612/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 8 § 2 mom., 10, 14 och 17 §, av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1568/1995, och

ändras 8 § 1 mom., 9 §, 11 § 1 mom. och 13 § 1 mom. som följer:

8 §
Betalning av skatt och deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska betala och deklarera den lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad senast den andra månaden efter kalendermånaden vid den tidpunkt som föreskrivs i skattekontolagen (604/2009). Uppgifter om skatten ska anmälas med den periodskattedeklaration som avses i skattekontolagen.


9 §
Skatterättelse

En skattskyldig som anordnar lotteri får dra av lotteriskatt som deklarerats till för högt belopp för en kalendermånad från skatt som ska betalas för samma kalenderår eller rätta felet genom att lämna in en rättelsedeklaration till periodskattedeklarationen. Rättelse enligt 7 § 3 mom. i skattekontolagen av periodskattedeklarationen ska göras inom de närmaste fem kalenderåren efter det då skatten betalades.

11 §
Debitering enligt uppskattning

Har den skattskyldige underlåtit att deklarera skatt eller uppenbart har deklarerat för litet i skatt och har han inte trots uppmaning gett begärda uppgifter, ska skatteverket uppskatta den skatt som inte deklarerats och påföra den skattskyldige skatten. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången av det kalenderår där den kalendermånad ingår för vilken deklarationen borde ha lämnats in.


13 §
Skatteförhöjning

Har den skattskyldige underlåtit att deklarera lotteriskatt eller har han deklarerat den väsentligen för sent eller lämnat in en bristfällig deklaration och kan försummelsen inte betraktas som ringa, kan den skattskyldige i samband med debiteringen påföras en förhöjning på högst 30 procent av det försummade lotteriskattebeloppet.Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan.

Om en deklaration som gäller lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den skatt som den skattskyldige deklarerat.

Om ett beslut om debitering av lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 10 § 1 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

Om ett beslut som gäller lotteriskatt som ska återbäras för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då lagen träder i kraft eller därefter, betalas ränta enligt den 17 § som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om den lotteriskatt som ska återbäras fattas.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.