463/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 4 och 12 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 518/2004, och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Koncessionsberoende televerksamhet

Bestämmelser om beviljande av koncession genom auktion finns i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009).

12 §
Återkallande och överföring av koncession

Statsrådet kan återkalla ett teleföretags koncession helt eller delvis, om

1) teleföretaget allvarligt och upprepade gånger har brutit mot denna lag, radiolagen, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation eller någon annan lag som gäller televerksamhet eller de koncessionsvillkor som avses i 10 § i denna lag,

2) teleföretaget inte längre med hänsyn till verksamhetens art och omfattning har tillräckliga ekonomiska resurser att uppfylla sina skyldigheter, eller om

3) teleföretaget inte inom skälig tid från koncessionsperiodens början faktiskt har inlett den verksamhet som koncessionen avser, om inte statsrådet på koncessionshavaren ansökan bestämmer något annat av orsaker som hänför sig till den tekniska utvecklingen eller andra verksamhetsbetingelser.

En förutsättning för återkallande är dessutom att teleföretaget trots uppmaning inte inom en skälig tid, minst en månad, rättar sitt förfarande, återställer sina ekonomiska resurser till en tillfredsställande nivå eller visar att verksamheten inletts.

Koncessioner får inte överföras. Statsrådet kan återkalla en koncession, om det faktiska bestämmande inflytandet i förhållande till koncessionshavaren förändras. Anmälan om förändrat bestämmande inflytande ska omedelbart göras till koncessionsmyndigheten. Statsrådet ska fatta beslut om återkallandet inom två månader efter anmälan.

En koncessionshavare kan begära ett förhandsbeslut om återkallande av koncession som sker på basis av 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut inom två månader från det att ansökan anlände till myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) ska meddelas till konkurrensverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Överföring av koncession inom en koncern mellan moderbolaget och ett dotterbolag som är helt i dess ägo betraktas inte som en sådan överföring av koncession som utgör förutsättning för återkallande. Koncessionsmyndigheten ska omedelbart underrättas om en sådan överföring.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 37/2009
KoUB 8/2009
RSv 68/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.