616/2009

Given i Helsingfors den 13 augusti 2009

Statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 5 mom., 5 § 2 mom. och 8 § 1 mom. i lagen av den 24 juli 2009 om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (593/2009):

1 §
Ledande tjänstemän och personal

Överdirektören leder Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och svarar för att centrets resultatmål uppnås och för att centrets uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatrikt sätt. Överdirektören ska följa utvecklingen på centrets ansvarsområde och sörja för den allmänna utvecklingen av centrets verksamhet.

Vid centret finns utöver överdirektören dessutom direktörer, en förvaltningsdirektör samt annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Direktörerna leder verksamheten inom sitt ansvarsområde och ansvarar för utvecklingen av verksamheten och för verksamhetens effektivitet samt för att uppnå av de mål som uppställts i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och centret samt i centrets verksamhetsplan.

2 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med centrets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för direktörerna och förvaltningsdirektören är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med ansvarsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

3 §
Utnämning och anställning av personal

Statsrådet utnämner överdirektören.

Annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av överdirektören eller någon annan som hör till centrets personal i enlighet med vad som anges i arbetsordningen.

4 §
Tillsynsnämnden

Som föredragande och som sekreterare vid tillsynsnämnden vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fungerar tjänstemän som överdirektören förordnat därtill.

Tillsynsnämnden är beslutför när mötesordföranden och en majoritet av medlemmarna är närvarande.

Om det uppstår meningsskiljaktigheter vid avgörandet av ett ärende i tillsynsnämnden, ska ärendet avgöras genom omröstning. Som nämndens beslut gäller det förslag som majoriteten omfattar och vid lika röstetal det förslag som mötets ordförande har omfattat.

5 §
Farmakopékommittén

Den farmakopékommitté som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillsätter ska utöver en ordförande och en vice ordförande ha högst sex medlemmar, som ska företräda en bred sakkunskap inom läkemedelsområdet.

6 §
Permanenta sakkunniga

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan för högst tre år åt gången till permanenta sakkunniga kalla erkänt skickliga och erfarna personer, med vetenskaplig eller annan sakkunskap som är betydelsefull för centrets verksamhet. Den som samtycker till att vara permanent sakkunnig är skyldig att tillhandahålla sakkunnighjälp på sitt område.

7 §
Arvoden och ersättningar

Medlemmarna i nämnder, delegationer och farmakopékommittén samt sakkunniga vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de grunder som centret fastställer.

8 §
Forskare och praktikanter

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan med överdirektörens samtycke ta emot utomstående forskare och praktikanter som utan arvode från centret utför forskningsarbete eller deltar i arbetspraktik och då får använda centrets utrustning och förnödenheter.

Bestämmelser om villkoren för mottagande av forskare och praktikanter och om deras ställning finns i arbetsordningen.

9 §
Företrädande av staten

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som centret ska sköta.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 augusti 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.