606/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 5 och 6 §,

sådana de lyder, 5 § i lag 537/1982 och 6 § i lagarna 1108/1988 och 928/1992, som följer:

5 §

För kalendermånad utgående skatt ska betalas senast den kalendermånad som följer efter kalendermånaden i fråga vid den tidpunkt som anges i 11 § 1 mom. i skattekontolagen (604/2009).

6 §

Den skattskyldige ska lämna in skattedeklaration för en kalendermånad senast den kalendermånad som följer efter kalendermånaden i fråga vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen och med iakttagande av det förfarande som föreskrivs i 7 § i samma lag.


Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras och betalas för en kalendermånad som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På skatt som ska deklareras och betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.