524/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 20 januari 2006 om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) nya 4 a och 4 b § som följer:

4 a §
Rätt att erhålla upplysningar om beskattning och pensionsförsäkringar

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om rätten att få upplysningar har arbetarskyddsmyndigheten rätt att få upplysningar enligt följande:

1) från Skatteförvaltningen för tillsynen över att lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) iakttas och över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs nödvändiga uppgifter om hur en klient fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om betalningsarrangemang för betalning av skatt samt nödvändiga uppgifter ur deklarationer och anmälningar som lämnats till Skatteförvaltningen för utredning av antalet anställda, betalda löner och näringsutövning,

2) från Pensionsskyddscentralen för tillsynen över att lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft iakttas nödvändiga uppgifter om hur arbetsgivarens och företagarens försäkringsskyldighet har uppfyllts.

Uppgifter som avses i denna paragraf får hämtas med hjälp av en teknisk anslutning.

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de upplysningar som avses i denna paragraf avgiftsfritt. Om informationsbehandlingen orsakar den som lämnar upplysningarna väsentliga extra kostnader ska kostnaderna dock ersättas.

4 b §
Upplysningar som på eget initiativ lämnas till Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen

Arbetarskyddsmyndigheten kan utan hinder av sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna Skatteförvaltningen upplysningar om misstänkta försummelser av skattskyldigheten samt lämna Pensionsskyddscentralen upplysningar om misstänkta försummelser av pensionsförsäkringsskyldigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 50/2009
AjUB 5/2009
RSv 62/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.