646/2009

Given i Helsingfors den 13 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 april 2008 om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008) 37 § 3 mom. samt

ändras 9 § 1 och 2 mom., 18 § 1 mom., 37 § 1 mom. 5 och 14 punkten och 50 § 3 mom., av dem 9 § 1 och 2 mom. samt 37 § 1 mom. 14 punkten sådana de lyder i förordning 648/2008 och 50 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 121/2009, som följer:

9 §
Företagarinkomsten och kassaresten i vissa fall

När investeringsstöd eller i 19 § 1 mom. avsett startstöd beviljas ska den årliga företagarinkomsten från jordbruket vara minst 17 000 euro. Om stöd emellertid beviljas för investeringar som avses i 5 § 5 mom., ska jordbrukets kassarest, som betraktas som företagarinkomst, uppgå till minst 17 000 euro.

När i 19 § 2 mom. avsett startstöd beviljas kan som företagarinkomster som fås från gårdsbruksenheten utöver företagarinkomster från jordbruket dessutom beaktas företagarinkomsterna från annan företagsverksamhet som sökanden bedriver på gården eller med gårdens produktionsmedel samt företagarinkomsterna från skogsbruket. Då ska den årliga företagarinkomsten från jordbruk, annan företagsverksamhet och skogsbruk uppgå till minst 15 000 euro, varav den årliga företagarinkomsten från jordbruket ska utgöra minst 10 000 euro.


18 §
Etablering av jordbruk

Jordbruket anses ha blivit etablerat när sökanden enligt ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt har kommit i besittning av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet där sökanden utgående från de uppgifter som lagts fram i en affärsplan enligt 12 § har uppnått eller kan uppnå en årlig företagarinkomst från jordbruket som uppgår till minst 10 000 euro.


37 §
Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för


5) planering, om inte kostnaderna hänför sig till en byggnadsplan enligt 21 f § eller en täckdikningsplan,


14) kostnader som uppkommit före stödbeslutet, om inte kostnaderna hänför sig till en byggnadsplan enligt 21 f § eller en täckdikningsplan.


50 §
Ikraftträdande

Om en person som år 2009 har ansökt om stöd har bedrivit jordbruk som delägare i en beskattningssammanslutning före förordningens ikraftträdande, tillämpas på företagarinkomsten enligt 18 § 1 mom., som är beräknad i enlighet med 5 §, ett belopp på 17 000 euro när man bedömer huruvida sökanden har inlett bedrivandet av jordbruk före anskaffning eller arrendering av den gårdsbruksenhet eller den del av gårdsbruksenheten som ansökan gäller.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 13 augusti 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Mika Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.