601/2009

Given i Helsingfors den 6 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 november 2008 om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008) 6 § 1 mom. som följer:

6 §
Antal djurenheter som utgör grund för höjning av referenskvantiteten

Det antal djurenheter som ska användas vid höjningen av referenskvantiteten beräknas genom att den stödberättigande inre yta i produktionsbyggnaden som berättigar till höjningen multipliceras med djurantalet enligt bilaga 2, och det djurantal som då erhålls, omräknas till djurenheter med hjälp av djurenhetskoefficienterna för respektive djurgrupp enligt bilaga 3. På det antal djurenheter som fås på detta sätt, som vid fortlöpande produktion med iakttagande av gängse produktionssätt hade berättigat till nationellt stöd enligt grunderna för fastställande av det nationella stödet till södra Finland år 2007 inom stödområdena A och B eller enligt grunderna för fastställande av nordligt stöd inom stödområdena C1―C4, tillämpas omräkningskoefficienterna i 4 §.Denna förordning träder i kraft den 12 augusti 2009.

Helsingfors den 6 augusti 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.