618/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 januari 2003 om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 3 § 2 mom., 9 § 1 mom., 16 § och 18 § 2 mom. som följer:

3 §
Annan lagstiftning

Bestämmelser om elektroniska signaturer och om tillhandahållande av identifieringstjänster och kvalificerade certifikat i anslutning till dem finns i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

9 §
Krav på skriftlig form och underskrift

Vid anhängiggörande och behandling av ärenden uppfyller också elektroniska dokument som sänts till en myndighet kravet på skriftlig form. Om det vid anhängiggörande eller behandling av ett ärende krävs en undertecknad handling, uppfylls kravet på underskrift också genom en sådan elektronisk signatur som avses i 5 § 2 mom. i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer.


16 §
Elektronisk signering av beslutshandlingar

En beslutshandling kan signeras elektroniskt. Myndigheten ska signera dokumentet på det sätt som anges i 5 § 2 mom. i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer.

18 §
Bevislig elektronisk delgivning

Parten eller dennes företrädare ska identifiera sig när beslutshandlingen hämtas. Vid identifieringen kan användas ett identifieringsverktyg eller ett kvalificerat certifikat som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer eller någon annan motsvarande identifieringsteknik som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig.Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 36/2009
KoUB 12/2009
RSv 90/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.