544/2009

Given i Helsingfors den 1 juli 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt tillåtande av torskfiske för i Finland registrerade fiskefartyg med en längd på över 20 meter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning (118/2009) om avbrytandet av fiske efter torsk inom ICES delområden 22―24 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland är torskfiske i enlighet med denna förordning tillåtet med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter.

2 §

För ovan i 1 § avsedda fartyg tillåts inom ICES delområden 22―24 fiske efter, förvaring ombord och landning av torsk från den 1 augusti 2009 till den 31 augusti 2009. På jord- och skogsbruksministeriets begäran meddelar de fiskeövervakande myndigheterna dessa fartyg när den i jord- och skogsbruksministeriets förordning (773/2008) om användningen av Finlands torskkvoter för år 2009 för dem fastställda största tillåtna fångstmängden anses vara fylld och torskfiske med stöd av 7 § 1 mom. i lagen (1139/1994) om verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik blir straffbart.

Befälhavarna för ovan i 1 § avsedda fartyg ska då de fiskar torsk säkerställa att de kontinuerligt kan nås av de fiskeövervakande myndigheterna.

3 §

Befälhavarna för ovan i 1 § avsedda fartyg ska omedelbart efter landningen av fångsten meddela den TE-central som registrerat fiskefartyget eller Ålands landskapsregering den torskfångst som fiskats inom ICES delområden 22―24.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009 och är i kraft till den 31 december 2009.

Helsingfors den 1 juli 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.