640/2009

Given i Helsingfors den 14 augusti 2009

Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 18 april 2008 (261/2008) 19―22 och 24 § som följer:

19 §
Arrangemanget med sista pensionsanstalt

Om en arbetstagare har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt en annan arbetspensionslag för den offentliga sektorn eller en arbetspensionslag för den privata sektorn, får arbetstagaren en beslutssammanställning över sitt pensionsskydd enligt de ovan nämnda arbetspensionslagarna. Den pensionsanstalt som ger beslutssammanställningen (sista pensionsanstalt) betalar också de pensioner som avses i beslutssammanställningen och sköter övriga uppgifter i anslutning till pensionerna. Den sista pensionsanstalten avgör och betalar dessutom en förmån som intjänats enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Om arbetstagarens arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren har varit försäkrade till det största beloppet med stöd av Finlands Banks pensionsstadga, lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006), Ålands landskapslagar eller en annan sådan pensionsförfattning vid vars verkställighet man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt enligt 1 mom., avgör Kyrkans centralfond pensionsärendet särskilt för sin del.

20 §
Kyrkans centralfond som sista pensionsanstalt

Kyrkans centralfond är sista pensionsanstalt, om arbetstagaren har arbetsinkomster som omfattas av denna lag till ett större belopp än sammanlagt enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller enligt alla pensionslagar för den privata sektorn under de två sista kalenderåren.

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp är Kyrkans centralfond sista pensionsanstalt vid behandlingen av ett ålders- eller familjepensionsärende, om

1) arbetstagarens pensionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande när pensionsansökan blir anhängig har ordnats endast enligt denna lag eller arbetstagaren har bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller till en individuell pensionsålder eller specialpensionsålder enligt denna lag eller någon annan pensionslag för den offentliga sektorn på basis av en fortlöpande anställning som omfattas av denna lag,

2) förmånslåtarens pensionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tidpunkten för pensionsfallet har ordnats endast enligt denna lag eller förmånslåtaren har bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller till en individuell pensionsålder eller specialpensionsålder enligt denna lag eller någon annan pensionslag för den offentliga sektorn på basis av en fortlöpande anställning som omfattas av denna lag.

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp är Kyrkans centralfond sista pensionsanstalt vid behandlingen av ett invalidpensionsärende, om arbetstagarens pensionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tidpunkten för pensionsfallet har ordnats enligt denna lag eller arbetstagaren har bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller till en individuell pensionsålder eller specialpensionsålder enligt denna lag på basis av en fortlöpande anställning som omfattas av denna lag.

Om en arbetstagare som haft anställning både enligt denna lag och enligt en annan arbetspensionslag för den offentliga sektorn eller en arbetspensionslag för den privata sektorn ansöker om deltidspension från samma tidpunkt enligt två eller flera pensionslagar, avgör Kyrkans centralfond deltidspensionen särskilt för sin del.

21 §
Förhandlingsskyldighet

Om Kyrkans centralfond i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i detta kapitel avgör rätten till invalidpension med stöd av 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om statens pensioner och om det pensionsbelopp som intjänats enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn överstiger 688,02 euro per månad, ska Kyrkans centralfond före sitt beslut begära att den avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn som avses i 106 § i lagen om pension för arbetstagare ger en bedömning av pensionssökandens arbetsförmåga. Om Kyrkans centralfond och pensionsanstalten inom den privata sektorn då är oeniga om bedömningen av pensionssökandens arbetsförmåga, avgör de pensionsärendet var för sig.

22 §
Kyrkans centralfond som sista pensionsanstalt vid beviljande av ny pension

Kyrkans centralfond är sista pensionsanstalt, om den betalar ålders-, invalid- eller deltidspension eller har betalat invalidpension, rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning och

1) ålderspensionstagaren beviljas ny ålderspension,

2) pensionen ändras till ålderspension,

3) rehabiliteringsstödtagaren ansöker om fortsättningspension,

4) den som lyft invalidpension eller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning beviljas ny pension på tidigare grunder, eller

5) familjepension söks efter en förmånslåtare som lyft pension.

En ansökan om invalidpension från en arbetstagare som får deltidspension avgörs dock av den pensionsanstalt i vilken deltidsarbetet är försäkrat.

24 §
Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt och möjlighet till överenskommelse

Närmare bestämmelser om hur den sista pensionsanstalten enligt 19―22 § bestäms och dess uppgifter meddelas genom förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av lagen om statens pensioner. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det också närmare om hur granskningstiden för arbetsinkomsterna under de två sista kalenderåren bestäms enligt 19 § 2 mom. och 20 § 1 mom. Genom förordning av statsrådet kan det också föreskrivas om en kortare granskningstid för arbetsinkomsterna än de två sista kalenderåren, om det finns arbetsinkomster för en granskningstid som är kortare än två år.

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som enligt bestämmelserna i detta kapitel är behörig att behandla en pensionsansökan, avgör Pensionsskyddscentralen ärendet på begäran av en pensionsanstalt.

Om det med avseende på behandlingen av ett pensionsärende är ändamålsenligt, kan pensionsanstalterna i enskilda fall komma överens om att arrangemanget med sista pensionsanstalt iakttas i en situation där det inte ska iakttas enligt lagens bestämmelser eller att sista pensionsanstaltens uppgifter sköts av en annan pensionsanstalt än den sista pensionsanstalt som bestäms på grundval av lagen eller att arrangemanget med sista pensionsanstalt inte ska iakttas i pensionsärendet. Pensionssökanden ska då underrättas om vilken pensionsanstalt som sköter hans eller hennes pensionsärende.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på pensionsansökningar som anhängiggörs nämnda dag eller därefter. I stället för ovan nämnda bestämmelser, tillämpas dock motsvarande bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, om en arbetstagare inte har arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna efter 2004.

Trots vad som föreskrivs i 19 § tillämpas arrangemanget med sista pensionsanstalt inte, om en pensionsanstalt som omfattas av arrangemanget tillämpar de bestämmelser i arbetspensionslagarna som gällde före den 1 januari 2005 och en annan tillämpar de bestämmelser i arbetspensionslagarna som trädde i kraft vid ingången av 2005 eller därefter, om inte dessa pensionsanstalter kommer överens om att iaktta arrangemanget med sista pensionsanstalt. Detsamma gäller en situation där en pensionsanstalt inom den privata sektorn är sista pensionsanstalt och en arbetstagare ansöker om invalidpension som på grundval av 50 § 3 mom. i lagen om statens pensioner beviljas som ålderspension i stället för invalidpension.

Beloppet enligt 21 § i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2009
ShUB 17/2009
RSv 75/2009

Helsingfors den 14 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.