585/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 2 kap. 8 § 2 och 3 mom., 4 kap. 2 § 2 mom., 5 kap. 6 §, rubriken för 16 § och 16 § 2 mom., 19 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 22 §, 9 kap. 7 §, 17 § 1 punkten och 18 §, av dem 2 kap. 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag 461/2007 och 9 kap. 18 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 5 kap., sådant det lyder jämte ändringar, en ny 1 a §, till 5 § ett nytt 2 mom., till 7 § ett nytt 2 mom., till 8 § nya 3 och 4 mom., till 12 § ett nytt 2 mom., till 18 § ett nytt 3 mom., till 19 § ett nytt 4 mom. och till 23 § ett nytt 5 mom., som följer:

2 kap.

Bildande av aktiebolag

8 §
Registrering av bolaget

Endast aktier som är till fullo betalda får anmälas för registrering.

Bolaget kan registreras när registermyndigheten har tillställts

1) bolagets styrelseledamöters och verkställande direktörs försäkran om att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid bolagsbildningen, och

2) ett av bolagets revisorer utfärdat intyg över att bestämmelserna i denna lag om betalning av aktier har iakttagits; om bolaget inte enligt lag eller bolagsordningen har skyldighet att välja en revisor, ska annan utredning ges om betalningen av aktier.


4 kap.

Aktier som hör till värdeandelssystemet

2 §
Aktierättigheter i värdeandelssystemet

Rätt att delta i en bolagsstämma har endast aktieägare som åtta vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen. Dessutom kan ägaren till en förvaltarregistrerad aktie anmälas för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman, om aktieägaren har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag på grund av sitt aktieinnehav. Anmälan om att bli tillfälligt införd ska göras senast vid en tidpunkt som framgår av stämmokallelsen och som ska infalla efter bolagsstämmans avstämningsdag. Sådana förändringar i aktieinnehavet som har skett efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.


5 kap.

Bolagsstämma

1 a §
Börsbolag

Med börsbolag avses i detta kapitel aktiebolag vars aktier i enlighet med värdepappersmarknadslagen är föremål för offentlig handel i Finland eller för motsvarande handel i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §
Rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid bolagsstämman

I börsbolag anses ett yrkande alltid ha gjorts i tillräckligt god tid, om styrelsen har underrättats om yrkandet senast fyra veckor innan stämmokallelsen utfärdats.

6 §
Aktieägarnas deltagande

Varje aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman.

En förutsättning för deltagande är enligt 3 kap. 2 § 1 mom. att aktieägaren är införd i aktieboken eller har anmält sitt förvärv till bolaget och lagt fram en tillförlitlig utredning om förvärvet. En förutsättning för deltagande i bolagsstämman i ett bolag som hör till värdeandelssystemet är att aktieägaren är införd i aktieägarförteckningen så som föreskrivs i 4 kap. 2 § 2 mom.

På börsbolag vars aktier inte har anslutits till värdeandelssystemet ska tillämpas reglerna om bolagsstämmans avstämningsdag i 4 kap. 2 § 2 mom. I fråga om aktier som förvaras på ett sätt som motsvarar förvaltarregistrering förutsätter deltagande i bolagsstämman att aktieägaren har anmälts för att bli tillfälligt införd i aktieboken i enlighet med ovannämnda moment.

7 §
Anmälan

Om bolagets aktier har anslutits till värdeandelssystemet, anses ägaren till en förvaltarregistrerad aktie ha anmält sig för deltagande i bolagsstämman om denne i enlighet med 4 kap. 2 § 2 mom. har anmälts för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

8 §
Ombud och biträde

Börsbolags aktieägare får företrädas av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton.

Ett ombuds rätt att företräda flera aktieägare får inte begränsas.

12 §
Röstetal

I börsbolag får aktieägarna rösta på olika sätt med olika aktier, om inte annat bestäms i bolagsordningen.

16 §
Platsen för stämman samt deltagandesätt

I bolagsordningen kan det bestämmas att deltagande i stämman får ske per post eller datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. Också styrelsen kan besluta om saken, om annat inte bestäms i bolagsordningen. Sådant deltagande förutsätter att deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på samma sätt som vid en vanlig bolagsstämma. I stämmokallelsen ska då nämnas att det är möjligt att delta i stämman på ett i detta moment föreskrivet sätt, villkoren för ett sådant deltagande, eventuella begränsningar i aktieägarnas yttranderätt samt vilket förfarande som ska iakttas.

18 §
Stämmokallelsens innehåll

I börsbolags stämmokallelse ska dessutom nämnas

1) under vilka förutsättningar aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman enligt 4 kap. 2 § 2 mom. och enligt 6 och 7 § i detta kapitel,

2) under vilka förutsättningar aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman genom ombud enligt 8 §,

3) aktieägares frågerätt enligt 25 §,

4) det totala antalet aktier i bolaget och det totala antalet röster per aktieslag då bolagsstämman sammankallas,

5) de webbsidor där den i denna lag och värdepappersmarknadslagen avsedda informationen om bolagsstämman kan hämtas.

19 §
Kallelsetid

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två månader och senast en vecka före bolagsstämman, den sista anmälningsdagen enligt 7 § eller bolagsstämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. angivna avstämningsdag för bolag som har anslutits till värdeandelssystemet. I ett publikt aktiebolag får kallelsen dock utfärdas tidigast tre månader före den ovan nämnda dagen.


Börsbolag ska utfärda stämmokallelse senast tre veckor före bolagsstämman.

21 §
Stämmohandlingar samt framläggande och sändande av dessa

Beslutsförslagen samt, om bokslutet behandlas på stämman, bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen ska i minst en veckas tid före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor eller webbsidor och utan dröjsmål sändas till aktieägare som ber om dem samt läggas fram på bolagsstämman.


22 §
Särskilda bestämmelser för börsbolag om skyldigheten att hålla handlingar tillgängliga och sända dem

Börsbolag ska hålla den stämmokallelse som avses i 18 § och de handlingar som avses i 21 § 1―3 mom. tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbsidor under en period som börjar senast tre veckor före stämman och slutar tidigast tre månader efter stämman.

Vad som i 21 § föreskrivs om att hålla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen tillgängliga före bolagsstämman och sända dem tillämpas inte, om bolaget har hållit dem tillgängliga på det sätt som avses i 1 mom. och offentliggjort informationen i dem i enlighet med värdepappersmarknadslagen senast tre veckor före bolagsstämman.

23 §
Ordförande, röstlängd och protokoll

Om det har gjorts fullständig redovisning av röstningen vid bolagsstämman i ett börsbolag, ska i stämmoprotokollet dessutom antecknas vilken andel av samtliga aktier som det har röstats med, hur rösterna har fördelats och antalet sådana vid stämman representerade aktier som det inte har röstats med. Dessa uppgifter ska läggas ut på bolagets webbsidor senast två veckor efter bolagsstämman och hållas tillgängliga i minst tre månader från bolagsstämman.

9 kap.

Aktieemission

7 §
Registrering av beslut

Beslut om emission mot vederlag ska anmälas för registrering, om nya aktier emitteras. Anmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, dock senast en månad efter beslutet.

Om det framgår att emissionen av nya aktier kommer att omfatta färre aktier än det i beslutet angivna maximiantalet, kan ändringen anmälas för registrering.

17 §
Beslutsinnehåll

I ett beslut om vederlagsfri emission skall anges

1) antalet eller maximiantalet aktier av olika slag som ska emitteras och om emissionen avser nya aktier eller aktier som bolaget innehar, samt


18 §
Registreringen och dess rättsverkningar

Beslut om vederlagsfri emission ska anmälas för registrering, om nya aktier emitteras. Anmälan ska göras utan dröjsmål efter emissionsbeslutet. Om det visar sig att färre nya aktier emitteras än det i beslutet angivna maximiantalet, kan ändringen anmälas för registrering.

Aktierna ska anmälas för registrering utan obefogat dröjsmål och vid behov i flera poster med beaktande av dels aktieägarnas rättigheter, dels bolagets anmälningskostnader.

En ny aktie medför ägarrättigheter från och med registreringen, om det inte i emissionsbeslutet anges att en rättighet inträder vid en senare tidpunkt. Aktier medför emellertid ägarrättigheter senast ett år från registreringen.


Denna lag träder i kraft den 3 augusti 2009.

Om en bestämmelse i bolagsordningen strider mot denna lag, ska denna lag tillämpas i dess ställe. En mot denna lag stridande bestämmelse i bolagsordningen ska ändras så att den stämmer överens med denna lag. Ändringen ska anmälas för registrering samtidigt som andra ändringar i bolagsordningen, dock senast tre år från ikraftträdandet av denna lag. Registermyndigheten kan förena bolagets förpliktelse med vite.

RP 52/2009
EkUB 8/2009
RSv 98/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG (32007L0036); EUT nr L 184, 14.7.2007, s. 17

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.