverket. En begäran kan också framföras hos Folkpensionsanstaltens lokalbyrå, om Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen kommit överens om det. Den som tar emot begäran ska försäkra sig om tillförlitligheten hos de handlingar som visas upp som grund för registreringen av personuppgifterna så som bestäms i denna lag. Mottagaren ska utan dröjsmål sända begäran och de personuppgifter och handlingar som lagts fram i samband med den till den magistrat inom vars ämbetsdistrikt den utländska medborgaren uppger sig bo, så att uppgifterna kan registreras i befolkningsdatasystemet. Närmare bestämmelser om de uppgifter som mottagaren ska fullgöra utfärdas genom förordning av statsrådet.

Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en kommun om att kommunen ska ansvara för att registeranteckningar om tillägg, ändringar eller rättelser som gäller uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler inom kommunen görs i befolkningsdatasystemet så som bestäms i denna lag. För att kommunen ska kunna sköta denna uppgift får Befolkningsregistercentralen ge kommunen rätt att med hjälp av teknisk anslutning använda de uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler som registrerats i befolkningsdatasystemet.

3 kap.

Den registeransvariges rätt att få uppgifter samt skyldigheter att anmäla uppgifter

23 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvarige rätt att för att uppdatera och i övrigt behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet få följande uppgifter:

1) av domstolarna uppgifter om domstolsavgöranden som gäller personers civilstånd, familjerättsliga ställning, begränsningar av handlingsbehörigheten, intressebevakning och dödförklaring, förvärv av, lagfart på och nyttjanderätt till fastighet, samt av Brottspåföljdsverket uppgifter om att en person vistats i en straffanstalt i mer än tre månader,

2) av religionssamfunden, deras församlingar eller andra lokala sammanslutningar uppgifter enligt religionsfrihetslagen om inträde i och utträde ur ett samfund, uppgifter enligt namnlagen (694/1985) om för- och efternamn samt vigseluppgifter enligt äktenskapslagen (234/1929),

3) av verksamhetsenheter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården uppgifter om att ett barn har fötts, att en person har avlidit och att en person har vistats i en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården i mer än tre månader,

4) av verksamhetsenheter och yrkesutbildade personer inom socialvården uppgifter om omhändertagande av barn och att omhändertagandet har upphört, om avtal om vårdnad om barn och innehållet i avtalet och om att en person har vistats i en verksamhetsenhet inom socialvården i mer än tre månader,

5) av de kommunala myndigheterna uppgifter enligt 15 och 16 § om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler samt uppgifter om byggverksamhet,

6) av lantmäteriverkets myndigheter identifieringsuppgifter enligt 14 § för fastigheter och andra registerenheter samt byggnadsuppgifter enligt 15 §,

7) av myndigheterna inom utlänningsförvaltningen uppgifter om förvärv, förlust och bevarande av finskt medborgarskap samt uppgifter om utländska medborgares identitet, familjeförhållanden och uppehållsrätt i Finland,

8) av Skatteförvaltningen uppgifter om en persons hemkommun och bostad där eller tillfällig bostad och uppgifter om fastigheters, byggnaders eller lokalers ägare samt uppgifter om företrädare eller andra kontaktpersoner för dödsbon,

9) av Folkpensionsanstalten uppgifter om en persons hemkommun och bostad där eller tillfällig bostad, och

10) av utrikesministeriet och dess verksamhetsenhet sådana uppgifter om föremålet för registrering som gäller boende, familjerättslig ställning eller andra uppgifter i befolkningsdatasystemet och som finska medborgare bosatta utomlands eller utländska myndigheter har lämnat till en verksamhetsenhet.

Uppgifterna enligt 1 mom. 8 punkten om en persons hemkommun och bostad där eller tillfällig bostad och om fastigheters, byggnaders och lokalers ägare samt uppgifterna enligt 9 och 10 punkten är avsedda för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Närmare bestämmelser om hur rätten att få uppgifter förverkligas och om vad rätten omfattar utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Annan rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvarige rätt att för att uppdatera och i övrigt behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet få följande uppgifter:

1) av personer som är registrerade i befolkningsdatasystemet, på begäran ytterligare uppgifter och andra nödvändiga utredningar om uppgifter som avses i 13―17 § och som gäller personen själv och barn som han eller hon har vårdnaden om,

2) av finska medborgare som vistas utomlands uppgifter om sådana tillägg, förändringar och rättelser som skett under den tid personen i fråga vistats utomlands och som gäller sådana uppgifter som enligt denna lag ska registreras om honom eller henne i befolkningsdatasystemet,

3) av modern till ett barn som fötts levande eller av den i vars vård barnet är uppgift om att barnet fötts, om inte en verksamhetsenhet eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har underrättats om barnets födelse,

4) av ett barns föräldrar eller vårdnadshavare uppgift om barnets namn och modersmål inom två månader efter det att barnet har fötts,

5) av ägare och innehavare av bostadslägenheter som avses i 16 §, på begäran uppgifter om dessa bostadslägenheter,

6) av ägare eller innehavare av lokaler som avses i 16 § uppgifter om dessa lokaler, och

7) av ett dödsbo, på begäran i 17 § avsedda uppgifter om företrädare eller andra kontaktpersoner för dödsboet.

Närmare bestämmelser om hur rätten att få uppgifter förverkligas och om vad rätten omfattar utfärdas genom förordning av statsrådet.

I lagen om hemkommun finns bestämmelser om anmälan som ska göras med anledning av att hemkommunen eller bostaden där och tillfällig bostad har ändrats.

25 §
Skyldighet att anmäla uppgifter

De myndigheter som avses i 23 § och de personer, företag och organisationer som avses i 24 § ska anmäla uppgifter till den registeransvarige inom befolkningsdatasystemet omedelbart efter det att det har konstaterats att uppgifterna behöver kompletteras, ändras eller rättas eller den registeransvarige har begärt ytterligare uppgifter eller utredningar. Uppgifterna ska anmälas tillsammans med identifieringsuppgifter för personen, fastigheten, byggnaden, lägenheten eller lokalen. Närmare bestämmelser om hur skyldigheten att anmäla uppgifter ska fullgöras och om vad skyldigheten omfattar utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den registeransvarige ska utan dröjsmål till verksamhetsenheten inom socialvården anmäla att ett barn på grund av vårdnadshavarens död har blivit utan vårdnadshavare.

26 §
Anmälning av uppgifter

Uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet ska anmälas till den registeransvarige skriftligen, på elektronisk väg, med hjälp av teknisk anslutning eller på något annat ändamålsenligt sätt som är tillförlitligt och säkert. Tillstånd att anmäla uppgifterna på något annat sätt än skriftligen beviljas av Befolkningsregistercentralen. Ett villkor för att tillstånd ska beviljas är att den som anmäler uppgifterna har lämnat Befolkningsregistercentralen en tillräcklig redogörelse för hur uppgifterna skyddas.

Innan uppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet ska den registeransvarige försäkra sig om vem som anmält uppgifterna och om dennes rätt att anmäla uppgifter samt om att anmälan i övrigt är tillförlitlig. Den registeransvarige ska utan obefogat dröjsmål registrera uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Befolkningsregistercentralen fastställer formulären för de anmälningar som avses i denna lag.

27 §
Anmälarens ansvar

Den som har i uppdrag att anmäla uppgifter för registrering i befolkningsdatasystemet ska se till att de uppgifter som anmäls till den registeransvarige är tillförlitliga och hålls aktuella.

4 kap.

Offentlighet för uppgifterna i befolkningsdatasystemet och utlämnande av uppgifter

28 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Uppgifter i befolkningsdatasystemet får lämnas ut endast om villkoren för utlämnande av uppgifter enligt denna lag är uppfyllda och inte något annat följer av en persons rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne lämnas ut. De uppgifter som lämnas ut ur befolkningsdatasystemet ska vara nödvändiga för det ändamål för vilket de lämnas ut. Uppgifter får inte lämnas ut, om detta av grundad anledning kan misstänkas kränka skyddet för en persons privatliv eller skyddet för hans eller hennes personuppgifter, kränka hans eller hennes intressen eller rätttigheter eller äventyra statens säkerhet.

29 §
Utlämnande av uppgifter för skötsel av myndighetsuppgifter

Ur befolkningsdatasystemet ska följande uppgifter lämnas ut för domstols- och förvaltningsförfarande, för myndigheternas planerings- och utredningsuppdrag och för andra motsvarande myndighetsuppgifter:

1) uppgifter som föreskrivs i lag eller i en förordning som utfärdats med stöd av lag, och

2) uppgifter som behövs för utförande av en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av lag.

Sådana personuppgifter i befolkningsdatasystemet som behövs vid domstols- och förvaltningsförfarande och annan skötsel av myndighetsuppgifter ska skaffas på tjänstens vägnar, om inte den registrerade då ett ärende anhängiggjorts utan dröjsmål har meddelat att han eller hon själv lämnar in de nödvändiga uppgifterna, eller om det inte finns särskilda skäl för något annat förfarande.

De uppgifter om fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler i befolkningsdatasystemet som lämnats ut för sådan verksamhet som avses i 1 mom. får med undantag för anteckningar som specificerar hemkommunen eller bostaden där eller tillfällig bostad inte användas vid rättsligt eller administrativt beslutsfattande som berör en person, om inte personen i samband med beslutsfattandet får en redogörelse om innehållet i uppgifterna och om hur de använts.

30 §
Utlämnande av uppgifter för historisk och vetenskaplig forskning samt för sammanställning av statistik

I enlighet med vad som bestäms i personuppgiftslagen får sådana uppgifter som behövs för undersökningar, utredningar eller utförande av andra motsvarande uppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet för historisk och vetenskaplig forskning, för sammanställning av statistik och för myndigheternas planerings- och utredningsuppdrag.

31 §
Utlämnande av uppgifter för finansierings- och försäkringsverksamhet och annan motsvarande verksamhet

Ur befolkningsdatasystemet får följande uppgifter lämnas ut för finansierings- och försäkringsverksamhet och för annan motsvarande verksamhet:

1) uppgifter som föreskrivs i lag eller i en förordning som utfärdats med stöd av lag,

2) uppgifter som behövs för utförande av en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i lag eller i en förordning eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag, och

3) uppgifter som behövs för fullgörande av ett avtal som gäller ovan nämnda verksamhet och där den registrerade är part.

Ur befolkningsdatasystemet får dessutom lämnas ut uppgifter som behövs för kreditupplysningsverksamhet enligt kreditupplysningslagen (527/2007) och för indrivningsverksamhet enligt lagen om indrivning av fordringar (513/1999) och som gäller den person som är föremål för verksamheten och som avser för- och efternamn, personbeteckning eller födelsetid, adressuppgifter och övriga kontaktuppgifter, födelsehemkommun och födelseort, intressebevakning i förmyndarverksamheten och dess innehåll samt dödsdag eller dag för dödförklaring.

Uppgifter om fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler i befolkningsdatasystemet som lämnats ut för sådan verksamhet som avses i 1 mom. får med undantag för anteckningar som specificerar hemkommunen, bostaden där eller tillfällig bostad inte användas vid rättsligt beslutsfattande som berör en person, om inte personen i samband med beslutsfattandet får en utredning om innehållet i uppgifterna och om hur de använts.

32 §
Utlämnande av uppgifter för skötsel av kundrelationer och för marknadsföring

Ur befolkningsdatasystemet får det lämnas ut uppgifter om den registrerade som behövs för att uppdatera, kontrollera och rätta uppgifter i kund- eller marknadsföringsregister eller motsvarande register och som avser för- och efternamn, födelseår, kön, modersmål, adress och övriga kontaktuppgifter samt sådana uppgifter med anknytning till personen som anges närmare genom förordning av statsrådet och som gäller fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler och uppgifter om områdesindelningar.

Namnuppgifter samt adressuppgifter och andra kontaktuppgifter om personer får lämnas ut ur befolkningsdatasystemet för direktreklam och annan direktmarknadsföring, för opinions- och marknadsundersökningar eller för annan med dessa jämförbar verksamhet. När uppgifter lämnas ut för dessa syften får som kriterium för behandlingen av uppgifterna användas personens namn, minst sex veckors ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk, yrke eller uppgifter om yrkeskategori, adressuppgifter och andra kontaktuppgifter, en annan identifieringsuppgift för personen än sådana som avses i 38―42 § samt sådana uppgifter med anknytning till personen som anges närmare genom förordning av statsrådet och som gäller fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler och uppgifter om områdesindelningar.

33 §
Utlämnande av uppgifter för släktforskning och personmatriklar

Uppgifter som behövs för släktforskning och personmatriklar får lämnas ut ur befolkningsdatasystemet i enlighet med vad som bestäms i personuppgiftslagen.

34 §
Annat utlämnande av uppgifter

Enskilda uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet och som gäller specificerade personer får behandlas i kontakt-, adress- och andra motsvarande informationstjänster för personliga eller därmed jämförbara sedvanliga privata syften. I samband med sådana tjänster får det bara lämnas ut uppgifter om personens nuvarande namn och adress och andra kontaktuppgifter samt om att personen är vid liv. Uppgifterna får lämnas ut utan att användningsändamålet klarläggs i samband med att tjänsterna tillhandahålls.

I övrigt får uppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet endast om sökanden har rätt att behandla dem med stöd av personuppgiftslagen eller någon annan lag.

35 §
Allmän förbudsrätt

Utöver vad som bestäms i 30 § i personuppgiftslagen har en person rätt att förbjuda att adress och andra kontaktuppgifter som gäller personen själv, dennes make eller maka som bor i samma hushåll och barn som personen i fråga har vårdnaden om lämnas ut för de syften som anges i 32 § och 34 § 1 mom. i denna lag. Förbudet gäller dock inte fall där uppgifterna med stöd av 32 § 1 mom. i denna lag lämnas ut för verksamhet där de används för att personen, företaget eller organisationen i fråga ska kunna göra sina rättigheter gällande eller fullgöra sina skyldigheter.

Anmälan om förbudet ska lämnas till Befolkningsregistercentralen eller magistraten skriftligen eller på något annat tillförlitligt sätt som lämpar sig för ändamålet.

36 §
Spärrmarkering

Om en person har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad, kan en spärrmarkering på ansökan göras i befolkningsdatasystemet. Efter det att spärrmarkeringen gjorts i systemet får uppgifter om hemkommun och bostad samt adress och andra kontaktuppgifter som gäller personen, dennes make eller maka eller barn som bor i samma hushåll lämnas ut endast till en myndighet vars rätt att behandla uppgifterna baserar sig på utförande av en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av lag och som berör personens rättigheter eller skyldigheter. Spärrmarkeringen gäller också uppgifter som specificerar och lokaliserar sådana fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler som ovan nämnda personer äger eller innehar, om uppgifterna inte kan behandlas separat från de uppgifter som omfattas av spärrmarkeringen.

Den berörda personen eller dennes lagliga företrädare ska skriftligen eller på något annat bevisligt sätt ansöka om spärrmarkering hos magistraten. När en person ansöker om spärrmarkering ska magistraten ge personen möjlighet att anmäla en sådan kontaktadress för registrering i befolkningsdatasystemet som får lämnas ut även till andra än de myndigheter som avses i 1 mom.

En spärrmarkering kan första gången gälla i högst fem år. Efter det kan giltighetstiden på ansökan förlängas med två år i sänder.

37 §
Behandling av uppgifter som omfattas av spärrmarkering

Sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet som omfattas av spärrmarkering och som lämnats ut till en myndighet får inte överlåtas vidare av myndigheten, och myndigheten får inte heller låta en utomstående ta del av eller behandla dem, om inte något annat bestäms i lag. Myndigheten ska också se till att uppgifterna behandlas endast av personer till vars arbetsuppgifter behandlingen av sådana uppgifter direkt hör.

När en registerförvaltningsmyndighet lämnar ut uppgifter som omfattas av spärrmarkering till en annan myndighet ska den samtidigt också underrätta myndigheten om spärrmarkeringen, om det inte är fråga om att lämna ut uppgifter för en postförsändelse eller någon annan motsvarande åtgärd i ett enskilt fall.

38 §
Begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter om adoptivförhållanden

Uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller ett adoptivförhållande och vem som är ett adoptivbarns biologiska förälder får lämnas ut endast

1) till adoptivbarnet, om han eller hon är myndig,

2) till adoptivbarnet och adoptivföräldrarna tillsammans, om adoptivbarnet har fyllt 15 år,

3) till adoptivföräldrarna, om adoptivbarnet är under 15 år, och den information som behövs har ett direkt samband med adoptivbarnets hälsa eller säkerhet,

4) till en myndighet vars rätt att behandla uppgifterna grundar sig på att den ska utföra en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av lag och som gäller ovan nämnda personers rättigheter eller skyldigheter,

5) för sammanställning av officiell statistik,

6) för historisk eller vetenskaplig forskning, och

7) till andra personer, företag eller organisationer som begär uppgifterna för ett specifikt syfte och som nödvändigt behöver uppgifterna för att identifiera adoptivbarnet eller för att klarlägga dess person- och familjerättsliga ställning eller handlingsbehörighet.

39 §
Begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter om omhändertagande av barn

Uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller omhändertagande av barn får lämnas ut endast

1) till en myndighet vars rätt att behandla uppgifterna grundar sig på att den ska utföra en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av lag och som gäller den berörda personens rättigheter eller skyldigheter,

2) för sammanställning av officiell statistik, och

3) för historisk eller vetenskaplig forskning.

40 §
Begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter om fastställande av könstillhörighet

Uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller fastställande av en transsexuell persons könstillhörighet och uppgifter om en tidigare personbeteckning och ett eventuellt tidigare förnamn som han eller hon hade omedelbart före fastställandet av könstillhörigheten får lämnas ut endast

1) till en myndighet vars rätt att behandla uppgifterna grundar sig på att den ska utföra en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av lag och som gäller den berörda personens rättigheter eller skyldigheter, och

2) till andra personer, företag eller organisationer som begär uppgifterna för ett specifikt syfte och som nödvändigt behöver uppgifterna för att identifiera personen i fråga eller för att klarlägga hans eller hennes person- och familjerättsliga ställning eller handlingsbehörighet.

41 §
Begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter om institutionsboende

Uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller en persons boende eller vistelse i en vårdinrättning eller straffanstalt får lämnas ut endast

1) till en myndighet vars rätt att behandla uppgifterna grundar sig på att den ska utföra en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av lag och som gäller den berörda personens rättigheter eller skyldigheter,

2) för sammanställning av officiell statistik, och

3) för historisk eller vetenskaplig forskning.

Om en person själv har anmält vårdinrättningens adress också som personlig adress- eller kontaktuppgift, får adressen lämnas ut.

42 §
Begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund

Uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller en persons medlemskap i ett religionssamfund får lämnas ut endast

1) till ett minderårigt barns vårdnadshavare,

2) till det religionssamfund där personen är medlem,

3) till en myndighet vars rätt att behandla uppgifterna grundar sig på att den ska utföra en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av lag och som gäller den berörda personens rättigheter eller skyldigheter,

4) för sammanställning av officiell statistik,

5) för utredning av förutsättningarna för kyrklig vigsel i samband med prövningen av äktenskapshinder, och

6) för bouppteckning, arvskifte eller något annat specifikt syfte som kan jämföras med dessa, i den mån uppgifterna om medlemskapet är nödvändiga för att klarlägga från vilket religionssamfund eller vilken församling det går att få sådana tilläggsuppgifter om personen som eventuellt behövs i sammanhanget.

Till personer vars hinder för äktenskap en magistrat prövar får magistraten dessutom för utredning av förutsättningarna för kyrklig vigsel lämna ut sådana uppgifter som behövs vid prövningen av äktenskapshinder och som har behandlats i samband med tjänster enligt 70 § som tillhandahållits ett religionssamfund.

43 §
Utlämnande av identifieringsuppgifter

Personbeteckningar i befolkningsdatasystemet får lämnas ut, om den som använder uppgifterna har rätt att behandla personbeteckningarna med stöd av personuppgiftslagen eller någon annan lag. I fråga om utlämnande av utländska personnummer som registrerats i befolkningsdatasystemet iakttas i tillämpliga delar personuppgiftslagens bestämmelser om behandling av personbeteckningar. En personbeteckning eller ett utländskt personnummer får antecknas i ett intyg eller utdrag som utfärdas ur befolkningsdatasystemet endast om intyget eller utdraget utfärdas för en specifik uppgift eller åtgärd som föreskrivs i lag eller i en förordning som utfärdats med stöd av lag.

Elektroniska kommunikationskoder som registrerats i befolkningsdatasystemet får lämnas ut endast om

1) koden används som en uppgift som identifierar innehavaren av ett certifikat i samband med produktion av tjänster eller prestationer som baserar sig på användningen av medborgarcertifikat eller andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer, eller

2) en annan i Finland etablerad certifikatutfärdare använder koden som en uppgift som identifierar innehavaren av certifikatet i certifikat som avses i lagen om elektroniska signaturer eller i motsvarande certifikat som används i identifieringssyfte.

Tekniska identifieringskoder som registrerats i befolkningsdatasystemet får behandlas endast när elektroniska kommunikationskoder skapas och som interna tekniska identifierings- och kontrolluppgifter i befolkningsdatasystemet.

44 §
Redogörelse för användningen och skyddet av uppgifter

Innan uppgifter lämnas ut får registerförvaltningsmyndigheten vid behov kräva att användaren lämnar en redogörelse för hur de utlämnade uppgifterna kommer att användas och skyddas. En sådan redogörelse ska krävas, om

1) uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller om det gäller en omfattande mängd data och det är fråga om utlämnande av sådana uppgifter som avses i 36―43 §, eller

2) användningen av uppgifterna av annan grundad anledning kan antas kränka skyddet för en persons privatliv eller personuppgifter, kränka hans eller hennes intressen eller rättigheter eller äventyra statens säkerhet.

Den redogörelse som avses i 1 mom. ska ges skriftligen och av den ska det framgå hur den administrativa och fysiska säkerheten för de uppgifter som lämnas ut samt säkerheten i fråga om personal, datakommunikation, programvara, datamaterial, användning och utrustning kommer att säkerställas.

45 §
När begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter upphör

De begränsningar enligt denna eller någon annan lag som gäller utlämnande av sådana personuppgifter i befolkningsdatasystemet som direkt berör en person som är registrerad i systemet upphör när det har gått 50 år från det att personen i fråga avled eller, om det inte finns några uppgifter om detta, senast när det har gått 100 år från det att den sista anteckningen angående hans eller hennes personuppgifter fördes in i systemet.

46 §
Sätt och metoder för att lämna ut uppgifter

Uppgifter i befolkningsdatasystemet får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning, i något annat format som kan behandlas tekniskt eller elektroniskt, i skriftlig form eller på något annat för ändamålet lämpligt, tryggt och tillförlitligt sätt. Närmare bestämmelser om intyg och utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ur handlingar och annat motsvarande datamaterial som ingår i systemet samt om uppgifterna i dessa kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

På de villkor som anges i denna lag får en registerförvaltningsmyndighet ge en person rätt att under myndighetens uppsikt undersöka handlingar och annat motsvarande datamaterial som hör till befolkningsdatasystemet och som inte har upptagits i digitalt format i det datasystem som drivs med hjälp av automatisk databehandling.

En handling som lämnas ut ur befolkningsdatasystemet får undertecknas maskinellt.

47 §
Myndigheter som beslutar om utlämnande av uppgifter

Befolkningsregistercentralen ska besluta om utlämnandet av uppgifter i befolkningsdatasystemet, om uppgifterna lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller om andra än enstaka uppgifter lämnas ut till utlandet.

Magistraterna ska besluta om utfärdandet av intyg, utdrag eller kopior som gäller uppgifter i befolkningsdatasystemet eller i handlingar och annat motsvarande datamaterial i anslutning till dessa samt om annat utlämnande av uppgifter i befolkningsdatasystemet än det som avses i 1 mom.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas om överföring eller omorganisering av behörigheten enligt de momenten mellan registerförvaltningsmyndigheterna, om åtgärden kan bidra till att förbättra tillgången till tjänster och effektiviteten i verksamheten eller åstadkomma en regionalt balanserad arbetsfördelning inom registerförvaltningen. Innan förordningen utfärdas ska Befolkningsregistercentralen och de berörda magistraterna höras.

48 §
Kyrkliga myndigheters behörighet att lämna ut uppgifter

Den evangelisk-lutherska kyrkans och det ortodoxa kyrkosamfundets myndigheter ska på begäran ge intyg, utdrag eller andra motsvarande enstaka skriftliga utredningar på basis av de kyrkliga befolkningsregister med tillhörande handlingar som de förfogar över och som fördes innan lagen om trossamfundens medlemsregister (614/1998) trädde i kraft. Om de ovan nämnda kyrkliga myndigheternas medlemsregister regelbundet uppdateras med uppgifter ur befolkningsdatasystemet, har dessa myndigheter rätt att skriftligen lämna ut enstaka uppgifter om sina medlemmar för att medlemmarna i fråga ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter. När uppgifter lämnas ut ska bestämmelserna i 4 kap. iakttas i tillämpliga delar.

49 §
Annan behörighet att lämna ut uppgifter

Om det är nödvändigt med tanke på tillgången till tjänster eller effektiv verksamhet eller av andra motsvarande särskilda skäl, får Befolkningsregistercentralen ingå avtal

1) med en myndighet om att den får lämna ut enstaka uppgifter i befolkningsdatasystemet för att en person ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter, och

2) med någon annan organisation som inte hör till registerförvaltningen om att den får lämna ut enstaka uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller namn-, adress- och kontaktuppgifter om specificerade personer samt uppgifter om att någon är vid liv.

I de fall som avses i 1 mom. får Befolkningsregistercentralen ingå avtal om att uppgifter får lämnas ut endast om den som ska lämna ut uppgifterna har lämnat in en redogörelse enligt 44 § till Befolkningsregistercentralen. På personer som lämnar ut uppgifter med stöd av 1 mom. 2 punkten ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas i fråga om denna arbetsuppgift. När uppgifter lämnas ut ska bestämmelserna i 4 kap. iakttas i tillämpliga delar.

50 §
Förfarande när uppgifter lämnas ut

Ansökan om utlämnande av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska göras skriftligen. Utlämnande kan begäras också på något annat tryggt och tillförlitligt sätt, om det är fråga om utlämnande av namn- och kontaktuppgifter om en specificerad person, utfärdande av intyg, utdrag eller kopior som gäller uppgifter i befolkningsdatasystemet eller i handlingar i anslutning till dessa eller utlämnande av andra enstaka uppgifter som gäller ett specifikt föremål för registrering. I samband med ansökan eller begäran om uppgifter i befolkningsdatasystemet ska det syfte för vilket uppgifterna kommer att användas uppges, liksom andra omständigheter som behövs för att klarlägga förutsättningarna för ett utlämnande. Någon redogörelse behövs inte om endast statistikuppgifter eller liknande numerära uppgifter lämnas ut.

Ett skriftligt beslut ska fattas med anledning av en ansökan om utlämnande av uppgifter i befolkningsdatasystemet och det ska innehålla behövliga bestämmelser om rättigheterna och skyldigheterna för den som använder uppgifterna och om användningen och skyddet av uppgifterna. I beslutet ska det också anges vilka avgifter som eventuellt tas ut för utlämnandet av uppgifterna.

Om det är fråga om ett skriftligt utlämnande av namn- och kontaktuppgifter om en enskild person eller utfärdande av intyg, utdrag eller kopior, ska ett skriftligt beslut om utlämnandet fattas bara vid behov. Magistraten ska dock se till att föremålet och användningsändamålet för de utlämnade uppgifterna, tidpunkten för utlämnandet och uppgifterna om den som beställt eller ska använda de utlämnade uppgifterna dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.

5 kap.

Uppföljning och övervakning av behandlingen av uppgifter

51 §
Användning av utlämnade uppgifter

Uppgifter som lämnats ut ur befolkningsdatasystemet får användas bara för det syfte för vilket de har lämnats ut. Uppgifter får överlåtas vidare eller i övrigt lämnas ut till en utomstående endast om det föreskrivs om detta i lag eller om den registerförvaltningsmyndighet som lämnat ut uppgiften uttryckligen har samtyckt till detta.

52 §
Befolkningsregistercentralens rätt att få information och utföra inspektioner

Trots sekretessbestämmelserna har Befolkningsregistercentralen rätt att av den som använder uppgifter som lämnats ut ur befolkningsdatasystemet få sådana uppgifter som är nödvändiga för att följa och övervaka användningen och skyddet av uppgifterna.

En inspektör som förordnats av Befolkningsregistercentralen har dessutom rätt att utföra inspektioner för att övervaka användningen och skyddet av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Trots sekretessbestämmelserna har inspektören rätt att undersöka den maskinvara och programvara som använts vid behandlingen av de uppgifter som lämnats ut ur befolkningsdatasystemet och att i detta sammanhang få tillträde till andra lokaler som den som använder uppgifterna förfogar över än sådana som omfattas av hemfriden. Inspektionen ska utföras så att den inte medför onödiga olägenheter eller kostnader för den som inspekteras. Bara tjänstemän kan vara inspektörer.

Befolkningsregistercentralen kan förena rätten att få information och utföra inspektioner med vite enligt bestämmelserna i viteslagen (1113/1990).

53 §
Användarregister

Befolkningsregistercentralen ska föra ett användarregister över sådan behandling av uppgifter i befolkningsdatasystemet som sker med hjälp av teknisk anslutning. I användarregistret får följande registreras:

1) användarens fullständiga namn och personbeteckning, personnummer eller födelsedatum,

2) uppgifter som specificerar åtkomsträttigheten,

3) uppgifter om åtkomsträttighetens innehåll och omfattning,

4) uppgifter om begränsad åtkomsträttighet eller användningsförbud som en användare meddelats som påföljd för missbruk av uppgifter i befolkningsdatasystemet,

5) uppgifter om den organisation som användaren företräder, och

6) uppgifter om beslut eller avgöranden om åtkomsträttighet.

Uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten får föras in i registret endast om påföljden av missbruk anges i beslutet eller avgörandet om åtkomsträttighet och användaren är medveten om påföljden.

Befolkningsregistercentralen ska förvara uppgifterna som registrerats i användarregistret i minst två år efter det att åtkomsträttigheten har upphört. Närmare bestämmelser om datainnehållet i användarregistret kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

54 §
Användning av uppgifter i användarregistret

Befolkningsregistercentralen får använda uppgifterna i användarregistret för att

1) hantera, följa, övervaka och skydda behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet,

2) klarlägga hur ofta och i vilken omfattning uppgifterna i befolkningsdatasystemet används och för att klarlägga uppföljningen och fördelningen av kostnaderna,

3) fakturera för användningen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet, och

4) säkerställa och förbättra befolkningsdatasystemets funktion och utreda problem vid användningen av uppgifterna.

Befolkningsregistercentralen får använda sådana uppgifter om begränsad åtkomsträttighet eller användningsförbud som avses i 53 § 1 mom. 4 punkten endast för att hantera, följa, övervaka och skydda behandlingen av uppgifter.

55 §
Utlämnande av uppgifter i användarregistret

Befolkningsregistercentralen får med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 4 kap. lämna ut uppgifter i användarregistret

1) till polis-, förundersöknings- och åklagarmyndigheter samt domstolar för förebyggande och utredning av brott,

2) till dataombudsmannen och datasekretessnämnden för övervakning av dataskyddet,

3) till organisationer som fått åtkomsträttighet, för uppföljning och övervakning av användningen av uppgifter och av de kostnader användningen medför, och

4) för något annat specificerat syfte, om den som använder uppgifterna och den organisation han eller hon företräder uttryckligen har samtyckt till detta.

56 §
Loggregister

Befolkningsregistercentralen ska föra ett loggregister över sådan behandling av uppgifter i befolkningsdatasystemet som sker med hjälp av teknisk anslutning. I loggregistret får följande registreras:

1) identifieringsuppgifter om den organisation i vars namn behandlingen sker,

2) användarens identifieringsuppgifter,

3) namnet på den tillämpning, det program eller den tekniskt självständiga del av en tillämpning eller ett program som använts eller någon annan uppgift som specificerar dessa,

4) uppgifter om tidpunkten för behandlingen, och

5) de uppgifter eller grupper av data i systemet som behandlats eller varit föremål för behandling.

Befolkningsregistercentralen ska förvara loggregistrets uppgifter i minst två år efter ingången av det kalenderår som följer efter tidpunkten för registreringen av uppgifterna. Närmare bestämmelser om datainnehållet i loggregistret kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

57 §
Användning av uppgifter i loggregistret

Befolkningsregistercentralen får använda uppgifterna i loggregistret för att

1) följa och övervaka behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för att upprätthålla informationssäkerheten,

2) klarlägga hur mycket uppgifterna i befolkningsdatasystemet används, klarlägga uppföljningen och fördelningen av kostnaderna och sköta faktureringen,

3) utreda om uppgifterna i befolkningsdatasystemet är tillförlitliga och aktuella, och

4) säkerställa och förbättra befolkningsdatasystemets funktion och utreda problem som gäller användningen av uppgifterna.

58 §
Utlämnande av uppgifter i loggregistret

Befolkningsregistercentralen får med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 4 kap. lämna ut uppgifter i loggregistret

1) till polis-, förundersöknings- och åklagarmyndigheter samt domstolar för förebyggande och utredning av brott,

2) till dataombudsmannen och datasekretessnämnden för övervakning av dataskyddet,

3) till organisationer som fått åtkomsträttighet för uppföljning och övervakning av användningen av uppgifter,

4) till personer vars uppgifter i befolkningsdatasystemet har behandlats, med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 11 och 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, och

5) för något annat specificerat syfte, om den som behandlar uppgifterna och den person som varit föremål för behandlingen uttryckligen har samtyckt till detta.

59 §
Behandling av händelseuppgifter

Befolkningsregistercentralen ska registrera händelseuppgifterna om behandlingen av personuppgifter som finns i användarregistret och loggregistret (händelsefil). I händelsefilen registreras

1) beslut eller avgöranden som behandlingen av uppgifter grundar sig på,

2) tidpunkten för behandlingen,

3) uppgifter om föremålet för behandlingen, och

4) identifieringsuppgifter för den som behandlar uppgifterna.

Händelseuppgifterna ska förvaras minst två år efter det att de registrerades. Närmare bestämmelser om datainnehållet i händelsefilen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Befolkningsregistercentralen får använda händelseuppgifterna för att internt följa och övervaka behandlingen av uppgifter i användarregistret och loggregistret. Befolkningsregistercentralen får med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 4 kap. lämna ut händelseuppgifter

1) till polis-, förundersöknings- och åklagarmyndigheter samt domstolar för förebyggande och utredning av brott,

2) till dataombudsmannen och datasekretessnämnden för övervakning av dataskyddet, och

3) för något annat specificerat syfte, om den som behandlar uppgifterna uttryckligen har samtyckt till detta.

60 §
Befolkningsregistercentralens utredningsskyldighet

Befolkningsregistercentralen ska minst en gång om året lämna in en detaljerad rapport till dataombudsmannen om behandlingen av uppgifter som registrerats i loggregistret och av händelseuppgifter.

6 kap.

Certifierad elektronisk kommunikation som Befolkningsregistercentralen ansvarar för

61 §
Tjänster som tillhandahålls vid certifierad elektronisk kommunikation

Befolkningsregistercentralen ska producera, tillhandahålla och administrera medborgarcertifikat som är avsedda att användas vid certifierad elektronisk kommunikation samt certifikatregistertjänster och spärrlisttjänster som direkt hänför sig till användningen av medborgarcertifikat.

Befolkningsregistercentralen får dessutom producera följande tjänster som används vid certifierad elektronisk kommunikation:

1) tillhandahållande och administrering av andra certifikat än medborgarcertifikat,

2) verifiering av parterna vid certifierad elektronisk kommunikation och administrering av kommunikationen,

3) elektronisk signering och kryptering av elektroniska handlingar och meddelanden,

4) bevarande och verifiering av äktheten, konfidentialiteten och integriteten i fråga om elektroniska handlingar och meddelanden,

5) verifiering av aktörernas ställning eller roll vid certifierad elektronisk kommunikation,

6) tillhandahållande och administrering av certifikatregistertjänster och spärrlisttjänster som hänför sig till användningen av andra certifikat än medborgarcertifikat,

7) tillhandahållande och administrering av certifierade tidsstämplingstjänster, och

8) tillhandahållande av andra motsvarande funktioner eller tjänster som gäller certifierad elektronisk kommunikation.

Med medborgarcertifikat avses ett certifikat som utfärdats av Befolkningsregistercentralen för en fysisk person och som ingår i ett i lagen om identitetskort (829/1999) avsett identitetskort eller i en därmed jämförbar myndighetshandling eller ett tekniskt underlag och som används för verifiering av personen, för elektroniska signaturer och för kryptering av handlingar och meddelanden. Med medborgarcertifikat avses också ett av Befolkningsregistercentralen utfärdat certifikat som ingår i en annan myndighetshandling eller ett tekniskt underlag och som används i ovan nämnda syfte och som uppfyller kraven i 7 § i lagen om elektroniska signaturer.

62 §
Uppgifter som ska ingå i certifikat för certifierad elektronisk kommunikation

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i medborgarcertifikat och andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer finns i lagen om elektroniska signaturer. Medborgarcertifikat och andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer ska innehålla en elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet. Även andra tekniska uppgifter som är nödvändiga vid användningen av ett certifikat kan ingå i sådana certifikat. Befolkningsregistercentralen beslutar om dessa uppgifter.

En elektronisk kommunikationskod kan också ingå i andra i lagen om elektroniska signaturer avsedda certifikat för fysiska personer som en uppgift som identifierar innehavaren av certifikatet.

63 §
Tekniska identifieringskoder och elektroniska kommunikationskoder samt skapande av dessa

När uppgifter om en person första gången registreras i befolkningsdatasystemet ska han eller hon tilldelas en sådan individuell teknisk identifieringskod som behövs när en elektronisk kommunikationskod ska skapas. De tekniska identifieringskoderna skapas automatiskt i befolkningsdatasystemet, och Befolkningsregistercentralen ansvarar för skapandet och för att de registreras i befolkningsdatasystemet.

Befolkningsregistercentralen ska ändra en teknisk identifieringskod till en individuell elektronisk kommunikationskod när

1) ett medborgarcertifikat eller ett annat certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer första gången utfärdas för en person, eller

2) en person vars uppgifter registrerats i befolkningsdatasystemet inte har en elektronisk kommunikationskod och Befolkningsregistercentralen av en i 43 § 2 mom. 2 punkten avsedd certifikatutfärdare får en begäran om att ändra personens tekniska identifieringskod till en elektronisk kommunikationskod.

De tekniska identifieringskoderna och elektroniska kommunikationskoderna ska bestå av åtta slumpmässigt valda siffror och en kontrollbeteckning. Den tekniska identifieringskoden och elektroniska kommunikationskoden för en fysisk person får inte innehålla några identifieringsuppgifter som anknyter till personen i fråga. En rättad eller ändrad teknisk identifieringskod eller elektronisk kommunikationskod får inte tilldelas någon annan person. Närmare bestämmelser om det detaljerade innehållet i tekniska identifieringskoder och elektroniska kommunikationskoder utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 §
Rättelse och ändring av elektroniska kommunikationskoder

Om en elektronisk kommunikationskod är felaktig eller om det har skett ett fel när koden skapades, ska Befolkningsregistercentralen omedelbart rätta felet och vid behov skapa en ny kommunikationskod för personen i fråga. Kodens innehavare ska informeras om detta.

En elektronisk kommunikationskod som registrerats i befolkningsdatasystemet får ändras, om

1) ändringen är absolut nödvändig för att skydda personen i sådana situationer där hans eller hennes hälsa eller säkerhet är uppenbart och varaktigt hotad, eller

2) någon annan än kommunikationskodens innehavare upprepade gånger har missbrukat koden och missbruket har orsakat betydande ekonomiska eller andra olägenheter för kodens rätta innehavare och om fortsatta skadliga verkningar på grund av missbruket faktiskt kan förhindras genom att kommunikationskoden ändras.

I de fall som avses i 2 mom. ska den berörda personen skriftligen ansöka hos Befolkningsregistercentralen om att få kommunikationskoden ändrad.

65 §
Behandling av certifikat och uppgifterna i dem

Medborgarcertifikat och andra certifikat för fysiska personer som Befolkningsregistercentralen utfärdar och som används allmänt vid elektronisk kommunikation samt uppgifterna i dem registreras i ett offentligt register som förs av Befolkningsregistercentralen och som var och en har rätt att få uppgifter ur i enlighet med bestämmelserna om myndigheternas offentliga handlingar i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

66 §
Ansökan om och utfärdande av medborgarcertifikat

Medborgarcertifikat kan utfärdas endast för finska medborgare samt för utlänningar som enligt lagen om hemkommun är stadigvarande bosatta i Finland och vars uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt.

En skriftlig ansökan om medborgarcertifikat ska personligen lämnas in till en polisinrättning där sökanden identifieras och sökandens personuppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet med hans eller hennes samtycke. Om sådana uppgifter som avses i 3 a § i lagen om identitetskort registreras i och antecknas på ett identitetskort, ska förfarandet enligt 6 § 2 mom. i lagen om identitetskort iakttas vid ansökan om medborgarcertifikat.

Den som tar emot ansökan ska iaktta de krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i lagen om elektroniska signaturer som gäller utfärdande av certifikat.

67 §
Ansökan om och utfärdande av andra certifikat

Andra certifikat för fysiska personer som Befolkningsregistercentralen producerar och som inte är medborgarcertifikat kan utfärdas endast för finska medborgare samt för utlänningar som enligt lagen om hemkommun är stadigvarande bosatta i Finland och vars uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt. Andra certifikat än medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen producerar för fysiska personer kan av särskilda och motiverade skäl också beviljas personer vars identitet har kunnat konstateras tillförlitligt även om de inte uppfyller övriga ovan nämnda villkor för att få certifikat. Sådana certifikat kan på sökandens begäran ingå i handlingar, kort och tekniska underlag som används vid elektronisk kommunikation och som utfärdas av en myndighet, ett företag eller en organisation. Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en myndighet, ett företag eller en organisation som utfärdar handlingar eller tekniska underlag om att ansökningar om certifikat personligen kan lämnas in till myndigheten, företaget eller organisationen för vidarebefordran till Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen ska då se till att den som tar emot ansökan iakttar de krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i lagen om elektroniska signaturer som gäller utfärdande av certifikat.

Den som tar emot ansökan ska identifiera sökanden med hjälp av en giltig identitetshandling som har utfärdats av polisen och, med sökandens samtycke, kontrollera hans eller hennes personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Om sökanden inte kan visa upp någon identitetshandling som har utfärdats av polisen eller om det finns andra särskilda skäl att säkerställa identifieringen, ska polisen identifiera sökanden. Närmare bestämmelser om identitetshandlingar som utfärdas av polisen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Identiteten hos en sökande som beviljas certifikat enligt 1 mom. av särskilda och motiverade skäl ska verifieras genom en giltig identitetshandling utfärdad av en behörig myndighet. Personen ska identifieras av en behörig myndighet, om han eller hon inte kan uppvisa en sådan giltig identitetshandling eller om det finns andra särskilda skäl till att säkerställa identifieringen.

68 §
Ansökan om och utfärdande av certifikat i vissa fall

I stället för genom ett personligt besök kan ansökan om förnyande av ett medborgarcertifikat även göras elektroniskt och undertecknas med hjälp av ett medborgarcertifikat som sökanden använder och ansökan om förnyande av ett annat certifikat som Befolkningsregistercentralen producerar undertecknas med hjälp av ett certifikat enligt 7 § i lagen om elektroniska signaturer som sökanden använder, om en sådan tjänst är i bruk. Vid behandlingen av ansökan iakttas i övrigt i tillämpliga delar de krav i fråga om utfärdande av certifikat som ställs i lagen om elektroniska signaturer.

Beslut om utfärdande av sådana certifikat som Befolkningsregistercentralen producerar och som avses i denna lag får undertecknas maskinellt.

69 §
Befolkningsregistercentralens rätt att få information och utöva tillsyn

Trots sekretessbestämmelserna har Befolkningsregistercentralen rätt att av de myndigheter, företag och organisationer som avses i 67 § få sådana uppgifter som behövs för att följa och övervaka tillförlitligheten hos det operativa och tekniska förfarandet vid utfärdande av sådana certifikat som produceras av Befolkningsregistercentralen och som avses i denna lag.

En inspektör som förordnats av Befolkningsregistercentralen har dessutom rätt att utföra inspektioner i de fall som avses i 1 mom. Trots sekretessbestämmelserna har inspektören rätt att granska de handlingar och den maskinvara och programvara som använts vid utfärdandet av sådana certifikat som produceras av Befolkningsregistercentralen och som avses i denna lag och att i detta sammanhang få tillträde till andra lokaler som den inspekterade förfogar över än sådana som omfattas av hemfriden. Inspektionen ska utföras så att den inte medför onödiga olägenheter eller kostnader för den som inspekteras. Bara tjänstemän kan vara inspektörer.

Befolkningsregistercentralen kan förena rätten att få information och utöva tillsyn med vite enligt bestämmelserna i viteslagen.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

70 §
Databehandlingstjänster

På uppdrag av en registeransvarig får Befolkningsregistercentralen åta sig att sköta den tekniska driften och databehandlingen av det register eller datasystem som denne svarar för (databehandlingstjänster). Befolkningsregistercentralens uppdragsgivare kan vara endast statliga eller kommunala myndigheter eller andra sådana registeransvariga som enligt lag eller förordning som utfärdats med stöd av lag har rätt att föra register. När Befolkningsregistercentralen tillhandahåller databehandlingstjänster får den använda sig av uppgifterna i befolkningsdatasystemet på det sätt som föreskrivs i denna eller någon annan lag. Befolkningsregistercentralen har inte rätt att besluta om annan behandling av uppgifterna i det register som uppdraget gäller eller om utlämnande av uppgifter ur registret.

Ett skriftligt avtal ska ingås om databehandlingstjänster. Närmare bestämmelser om innehållet i avtalen om databehandlingstjänster kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

71 §
Kostnader för uppdatering av uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Kostnaderna för uppdatering av uppgifterna i befolkningsdatasystemet betalas med statsmedel, med undantag av kostnaderna för anmälning av uppgifter.

72 §
Avgifter för prestationer och tjänster

För prestationer och tjänster som en registerförvaltningsmyndighet tillhandahåller med stöd av denna lag ska myndigheten ta ut avgifter i enlighet med vad som bestäms eller föreskrivs särskilt. Bestämmelser om grunderna för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Det får bestämmas att ingen avgift ska tas ut eller att avgiften ska vara lägre än prestationens eller tjänstens självkostnadsvärde, om den som använder prestationen eller tjänsten deltar med en betydande arbetsinsats för att hålla person-, fastighets-, byggnads- eller lägenhets- och lokaluppgifterna i befolkningsdatasystemet uppdaterade. Avgiften för ett medborgarcertifikat kan fastställas till ett belopp som understiger dess självkostnadsvärde. Om avgiften har fastställts till ett belopp som understiger prestationens eller tjänstens självkostnadsvärde, ska registerförvaltningsmyndigheten dock åtminstone ta ut ett belopp som motsvarar kostnaderna för de tjänster som myndigheten har köpt av en tredje part för att producera prestationerna och tjänsterna i fråga.

73 §
Datasystemens tillgänglighet

De tekniska datasystem för befolkningsdatasystemet och den certifierade elektroniska kommunikationen som drivs med hjälp av automatisk databehandling samt maskinvaran och programvaran i anslutning till dessa system ska kunna användas i realtid och på ett tryggt och skyddat sätt av alla som har rätt till det. Direkta kostnader för anskaffning, upprätthållande och administrering av sådana datasystem och sådan maskinvara och programvara i anslutning till systemen som krävs för tillgängligheten ska betalas med statsmedel.

74 §
Dataskydd och informationssäkerhet

När Befolkningsregistercentralen och magistraterna behandlar uppgifter i befolkningsdatasystemet och tillhandahåller Befolkningsregistercentralens tjänster som gäller certifierad elektronisk kommunikation ska de sörja för dataskyddet och informationssäkerheten i fråga om de datasystem som de ansvarar för och uppgifterna i systemen. Befolkningsregistercentralen och magistraterna ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten också när det gäller en tredje part som för deras räkning enligt uppdrag utför åtgärder som anknyter till behandlingen av sådana uppgifter och tillhandahållandet av sådana tjänster som avses i denna lag. Direkta kostnader för anskaffning, drift och administrering av sådana datasystem och sådan maskinvara och programvara i anslutning till systemen som krävs för dataskyddet och informationssäkerheten ska betalas med statsmedel.

75 §
Rättelseyrkande

Den vars rätt, intresse eller skyldighet direkt berörs av en registeranteckning eller ett beslut eller avgörande om utlämnande av uppgifter som kommit till med stöd av denna lag får skriftligen yrka rättelse i fråga om dessa. Rättelse ska yrkas hos Befolkningsregistercentralen, om det är fråga om en registeranteckning som centralen gjort eller om dess beslut eller avgörande om utlämnande av uppgifter. I fråga om andra ärenden som gäller registeranteckningar och som hör till tillämpningsområdet för denna lag ska rättelse yrkas hos magistraten i personens hemkommun, och i fråga om ärenden som gäller en magistrats beslut eller avgöranden om utlämnande av uppgifter, hos den magistraten. Befolkningsregistercentralen och magistraterna ska meddela ett skriftligt beslut med anledning av ett rättelseyrkande.

Om ett rättelseyrkande gäller en sådan registeranteckning om en utländsk medborgare som avses i 10 §, ska magistraten innan rättelseyrkandet avgörs begära ett utlåtande om ärendet av Migrationsverket.

Bestämmelser om rättelse av sådana anteckningar i befolkningsdatasystemet som gäller hemkommun finns i lagen om hemkommun.

76 §
Ändringssökande

Beslut som gäller rättelseyrkande överklagas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

En registerförvaltningsmyndighet vars beslut har upphävts eller ändrats av en förvaltningsdomstol har rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut genom besvär.

77 §
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet finns bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande som även gäller den som på grund av ett anställningsförhållande, ett uppdrag eller ett beslut eller tillstånd av en registerförvaltningsmyndighet behandlar uppgifter i befolkningsdatasystemet eller andra uppgifter som han eller hon fått tillgång till med stöd av 52 eller 69 §.

78 §
Hänvisningar till straffbestämmelser

Till straff för brott mot tystnadsplikt eller förbud mot utnyttjande enligt 77 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om straff för dataintrång i befolkningsdatasystemet eller ett datasystem för certifierad elektronisk kommunikation finns i 38 kap. 8 § i strafflagen, för personregisterbrott som riktar sig mot dessa system i 38 kap. 9 § i strafflagen och för personregisterförseelse i 48 § 2 mom. i personuppgiftslagen.

8 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

79 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

Genom denna lag upphävs befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

80 §
Övergångsbestämmelser

1. Befolkningsregistercentralen ska se till att det datasystem för befolkningsdatasystemet som drivs med hjälp av automatisk databehandling och det tekniska servicesystemet för certifierad elektronisk kommunikation är förenliga med denna lag inom tre år från lagens ikraftträdande.

2. Befolkningsregistercentralen ska tilldela de byggnader vars uppgifter är registrerade i befolkningsdatasystemet när denna lag träder i kraft en permanent byggnadsbeteckning inom fyra år från ikraftträdandet.

3. Om det före denna lags ikraftträdande i enlighet med lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet har fastställts att en person tillhör det motsatta könet, får en magistrat föra in en sådan uppgift om fastställande av könstillhörighet som avses i 13 § 1 mom. 15 punkten i befolkningsdatasystemet endast om personen i fråga ansöker om det.

4. Bestämmelserna i denna lag ska tillämpas vid behandlingen av en sådan begäran eller ansökan om utlämnande av uppgifter i befolkningsdatasystemet eller om utfärdande av medborgarcertifikat som är anhängig vid lagens ikraftträdande.

5. Om det i någon annan lag eller förordning hänvisas till bestämmelser i befolkningsdatalagen som upphävs genom denna lag, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag.

6. Om en rättighet eller skyldighet som det föreskrivs om i någon annan lag eller förordning bestäms på basis av mantalsskrivning, boningsort den första januari eller hemkommun vid årsskiftet, ska de uppgifter om personens hemkommun och bostad där som är registrerade i befolkningsdatasystemet för motsvarande tidpunkt tillämpas i fråga om denna rättighet eller skyldighet. Om det är fråga om antalet mantalsskrivna invånare, invånarantalet den första januari eller invånarantalet vid årsskiftet, ska uppgifter om invånarantalet som baserar sig på de uppgifter som är registrerade i befolkningsdatasystemet för motsvarande tidpunkt tillämpas.

7. Om inte något annat följer av denna lag, ska de uppgifter som har ålagts befolkningsregisterföraren i någon annan lag eller förordning skötas av den magistrat inom vars verksamhetsområde den person som berörs har sin hemkommun eller folkbokföringskommun. Bestämmelser om vilken magistrat som ska behandla ett ärende som gäller en person som aldrig haft hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland utfärdas genom förordning av finansministeriet.

8. Bestämmelserna i 4 kap. ska iakttas i tillämpliga delar vid utlämnandet av uppgifter i ett kyrkligt befolkningsregister som förts av den evangelisk-lutherska kyrkans eller det ortodoxa kyrkosamfundets myndigheter innan lagen om trossamfundens medlemsregister trädde i kraft, om uppgifterna inte har förts in i befolkningsdatasystemet. Detsamma gäller vid utlämnandet av uppgifter i en handling som hör till detta register. En person vars rätt, intresse eller skyldighet direkt berörs av en anteckning i ett kyrkligt befolkningsregister som förts innan lagen om trossamfundens medlemsregister trädde i kraft eller i en handling som hör till detta register får, om anteckningen inte har förts in i befolkningsdatasystemet, hos den evangelisk-lutherska kyrkans eller det ortodoxa kyrkosamfundets myndigheter begära att anteckningen rättas. Om den kyrkliga myndigheten inte rättar anteckningen, får den som framförde begäran skriftligen yrka att myndigheten gör det. Om denkyrkliga myndigheten inte godtar rättelseyrkandet, ska den föra ärendet till magistraten inom två veckor från det att det skriftliga rättelseyrkandet kom in. Magistratens beslut i ärendet får överklagas genom besvär enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen. I fråga om kyrkböcker gäller i övrigt vad som särskilt bestäms om dem.

9. Till befolkningsdatasystemets handlingar hör även registrerade religionssamfunds medlemsförteckningar som förts före 1971. Magistraten i Helsingfors förvarar handlingarna och beslutar om utlämnande av uppgifter i dem med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 4 kap.


RP 89/2008
FvUB 4/2009
RSv 50/2009

Helsingfors den 21 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.