607/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 3 och 5 §,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1003/2004 och 254/2008, och

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §
Intagsperiod och redovisningstidpunkt

Intagsperioden för skatter som avses i skattekontolagen (604/2009) börjar den 18 dagen i varje kalendermånad och upphör den 17 dagen i följande kalendermånad. De belopp som under intagsperioden använts som betalning för skatter på skattekontot och de återbäringar som bokförts på skattekontot redovisas och redovisningarna betalas under den kalendermånad då intagsperioden upphör.

Intagsperioden för fastighetsskatten börjar den 7 dagen i varje kalendermånad och upphör den 6 dagen i följande kalendermånad. Belopp som bokförts som betalda till Skatteförvaltningens bankkonto och återbäringar som betalts till de skattskyldiga under intagsperioden redovisas och redovisningarna betalas under den kalendermånad då intagsperioden upphör.

Intagsperiod för andra skatter som ska redovisas i enlighet med denna lag är en kalendermånad. Belopp som bokförts som betalda på Skatteförvaltningens bankkonto och återbäringar som betalts till de skattskyldiga under intagsperioden redovisas och betalas under månaden efter intagsperioden. Förskottsåterbäringar på andra i lagen om beskattningsförfarande avsedda skatter än samfundsskatter avdras dock i redovisningen för den månad då beskattningen slutförs.

Bestämmelser om betalningstidpunkten för redovisningarna utfärdas genom förordning av finansministeriet.

5 §
Utdelning och minimibeloppet av arbetsgivarprestationer vid förskottsuppbörden

För att förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts ska kunna uppdelas i stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt i den försäkrades sjukförsäkringspremie föreskrivs genom förordning av finansministeriet för varje skatteår om de relativa andelar (skattetagargruppernas utdelning) enligt vilka skattetagarnas motsvarande andelar beräknas utfalla vid beskattningen för skatteåret. Dessutom föreskrivs genom förordning av finansministeriet om det månadsvisa minimibeloppet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgift som ska betalas på eget initiativ (minimibeloppet av arbetsgivarprestationer) så att deras sammanlagda belopp så bra som möjligt motsvarar det faktiska totala skatteårsvisa utfallet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgift som ska betalas på eget initiativ. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs också om grunderna för beräkning av de andelar enligt vilka den andel som har fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt beräknas fördela sig mellan kommunerna och församlingarna (kommunernas och församlingarnas utdelning).

Utdelningen och minimibeloppet av arbetsgivarprestationerna ska justeras, om förändringar i de tillgängliga beskattningsuppgifterna eller i de andra grunderna beräknas leda till en ändring av utdelningen och minimibeloppet av arbetsgivarprestationerna så att förändringen väsentligt påverkar de belopp som ska redovisas eller har redovisats. Om utdelningen förändras, rättas de skatter som dittills har redovisats för skatteåret att motsvara den nya utdelningen.

Innan utdelningen och minimibeloppet av arbetsgivarprestationerna fastställs och justeras ska finansministeriet höra kommunernas centralorganisation, kyrkostyrelsen, det ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse och Folkpensionsanstalten.

5 a §
Garantiredovisning

Om beloppet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgifter som ska betalas på eget initiativ under intagsperioden tillsammans är mindre än 90 procent av det minimibelopp av arbetsgivarprestationerna som fastställs för den månad som motsvarar intagsperioden, redovisas skillnaden till skattetagarna som garantiredovisning. Som garantiredovisning redovisas dock högst ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av betalningar som inte hänförts till skattekonton och oanvända krediteringar på skattekontona den dag då intagsperioden upphör.

Garantiredovisningen rättas i samband med följande månadsredovisning så att skattetagarnas andelar motsvarar det faktiska intaget enligt periodskattedeklarationerna för perioden.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av garantiredovisning utfärdas genom förordning av finansministeriet. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om garantiredovisningsförfarandet och rättelse av redovisningarna efter garantiredovisningen.


Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas första gången vid redovisningarna för 2010.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.