516/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 2 § och mellanrubriken före den, mellanrubriken före den upphävda 3 § samt 6, 10 och 18 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 355/1999 och 10 § sådan den lyder i förordning 183/1998,

ändras 1 § och mellanrubriken före den, 4 §, 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 11―15 §, 16 § 1 mom., 16 c, 17, 19, 21, 22, 25 § och 26 § 2 mom. samt 28 och 32 §,

av dem 1 § och 7 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 282/2005, 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom. i nämnda förordning 183/1998, 12 § sådan den lyder i förordning 224/2003, 15 § sådan den lyder i förordningarna 1273/1997 och 182/2001 och i nämnda förordning 282/2005, 16 § 1 mom. och 17 § sådana de lyder i nämnda förordningar 282/2005 och 74/2008, 16 c § sådan den lyder i förordning 1032/2007, 19 § sådan den lyder i nämnda förordning 74/2008, 21 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 183/1998, 25 § sådan den lyder i förordning 706/2002, 26 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 183/1998 och 28 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 74/2008, samt

fogas till förordningen en ny 27 a § som följer:

Centralförvaltningen
1 §

Bestämmelser om uppgifterna för Polisstyrelsen, som är polisens högsta ledning, finns i polisförvaltningslagen (110/1992), lagen om polisutbildning (68/2005), polisförordningen (1112/1995) och i statsrådets förordning om polisutbildning (283/2005).

Polisstyrelsen leder polisens riksomfattande enheter och den lokala polisen på det sätt som närmare bestäms i reglementet för Polisstyrelsen.

4 §

Den lokala polisens uppgifter sköts av en polisinrättning. Chef för polisinrättningen är en polischef.

7 §

Polisstyrelsen fastställer centralkriminalpolisens verksamhetsställen.

8 §

Polisstyrelsen fastställer verksamhetsområdena för skyddspolisens resultatenheter.

9 §

Polisstyrelsen fastställer rörliga polisens verksamhetsställen.

11 §

Delegationen för polisärenden och delegationen för polisen ska

1) följa utvecklingen av den omgivning som påverkar polisens verksamhet samt följa polisens verksamhet,

2) göra framställningar om utvecklande av polisverksamheten,

3) avge utlåtanden i ärenden som gäller polisen, samt

4) behandla övriga ärenden som hänskjuts till delegationen i fråga.

12 §

Delegationen för polisärenden tillsätts av statsrådets allmänna sammanträde för högst fyra år i sänder. Delegationen har en ordförande, en vice ordförande samt minst 11 och högst 19 andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden, har en personlig suppleant. Ordföranden, medlemmarna och suppleanterna utses inom inrikesministeriet och Polisstyrelsen samt bland personer som representerar olika medborgarkretsar och de viktigaste intressenterna i anslutning till polisverksamheten.

13 §

Polisstyrelsen fastställer antalet medlemmar i delegationen för polisen. Varje medlem har en personlig suppleant. Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. Dessutom hör chefen för polisinrättningen till delegationen.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den som hör till polisens personal kan dock inte vara ordförande eller vice ordförande.

14 §

I fråga om beslutsfattandet och förrättandet av val i delegationen för polisen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 59―62 § i kommunallagen (365/1995).

15 §

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänster vid inrikesministeriets polisavdelning gäller vad som föreskrivs i statsrådets förordning om inrikesministeriet (609/2003) och annanstans.

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om

1) polisöverdirektören vid Polisstyrelsen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) polisdirektör vid Polisstyrelsen och vid polisens ansvarsområde vid regionförvaltningsmyndigheten juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga,

3) polisöverinspektör vid Polisstyrelsen och vid polisens ansvarsområde vid regionförvaltningsmyndigheten juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsområdet,

4) chef vid polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten juris kandidatexamen eller polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

5) chef för centralkriminalpolisen och chef för rörliga polisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

6) chef för skyddspolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

7) biträdande polischef för skyddspolisen i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

8) biträdande chef vid rörliga polisen polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

9) biträdande chef vid centralkriminalpolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen,

10) avdelningschef vid skyddspolisen och laboratorieföreståndare för centralkriminalpolisens laboratorium högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

11) kriminalkemist, kriminalingenjör och undersökare vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen,

12) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

13) rektor för Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen samt förtrogenhet med Polisyrkeshögskolans uppgiftsområde och administrativ erfarenhet samt i praktiken visad erfarenhet av ledarskap,

14) överlärare vid Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen,

15) lektor vid Polisyrkeshögskolan högre högsskoleexamen,

16) direktör för Polisens teknikcentral diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

17) chef för polisinrättningen juris kandidatexamen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

18) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

19) kommissarie, kriminalkommissarie och inspektör vid skyddspolisen polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

20) andra polismän som hör till polisbefälet polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

21) polismän som hör till underbefälet polisunderbefälsexamen eller avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

22) yngre konstapel genomgången basperiod av grundexamen för polis eller polisaspirantkurs,

23) andra polismän som hör till manskapet grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.


16 c §

De behörighetsvillkor som anges i 16 § 1 mom. 22 punkten och i 16 a § 2 och 3 mom. tillämpas inte när en person som genomför den period av arbetspraktik eller fältarbete som ingår i grundexamen för polis utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid som yngre konstapel.

17 §

Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för rörliga polisen utnämns av statsrådet allmänna sammanträde.

Inrikesministeriet utnämner direktören för Polisens teknikcentral och rektorn för Polisyrkeshögskolan efter att Polisyrkeshögskolans styrelse har gett sitt utlåtande om sökandena. Polisstyrelsen utnämner chefen och personalen vid polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten. Polisstyrelsen utnämner chefen för en polisinrättning.

19 §

Polisstyrelsen, polisinrättningen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral utnämner andra tjänstemän vid enheten än de som nämns i 17 § samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

21 §

Tjänstledighet beviljas av den utnämnande myndigheten, med de undantag som bestäms i 2 mom.

En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. beviljas tjänstledighet av statsrådet. En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. beviljas dock tjänstledighet av inrikesministeriet när det är fråga om tjänstledighet som han eller hon har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet som varar högst ett år.

22 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman med stöd av 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) fattas av den utnämnande myndigheten.

En tjänsteman som avses i 17 § 1 mom. utnämns till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år av inrikesministeriet och för längre tid än ett år av statsrådets allmänna sammanträde.

25 §

Semester för polischefen fastställs av Polisstyrelsen. I fråga om fastställande av semester för den övriga personalen gäller vad som bestäms i enhetens reglemente eller i en arbetsordning.

26 §

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § i statstjänstemannalagen. En tjänsteman som nämns 17 § 1 mom. sägs dock upp av inrikesministeriet. Den utnämnande myndigheten säger upp en polischef samt chefen för ett ämbetsverk som nämns i 17 § 2 mom.

27 a §

Ärenden som gäller ekonomisk förmån av anställningsförhållandet och ersättning av kostnader i fråga om tjänstemän vid polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten avgörs av Polisstyrelsen.

28 §

Polisstyrelsen ska ha en arbetsordning som polisöverdirektören fastställer. Centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisens teknikcentral och polisinrättningarna ska ha ett reglemente som enheten fastställer.

Polisstyrelsen fastställer arbetsordningen för polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten. Polisstyrelsen fastställer reglementet för ett samarbetsområde.

I en arbetsordning eller reglementet kan ärenden som enligt förordning ska avgöras av enhetens chef anförtros en annan tjänsteman vid enheten för avgörande.

32 §

För sådana på polisen ankommande uppgifter som kräver särskild yrkesskicklighet kan Polisstyrelsen bilda specialgrupper av polispersonal.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.