649/2009

Given i Helsingfors den 18 augusti 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogscentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2006―2008 som följer:

Skogscentral

euro
Kusten/Sydkusten 35,05
Kusten/Österbotten 31,81
Sydvästra Finland 39,34
Tavastland-Nyland 41,42
Sydöstra Finland 38,90
Birkaland 41,16
Södra Savolax 39,67
Södra Österbotten 33,93
Mellersta Finland 39,36
Norra Savolax 37,32
Norra Karelen 35,77
Kainuu 32,30
Norra Österbotten 27,55
Lappland 27,50
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2009 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 augusti 2008 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (551/2008).

Helsingfors den 18 augusti 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Miljööverinspektör
Marjukka Mähönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.