511/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 1 kap. 6 § 1 punkten, 28 § 2 mom., 4 kap. 17 § 2 mom., 5 a kap. 15 §, 6 kap. 3 § 4 mom. och 7 kap. 1 §,

av dem 1 kap. 6 § 1 punkten sådan den lyder i lag 646/2003, 28 § 2 mom. sådant det lyder i lag 213/1995, 4 kap. 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 779/1988, 5 a kap. 15 § sådan den lyder i lag 366/1999 och 7 kap. 1 § sådan den lyder i lagarna 497/1995 och 195/2000, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

6 §
Anhållningsberättigad tjänsteman

Om anhållande beslutar en anhållningsberättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade tjänstemän är

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polisöverinspektör, polisinspektör, polischef, biträdande polischef, vid centralkriminalpolisen chefen för centralkriminalpolisen och biträdande chef, vid skyddspolisen chefen för skyddspolisen, biträdande chef som förordnats att sköta förundersökningsuppgifter, avdelningschef som förordnats att sköta förundersökningsuppgifter och överinspektör som förordnats att sköta förundersökningsuppgifter, vid rörliga polisen chefen för rörliga polisen, biträdande chef och trafikpolisinspektör, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie,


28 §
Behandling av häktade, anhållna och gripna

Polisstyrelsen får meddela föreskrifter om behandlingen av anhållna och gripna i polisens utrymmen.

4 kap.

Beslag

17 §
Återlämnande av beslagtaget föremål

Är ägaren eller den som har rätt till det föremål som ska återlämnas inte känd, ska polisen genom offentlig kungörelse uppmana honom eller henne att anmäla sig. Gör ingen anspråk på föremålet inom sex månader efter kungörelsen, tillfaller det staten eller, om det är hittegods, upphittaren i enlighet med hittegodslagen. Närmare föreskrifter om kungörelsen meddelas av Polisstyrelsen.

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

15 §
Tillsynsbestämmelse

Polisstyrelsen utövar tillsyn över de åtgärder som avses i detta kapitel. Inrikesministeriet ska årligen avge en berättelse till riksdagens justitieombudsman om användningen av teleavlyssning och teleövervakning samt teknisk avlyssning. Samtidigt ska också lämnas en redogörelse om användningen av teknisk observation i straffanstalterna.

6 kap.

Andra tvångsmedel

3 §
Rusmedelsprov

Polisstyrelsen utfärdar närmare anvisningar om hur prov ska utföras.

7 kap.

Särskilda stadganden

1 §
Vissa tjänstemäns rätt att använda tvångsmedel

När Polisstyrelsen med stöd av 8 § 2 mom. i polislagen ger en viss tjänsteman befogenhet att göra förundersökning, får Polisstyrelsen samtidigt ge honom eller henne rätt att i den omfattning som bestäms i förordnandet använda tvångsmedel enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.