647/2009

Given i Helsingfors den 20 augusti 2009

Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 44 b § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) sådan den lyder i lag 408/2009:

1 §

Undantag från de begränsningar enligt bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av farliga ämnen, blandningar och varor som avses i artikel 67 i den förordningen görs i enlighet med bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 21 augusti 2009.

Förordningen tillämpas dock från och med den 27 juni 2009.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (32006R1907), EUT L 396, 30.12.2006, s. 395-849
Kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 (32009R0552) EUT L 164, 26.6.2009, s. 7-31

Helsingfors den 20 augusti 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Bilaga

Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning samt motsvarande post i bilaga XVII till REACH-förordningen Nationellt undantag
6. Asbestfibrer 1. Användning
a) Krokidolit CAS-nr 12001-28-4 b) Amosit CAS-nr 12172-73-5 c) Antofyllit CAS-nr 77536-67-5 d) Aktinolit CAS-nr 77536-66-4 e) Tremolit CAS-nr 77536-68-6 f) Krysotil CAS-nr 12001-29-5 CAS-nr 132207-32-0 Med avvikelse från vad som föreskrivs i post 6.2 i bilaga XVII till REACH-förordningen får inte varor som innehåller avsiktligt tillagda i punkt a)-f) nämnda asbetsfiber användas, med följande undantag: Följande hela varor som innehåller asbest och som installerats eller tagits i bruk före den 1 januari 2005 kan användas tills de slutförvaras eller tas ur bruk.
a) byggnader och konstruktionsdelar
b) krysotilhaltiga
- packningar
- varor som innehåller friktionsmaterial
- isoleringsskivor för hårdlödning
- kommutatorer för ankare i fordons elektriska motorer
- gasflaskor som innehåller acetylen
2. Utsläppande på marknaden
Med avvikelse från vad som föreskrivs om utsläppande på marknaden i post 6.2 i bilaga XVII till REACH-förordningen får följande hela varor som innehåller asbest och som installerats i Finland eller tagits i bruk i Finland före den 1 januari 2005 släppas ut på marknaden:
a) byggnader
b) fordon som innehåller sådana krysotilhaltiga delar som avses i punkt 1 b). En fordonsdel som innehåller asbest bör alltid ersättas med en asbestfri del när det av hälsoskyddsskäl är motiverat och tekniskt möjligt, samt möjligt med beaktande av föremålets historiska värde.
c) gasflaskor som innehåller acetylen. Flaskorna bör dock ersättas med asbestfria så fort som möjligt.
3. Dessutom kan till Finland importeras och vidare släppas ut på marknaden museifordon eller andra fordon för vilka den del som innehåller krysotilasbest som Museiverket har konstaterat vara av väsentlig betydelse för att det historiska värdet på fordonet ska bibehållas.
4. Friktionsmaterial och packningar som innehåller krysotilasbest får importeras till Finland och användas av försvarsmakten i utrustning avsedd för militärt bruk, om det inte finns tillgång till ersättande material som till sina egenskaper motsvarar asbest men är mindre farligt.
5. Vid tillämpningen av ovannämnda avvikelser ska den märkningsskyldighet som avses i post 6.3 i bilaga XVII till REACH-förordningen iakttas. Vid rivning av byggnader och vid annat arbete med asbest ska man följa statsrådets beslut om asbestarbete (1380/1994) samt avfallslagen (1072/1993) och bestämmelser som givits med stöd av den.
16. Blykarbonat:
a) Neutral vattenfri karbonat (PbCO3) CAS-nr 598-63-0 EG-nr 209-943-4 b) Bly(II)hydroxidkarbonat 2Pb CO3 Pb(OH)2 CAS-nr 1319-46-6 EG-nr 215-290-6 Med avvikelse från vad som föreskrivs i post 16 i bilaga XVII till REACH-förordningen kan sådana i posten nämnda färger som innehåller blykarbonat användas för yrkesmässig restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, om det är nödvändigt för bevarandet av och/eller iståndsättningen av objektet.
17. Blysulfater:
a) PbSO4 CAS-nr 7446-14-2 EG-nr 231-198-9 b) Pbx SO4 CAS-nr 15739-80-7 EG-nr 239-831-0 Med avvikelse från vad som föreskrivs i post 16 i bilaga XVII till REACH-förordningen kan sådana i posten nämnda färger som innehåller blysulfater användas för yrkesmässig restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, om det är nödvändigt för bevarandet av och/eller iståndsättningen av objektet.
19. Arsenikföreningar Med avvikelse från vad som föreskrivs i post 19 i bilaga XVII till REACH-förordningen kan trä som tagits i bruk före den 30 september 2007 och som behandlats med CCA-lösning av typen B släppas ut på marknaden, användas eller återanvändas på de villkor som gäller enligt punkt 19.4 b, c och d i bilaga XVII till REACH-förordningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.