583/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av 9 § i förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/1977) 9 §, sådan den lyder i lag 471/2005, som följer:

9 §

Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, ska kommunen skriftligt meddela detta till köparen och säljaren och till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. Beslutet ska fattas och anmälan om det göras till inskrivningsmyndigheten inom tre månader från det att överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Beslutet ska utan dröjsmål delges köparen och säljaren som bevislig delgivning enligt förvaltningslagen (434/2003).

Om överlåtelsen omfattar fastigheter inom två eller flera inskrivningsmyndigheters verksamhetsområden, ska den anmälan som avses i 1 mom. göras särskilt till respektive inskrivningsmyndighet.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 30/2009
JsUB 5/2009
RSv 89/2009

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.