505/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 mars 2006 om penninginsamlingar (255/2006) 11 och 26 §, 27 § 1 mom. samt 28 och 30 § som följer:

11 §
Tillståndsmyndighet

Tillstånd till penninginsamling meddelas av den polisinrättning inom vars distrikt penninginsamlingen anordnas.

Tillstånd till penninginsamling för att hjälpa en enskild person eller familj meddelas av den polisinrättning inom vars distrikt den som är föremål för insamlingen är bosatt.

Tillstånd till penninginsamling som omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning meddelas av Polisstyrelsen.

26 §
Tillsyn

Polisstyrelsen svarar för den allmänna övervakningen och ledningen samt statistikföringen av anordnandet av penninginsamlingar.

Polisstyrelsen och polisinrättningarna ansvarar för övervakningen av anordnandet av penninginsamlingar som baserar sig på tillstånd som de beviljat.

Polisstyrelsen kan ge utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av penninginsamlingar.

27 §
Tillsynsregister över penninginsamlingar

För skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på polisen för polisen ett register över tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, skriftliga varningar och redovisningar samt sökande och tillståndshavare och över dem som i praktiken anordnar en penninginsamling (tillsynsregister över penninginsamlingar).


28 §
Rätt att få uppgifter

Polisstyrelsen och polisinrättningen har rätt att få sådana uppgifter som direkt hänför sig till anordnandet av penninginsamlingar och sådana uppgifter som behövs för tillsynen över anordnandet av penninginsamlingar enligt följande:

1) av sökanden eller tillståndshavaren och av den som i praktiken anordnar penninginsamlingen, avgiftsfritt och utan hinder av att sammanslutningars medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet,

2) utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i 141 § i kreditinstitutslagen (121/2007) av den depositionsbank där insamlingskontot eller något annat av tillståndshavarens konton finns,

3) avgiftsfritt och utan hinder av sekretess av en myndighet och av en sammanslutning som har tillsatts för att fullgöra ett offentligt uppdrag.

Polisstyrelsen och polisinrättningen har rätt att enligt avtal med den registeransvarige även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få de uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten.

Polisstyrelsen har rätt att av tillståndshavaren och av den som i praktiken anordnar penninginsamlingen, avgiftsfritt och utan hinder av att sammanslutningars medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet, få uppgifter som behövs för den statistikföring som gäller anordnandet av penninginsamlingar.

30 §
Ändringssökande

I ett beslut som Polisstyrelsen och polisinrättningen meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite får ändring sökas på det sätt som bestäms i 24 § i viteslagen.

Ett beslut enligt denna lag om återkallande av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor och ett beslut om förbud som tillståndsmyndigheten fattat enligt 22 § ska följas även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.