522/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 71 § 2 mom. och 113 §, sådana de lyder, 71 § 2 mom. i lag 1355/1993 och 113 § i lag 1066/2004, samt

ändras 73 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten och 2 mom. samt 77 a §, sådana de lyder, 73 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten och 2 mom. i nämnda lag 1355/1993 och 77 a § i lag 693/1999, som följer:

73 §

Till fiskeområdets stämma får fiskeområdets medlemmar sända företrädare enligt följande

1) ett sådant delägarlag enligt 3 § som utgör ett fiskelag, vars vattenområde omfattar minst 50 hektar får sända en företrädare,

2) sådana ägare av vattenområden som inte hör till ett delägarlag som avses i 1 punkten, vars områden omfattar minst 50 hektar får var och en sända en företrädare,


5) de organisationer som företräder fritidsfiskarna får sända sammanlagt två företrädare.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en förteckning över de organisationer som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten för högst fem år åt gången.

77 a §

På medlemmar i och anställda hos ett fiskeområdes organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter förvaltnings- och tillsynsuppgifter enligt denna lag. I fråga om förvaltnings- och tillsynsuppgifterna ska förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003) iakttas. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 60/2009
JsUB 4/2009
RSv 73/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.