586/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådant det lyder jämte ändringar, en ny 6 e § som följer:

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

6 e §
Information om stämmokallelse

En emittent vars bolagsrättsliga hemstat är Finland och vars aktier är föremål för offentlig handel i Finland eller för motsvarande handel i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska offentliggöra och sända stämmokallelsen till den som ordnar den offentliga handeln och till de viktigaste medierna.


Denna lag träder i kraft den 3 augusti 2009.

RP 52/2009
EkUB 8/2009
RSv 98/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG (32007L0036); EUT nr L 184, 14.7.2007, s. 17

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.