517/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av polisförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i polisförordningen av den 8 september 1995 (1112/1995) 3 §, 9―12 § samt 13 § 2 och 3 mom., av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 707/2002, samt

ändras 1 § 2 mom. 1 punkten, 2 och 5 §, 6 § 1 mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom. samt 18 § 1 mom.,

av dem 1 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 181/2001, i nämnda förordning 707/2002 och i förordning 1151/2002 och 75/2008, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 181/2001, 5 § sådan den lyder i förordning 1006/2008 och 18 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 836/2004, som följer:

1 §

Polismän är

1) följande som hör till polisbefälet:

a) vid Polisstyrelsen polisöverdirektören,

b) vid Polisstyrelsen och inom ansvarsområdet för polisen vid regionalförvaltningsmyndigheten polisdirektör, polisöverinspektör, polisinspektör, överkommissarie och kommissarie,

c) vid centralkriminalpolisen chefen för centralkriminalpolisen, biträdande chef, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie och kriminalkommissarie,

d) vid skyddspolisen chefen för skyddspolisen, biträdande chef, avdelningschef, överinspektör och inspektör,

e) vid rörliga polisen chefen för rörliga polisen, biträdande chef, trafikpolisinspektör, förvaltningschef, överkommissarie och kommissarie,

f) vid Polisyrkeshögskolan rektor, överkommissarie, kommissarie och lärare med avlagd A-del av polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller polisbefälsexamen,

g) vid den lokala polisen polischef, biträdande polischef, chef för administrativ avdelning, föreståndare för tillståndsbyrå, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie,


2 §

Polisöverdirektören och polisdirektörerna vid Polisstyrelsen är chefer för hela polispersonalen.

En polisöverinspektör vid Polisstyrelsen och inom ansvarsområdet för polisen vid regionalförvaltningsmyndigheten har i enskilda fall rätt att ge order och anvisningar om polisens verksamhet.

En polisinspektör och överkommissarie vid Polisstyrelsen och inom ansvarsområdet för polisen vid regionalförvaltningsmyndigheten har inom sitt ansvarsområde rätt att i enskilda fall ge anvisningar om den lokala polisens verksamhet.

5 §

Polisens funktionella ledningsförhållanden kan dessutom anges i reglementet eller arbetsordningen för Polisstyrelsen, polisens samarbetsområde, det allmänna ledningsområdet, den lokala polisens polisenhet eller den riksomfattande polisenheten.

Av särskilda skäl kan Polisstyrelsen i fråga om hela landet och en polischef i fråga om personalen vid den enhet inom den lokala polisen som lyder under honom eller henne ge order om tillfälliga ledningsförhållanden för polisens personal på det sätt som situationen kräver.

6 §

En polisman som hör till befälet och som vid Polisstyrelsen eller inom den lokala polisen har försatts i ledningsberedskap är chef för hela polispersonalen inom sitt verksamhetsområde tills något annat bestäms om ledningsförhållandena.


16 §

Skyddspolisen ska genast meddela Polisstyrelsen och ledningen för den lokala polisen om förehavanden som kan äventyra allmän ordning och säkerhet.

17 §

En polisman ges ett tjänstemärke som har fastställts av Polisstyrelsen och som ska medföras vid tjänsteutövning. Tjänstemärket ska visas upp vid behov eller på begäran, när det är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras.

Andra personer som tjänstgör vid polisen kan ges ett personkort som har fastställts av Polisstyrelsen.


18 §

Staten förser polismännen med sådana maktmedels- och skyddsredskap som uppgifterna förutsätter. Vid användningen av maktmedel mot en person enligt 27 § 1 mom. i polislagen får en polisman använda endast sådana maktmedelsredskap enligt 2 mom. som Polisstyrelsen har godkänt och som polismannen har fått utbildning i att använda.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.