610/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 7, 14 och 16 §,

sådana de lyder, 7 § i lag 1571/1995, 14 § i lag 1393/1991 och i nämnda lag 1571/1995 samt 16 § delvis ändrad i nämnda lag 1571/1995, som följer:

7 §
Betalning av skatt

Den skatt som räntebetalaren har uppburit på ränteinkomst ska han betala senast månaden efter den under vilken räntan har betalts vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen (604/2009).

14 §
Gottskrivning och återbäring av källskatt

Källskatt som har uppburits hos räntetagaren utan grund betraktas som förskott på inkomstskatten, och på den tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) föreskrivs om användning och återbäring av förskott.

Har räntebetalaren deklarerat källskatt till ett för högt belopp, kan den skatt som deklarerats till för högt belopp dras av från källskatt som ska deklareras för samma kalenderår eller rätta felet genom att lämna in en rättelsedeklaration till periodskattedeklarationen. Rättelse av periodskattedeklarationen enligt 7 § 3 mom. i skattekontolagen ska göras inom de fem kalenderår som följer efter skattebetalningen.

16 §
Uppbörd av källskatt och påföljderna av dröjsmål

På källskatt som avses i denna lag och som påförts räntetagaren tillämpas lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).


Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på skatt som uppburits på ränteinkomst den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På skatt som uppburits på ränteinkomst före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag.

Om källskatt som ska uppbäras på ränta som betalats före lagens ikraftträdande debiteras den dag då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 16 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.