613/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005) 1 §, rubriken för 15 § och 15 § 1 mom., 25 §, 27 § 2 och 3 mom., 28 § och 40 § 1 mom. samt

fogas till 17 § ett nytt 2 mom., till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 240/2008, nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 4―6 mom., och till 34 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på uppbörd av skatter och avgifter enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och mervärdesskattelagen (1501/1993) med undantag för de skatter och avgifter som avses i 1 § 2 och 3 mom. i skattekontolagen (604/2009).

Lagen tillämpas dessutom på uppbörd av skogsvårdsavgift samt andra skatter och avgifter, om så bestäms särskilt.

Om uppbörd av mervärdesskatt i samband med import bestäms särskilt.

15 §
Betalningsordning för debiterad skatt och skatt som överförts från skattekonto för indrivning

De medel som uppburits eller drivits in hos den betalningsskyldige används till betalning av debiterad skatt eller skatt som överförts från skattekonto för indrivning i följande ordning:

1) betalningsuppskovsränta,

2) dröjsmålsränta, förseningsränta eller restavgift,

3) skattetillägg eller ränta som motsvarar dröjsmålsränta,

4) skatteförhöjning,

5) skatt,

6) ränta på kvarskatt eller debiterad samfundsränta.


17 §
Användning av ospecificerade betalningar

Det belopp av betalningen som inte används räknas den skattskyldige till godo på skattekontot. Det belopp som inte behövs för att betala förpliktelser som finns på skattekontot återbärs till den skattskyldige.

21 §
Betalning av skatteåterbäring

Om den skattskyldige har försummat deklarationsskyldighet som föreskrivs i fråga om de skatter och avgifter som uppbärs med stöd av de lagar och bestämmelser som nämns i 1 § i skattekontolagen eller som baserar sig på på bestämmelser om inkomstbeskattning eller överlåtelseskatt, eller har lämnat in en väsentligt bristfällig deklaration eller annan utredning, betalas skatteåterbäringen till den del som den inte ska användas som betalning för skatt efter att skattebeloppet har utretts.

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan kan Skatteförvaltningen betala återbäringen eller en del av den innan skattebeloppet utreds, om bristen är liten och det är sannolikt att återbäringen inte behövs eller endast en del av den behövs för betalning av de skatter och avgifter som är under utredning.


25 §
Skattekvittning

Skatteuppbördsmyndigheten använder skatteåterbäringen till kvittning mot skatterest och obetalda förpliktelser på skattekontot, om de förutsättningar för kvittning som anges i detta kapitel föreligger. Skattekvittning verkställs även för betalning av en sådan skatterest och obetald förpliktelse på skattekontot som mottagaren av återbäringen helt eller delvis ålagts att ansvara för.

27 §
Kvittningsordning för skatterester

Skatter som preskriberas under ett och samma år kvittas i följande ordning:

1) skatter och avgifter som avses i 1 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande samt förskott eller annat belopp som debiterats med stöd av lagen om förskottsuppbörd och sjukförsäkringslagen (364/1963) och skatt eller avgift som avses i lagen om förskottsuppbörd och som med stöd av 21 § i skattekontolagen överförts från skattekontot för indrivning jämte dröjsmålspåföljder,

2) arbetsgivares socialskyddsavgift samt arbetsgivares socialskyddsavgift som överförts från skattekontot för indrivning jämte dröjsmålspåföljder,

3) fastighetsskatt,

4) andra skatter som tillfaller staten samt skatter och avgifter som tillfaller staten och som överförts från skattekontot för indrivning jämte dröjsmålspåföljder,

5) skogsvårdsavgift,

6) konjunkturdeposition.

Obetalda förpliktelser på skattekontot, utländska skatter som drivs in i Finland med stöd av ett handräckningsavtal samt försummelseavgifter som avses i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande och som ålagts den uppgiftsskyldige kvittas sist.

28 §
Skattekvittningsdag

Skattekvittningsdag är den dag då skatteuppbördsmyndigheten får kännedom om återbäringen. Då förskott som ska återbäras kvittas mot skatterest eller obetalda förpliktelser på skattekontot, är skattekvittningsdagen den dag då beskattningen har slutförts.

34 §
Indrivningsmetoder

Obetald skatt som avses i 133 s § 1 mom. och 188 a § 1 mom. i mervärdesskattelagen kan dock sändas för indrivning i utsökningsväg eller fogas till en betalningsuppmaning eller konkursansökan enligt konkurslagen (120/2004) inom två veckor efter det att den skattskyldige anses ha fått del av meddelandet om skatten.

40 §
Åläggande av ansvar

Skatt ska påföras den skatt- eller betalningsskyldige och dem som ansvarar för skatten solidariskt. De ansvariga ska antecknas i skattemyndighetens skatte- eller debiteringsbeslut, på debetsedeln eller inbetalningskortet eller på skattekontoutdraget eller ett annat meddelande som skickas till den skattskyldige om obetalda förpliktelser på skattekontot enligt 21 § i skattekontolagen.Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.