608/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 39 § 6 mom., 42 § 4 mom. och 43 §,

ändras 12, 21, 32 och 38 §, 39 § 2 och 7 mom., 41 §, 42 § 1 och 2 mom., 44 § 1 och 4 mom., 48 § 1 mom. och 50 § 3 mom.,

av dem 44 § 4 mom. sådant det lyder i lag 564/2004 samt 48 § 1 mom. och 50 § 3 mom. sådana de lyder i lag 241/2008, samt

fogas till lagen en ny 33 §, i stället för den 33 § som upphävts genom lag 564/2004, samt nya 33 a och 33 b § samt till 44 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom. som följer:

12 §
Betalning av innehållna belopp

Den som gör en betalning ska betala de innehållna medlen till Skatteförvaltningen senast kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen (604/2009). Belopp som innehållits på sjöarbetsinkomst som avses i 74 § i inkomstskattelagen ska betalas senast nämnda tidpunkt i den andra kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes.

Den som gör en betalning som avses i 32 § 4 mom. i denna lag ska betala de innehållna medlen senast den andra kalendermånaden efter den sista månaden i perioden vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom., i skattekontolagen.

Den som gör en betalning och har en deklarationsperiod som på det sätt som avses i 33 § 2 mom. förkortas mitt under en deklarationsperiod ska betala de medel som innehållits för den del av deklarationsperioden som föregick ändringen till Skatteförvaltningen senast den andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den deklaration som avses i 33 § 1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen, eller vid en senare tidpunkt som skatteverket bestämmer.

Kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten betalar de innehållna medlen så att de dras av från de belopp som enligt lagen om skatteredovisning (532/1998) ska redovisas till dessa skattetagare under månaden efter den då innehållningen verkställdes.

21 §
Förskottsinnehållning som deklarerats till för högt belopp

Har i förskottsinnehållning deklarerats mer än vad som innehållits, kan den som gör en betalning rätta felet genom att avge en rättelsedeklaration till periodskattedeklarationen eller dra av det överdeklarerade beloppet från beloppet av den innehållning som deklareras för samma kalenderår.

Om ett fel som avses i 1 mom. upptäcks först efter kalenderårets utgång, rättas periodskattedeklarationen för kalenderårets sista period med det överdeklarerade beloppet. En förutsättning för rättelse är att anteckningarna i den årsdeklaration som avses i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande har rättats. Rättelsedeklaration ska göras inom sex år räknat från utgången av det år då för mycket har deklarerats i förskottsinnehållning.

32 §
Periodskattedeklaration

Den som gör en betalning ska på det sätt som föreskrivs i skattekontolagen med en periodsskattedeklaration till skatteverket anmäla utbetalda löner och andra betalningar samt den förskottsinnehållning som verkställts på dessa.

Periodskattedeklarationen ska lämnas in kalendermånadsvis för de betalningar som gjorts under föregående kalendermånad senast månaden efter kalendermånaden vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen.

En arbetsgivare som betalar sjöarbetsinkomst ska lämna in periodskattedeklaration på elektronisk väg över betalningar som gjorts under en kalendermånad senast den andra kalendermånaden efter kalendermånaden i fråga vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen.

Periodskattedeklarationen ska dock lämnas in kalenderårskvartalsvis senast den andra månaden efter den sista månaden i perioden vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen när

1) omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997) eller motsvarande avkastning för en arbetsgivare som regelbundet betalar lön är högst 50 000 euro, eller

2) den som gör en betalning inte är en arbetsgivare som regelbundet betalar lön men är mervärdesskatteskyldig och berättigad till skatteperiod enligt 162 a § 2 eller 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön ska anmäla om att lön inte har betalts eller en annan betalning inte har gjorts. Anmälan kan göras för högst sex månader på förhand.

Som kalenderår enligt 4 mom. 1 punkten betraktas det kalenderår då den deklarationsperiod som det är fråga om tillämpas.

33 §
Ändringar av deklarationsperioden

Den som gör betalningar enligt 32 § 4 mom. ska utan dröjsmål anmäla om de villkor som föreskrivs i nämnda lagrum sannolikt inte uppfylls under kalenderåret eller följande kalenderår.

Som betalarens deklarationsperiod betraktas på grundval av anmälan enligt 1 mom. rörande innevarande kalenderår en kalendermånad från ingången av den kalendermånad under vilken anmälan har gjorts. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka de åtgärder som avses i detta moment inte behöver vidtas.

Om skatteverket på något annat sätt än det som avses i 1 mom. konstaterar att villkoren enligt 32 § 4 mom. inte uppfylls under kalenderåret, betraktas som betalarens deklarationsperiod en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka de åtgärder som avses i detta moment inte behöver vidtas.

Skatteverket kan bestämma att som deklarationsperiod för en sådan betalare som väsentligt försummar eller som på grunder som avses i 26 § 3 mom. eller på motsvarande grunder kan antas väsentligt försumma sina i 26 § 2 mom. avsedda skyldigheter i fråga om beskattningen ska i stället för ett kalenderårskvartal betraktas en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.

En betalare vars deklarationsperiod på det sätt som avses i 2 mom. förkortas mitt under deklarationsperioden, ska i fråga om den deklarationsperiod som föregick ändringen lämna in periodskattedeklaration senast den andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den deklaration som avses i 1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen eller vid en senare tidpunkt som skatteverket bestämmer.

Skatteverket ska meddela beslut i ett ärende som avses i 4 mom. och på den skattskyldiges begäran meddela beslut i ett ärende som avses i 3 mom.

33 a §
Rätt att välja deklarationsperiod

En betalare vars deklarationsperiod enligt 32 § 4 mom. är ett kalenderårskvartal, kan på ansökan övergå till att tillämpa en deklarationsperiod som omfattar en kalendermånad. En betalare vars deklarationsperiod är en deklarationsperiod som valts med stöd av denna paragraf kan på ansökan övergå till att tillämpa en deklarationsperiod enligt 32 § 2 eller 4 mom.

Deklarationsperioden ska dock vara samma minst tre kalenderår efter varandra.

Den deklarationsperiod som grundar sig på ansökan enligt 1 mom. tillämpas från ingången av kalenderåret efter det då ansökan gjordes. Ansökan ska göras senast före utgången av september före kalenderåret i fråga.

33 b §
Enhetlig deklarationsperiod inom skattekontosystemet

Den som gör en betalning ska tillämpa samma deklarationsperiod som på sådan skatt enligt mervärdesskattelagen som hör till tillämpningsområdet för skattekontolagen. Om betalaren tillämpar en skatteperiod som är lika lång som kalenderåret på ovan nämnda skatt, är betalarens deklarationsperiod ett kalenderårskvartal.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på en betalare som är skattskyldig enligt 162 a § 4 mom. i mervärdesskattelagen.

38 §
Debitering

Har betalaren delvis eller helt underlåtit att verkställa förskottsinnehållning, ska skatteverket debitera det belopp som inte innehållits, om inte något annat följer av 39 §.

Förskottsinnehållning som debiteras är högst 40 procent av de gjorda betalningarna. Betalaren ska höras före debiteringen, om det är möjligt.

Debitering ska verkställas inom sex år efter utgången av det år då förskottsinnehållningen borde ha verkställts.

39 §
Upphävande av och avstående från debitering

En förskottsinnehållning som inte har verkställts kan lämnas delvis eller helt odebiterad även av särskilda skäl, såsom när det med beaktande av omständigheterna är sannolikt att debitering inte behövs för att säkra skatten. Också då kan dröjsmålsränta påföras. Den räknas till och med utgången av året efter det kalenderår då förskottsinnehållningen skulle ha verkställts.


Betalningsskyldigheten upphävs inte beträffande en skatteförhöjning som avses i 44 § eller dröjsmålsränta som avses i 32 § i skattekontolagen om inte något annat följer av särskilda skäl.

41 §
Debitering enligt uppskattning

Skatteverket uppskattar det belopp som ska debiteras om betalaren har försummat att deklarera förskottsinnehållning eller har deklarerat uppenbart för litet i förskottsinnehållning och han trots uppmaning inte har lämnat de uppgifter som behövs för att verkställa debitering.

I samband med en uppmaning som avses i 7 § 4 mom. i skattekontolagen delger skatteverket betalaren beloppet av den skatt som påförs och grunderna för dess påförande och ger betalaren tillfälle att ge en utredning. När skatteverket uppskattar det belopp som ska debiteras ska det beakta till exempel betalarens tidigare verksamhet och de ändringar som inträffat i den, verksamhetens art och omfattning, antalet löntagare samt beloppen av tidigare betalda löner och innehållningar. Om det är möjligt ska skatteverket jämföra betalarens verksamhet med andra som verkar inom samma bransch och under likartade omständigheter.

42 §
Rättelse av debitering enligt uppskattning

Får skatteverket efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna borde vara större än det debiterade beloppet, ska skatteverket debitera det bristande beloppet jämte skatteförhöjningar inom den tid som nämns i 38 §.

Får skatteverket efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna är mindre än det debiterade beloppet, ska skatteverket rätta debiteringen inom fem år från början av året efter det år då beslutet har fattats.


44 §
Skatteförhöjning

Skatteverket kan höja förskottsinnehållningen

1) med högst 30 procent, om den innehållningsskyldige har försummat att inom föreskriven tid verkställa förskottsinnehållning,

2) med högst 10 procent, om deklarationen eller någon annan uppgift eller handling innehåller en mindre bristfällighet och den innehållningsskyldige inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristen,

3) med högst 20 procent, om den innehållningsskyldige utan giltigt skäl har försummat att lämna in deklaration eller har lämnat in den väsentligt för sent eller har försummat att i tid lämna in någon annan uppgift eller handling eller har lämnat en väsentligen bristfällig deklaration, annan uppgift eller handling, och högst till det dubbla beloppet, om den innehållningsskyldige även efter att ha fått en uppmaning, utan godtagbart skäl helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin skyldighet,

4) till högst det dubbla beloppet, om den innehållningsskyldige av grov vårdslöshet har försummat sin deklarationsskyldighet eller lämnat en väsentligen oriktig deklaration eller annan uppgift eller handling.


Kan skatten inte höjas så som avses ovan, kan skatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att betalaren trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller periodskattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteverket kan bestämma att skatteförhöjning ska betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten även när det har verkställt debitering genom uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

Bestämmelser om förseningsavgift som påförs för försummelse att deklarera skatt inom föreskriven tid finns i 9 § i skattekontolagen.

48 §
Rättelseyrkande till skatteverket

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som avses i denna lag får inte sökas genom besvär förrän anhållan om rättelse av avgörandet eller beslutet har gjorts hos behörigt skatteverk. Om det är fråga om ett beslut enligt 40 och 42 § som gäller rättelse av debitering, ett beslut enligt 33 § som gäller överföring eller om ett förhandsavgörande som avses i 45 §, är nämnda beslut och förhandsavgöranden överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rättelseyrkande ska framställas senast fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska framställa rättelseyrkande inom 60 dagar från den dag då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts.


50 §
Besvärstid och vissa andra bestämmelser som gäller besvär

Besvär som gäller beslut om ändring av deklarationsperioden enligt 33 §, förhandsavgörande enligt 45 § och fastställande av förskottsinnehållningsprocent eller förskott enligt 48 § ska tillställas skatteverket eller förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt börjar från den dag då beslutet har fattats.Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och på den förskottsinnehålling som verkställs på den.

På en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande och på förskottsinnehållning som verkställs på den tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan eller någon annanstans i lag.

Som deklarationsperiod för en sådan betalare vars deklarationsperiod enligt 32 § 4 mom. är ett kalenderårskvartal betraktas dock på basis av ansökan från den dag då lagen träder i kraft en kalendermånad, förutsatt att den skattskyldige har gjort ansökan inom tre månader från ikraftträdandet och att villkoren i 33 b § är uppfyllda.

Om övervakningsdeklaration som gäller förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den förskottsinnehållning som betalaren uppgett.

Den 44 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före ikraftträdandet och som inte har betalts inom föreskriven tid eller som uppenbart har betalts till ett för lågt belopp, om förskottsinnehållningen har debiterats den dag då denna lag träder i kraft eller därefter.

Om ett beslut om debitering av förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas på förskottsinnehållningen skattetillägg enligt den 43 § som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

Om ett beslut om förskottsinnehållning som ska återbäras för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då lagen träder i kraft eller därefter, betalas ränta enligt den 39 § 6 mom. och 42 § 4 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om förskottsinnehållning som ska återbäras fattas.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.