645/2009

Given i Helsingfors den 13 augusti 2009

Statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs om styrkande av statstjänstemäns sjukdom med stöd av 23 a § 2 mom. i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant det lyder i lag 1088/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I fråga om styrkande av statstjänstemäns sjukdom ska, vid sidan av 23 a § 1 mom. i statstjänstemannalagen (1088/2007), iakttas vad som bestäms i 2 § i denna förordning.

2 §
Styrkande av sjukdom

En tjänsteman kan, när han anhåller om tjänstledighet på grund av misstänkt influensa, styrka sjukdomen för högst sju dygn på basis av ett skriftligt utlåtande av en läkare, en hälsovårdare vid en hälsovårdscentral eller en hälsovårdare eller sjukskötare som anvisats av ämbetsverket, i de fall då utlåtandet ges utifrån en telefondiskussion eller någon annan motsvarande kontakt som läkaren eller personen i fråga har haft med tjänstemannen och efter det att personen förvissat sig om att sjukdomen i fråga och arbetsoförmåga föreligger.

Om en sådan influensa varar högst fem dygn kan tjänstemannen styrka sjukdomen även på något annat tillförlitligt sätt som har godkänts av den myndighet som beviljar tjänstledighet.

3 §
Giltighet

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009. Förordningen upphör att gälla den 31 december 2009. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 13 augusti 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.