609/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av 10 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 10 § 3 mom. och 13 § 4 mom.,

sådana de lyder, 10 § 3 mom. i lag 1569/1995 och 13 § 4 mom. i lag 1114/2005, som följer:

10 §

Om socialskyddsavgift har lämnats obetald eller om den har betalts efter utsatt betalningsdag, ska på den betalas dröjsmålsränta på det sätt som föreskrivs i skattekontolagen (604/2009).


13 §

En arbetsgivare som betalar lön regelbundet eller tillfälligt ska till skatteverket lämna in en deklaration över avdrag som avses i 3 mom. på det sätt som föreskrivs i 32 § i lagen om förskottsuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på socialskyddsavgift som ska betalas för en kalendermånad som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På socialskyddsavgift som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag.

Om debiteringen av socialskyddsavgift som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande verkställs den dag då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas på socialskyddsavgiften skattetillägg enligt det 10 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.