658/2009

Given i Helsingfors den 21 augusti 2009

Lag om ändring av 2 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 2 a §, sådan den lyder i lag 333/1998, som följer:

2 a §
Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns det en riksomfattande etisk delegation inom social- och hälsovården. Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Delegationen har till uppgift att på ett principiellt plan behandla etiska frågor som gäller social- och hälsovården och patientens och klientens ställning samt ge rekommendationer i dessa frågor.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

En hänvisning till den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården någon annanstans i lag avser efter ikraftträdandet av denna lag den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/2009
ShUB 18/2009
RSv 83/2009

Helsingfors den 21 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.