598/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2007 om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 19 § 1 mom. och 24 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 36 a § som följer:

19 §
Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds ska i sin helhet genomföras inom två år efter att stödet beviljats. En kortare frist kan dock sättas ut för genomförandet av åtgärden, om detta är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller verksamhetens art. Om stöd för en bygginvestering har beviljats på basis av ett sådant tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som inte har vunnit laga kraft, ska fristen räknas från den tidpunkt då tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Om stöd för anskaffning av lösöre har beviljats i samband med en bygginvestering och anskaffningen inte kan göras innan bygginvesteringen slutförts, ska fristen räknas från det att bygginvesteringen är slutförd.


24 §
Lyftande av räntestödslån

Räntestödslånet eller dess första post måste lyftas inom den frist som nämns i 19 §. Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering får räntestödets sista post inte lyftas förrän hela bygginvesteringen har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Räntestödslånets sista post måste lyftas inom fem månader efter att den i ovan nämnda paragraf avsedda fristen har löpt ut. Om räntestöd har beviljats för etablering av jordbruk på basis av en sådan förbindelse som avses i 8 § 3 mom., måste räntestödslånets sista post lyftas inom fem månader efter att den frist som satts ut för uppfyllande av förbindelsen har löpt ut.


36 a §
Utbetalning av tilläggsbidrag i vissa fall

Utöver vad som bestäms i 35 och 36 § kan understöd betalas som tilläggsbidrag efter det att den åtgärd som stöds har genomförts, om detta är ändamålsenligt med tanke på finansieringen av åtgärden. Ett villkor för utbetalning av tilläggsbidrag är att de understödsposter som avses i de nämnda paragraferna är betalda. Tilläggsbidrag betalas utan särskild ansökan.

Närmare bestämmelser om villkoren och tidpunkten för utbetalning av tilläggsbidrag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2009.

På stödansökningar som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 24 § 2 mom. tillämpas dock på räntestödslån för vilka stödbeslutet har fattats den 1 januari 2008 eller därefter.

RP 65/2009
JsUB 6/2009
RSv 91/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.