457/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom., 10 a § och 23 § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder, 3 § 3 mom. delvis ändrat i lagarna 256/2006 och 672/2006, 10 a § i nämnda lag 672/2006 och 23 § 1 mom. 2 punkten i nämnda lag 256/2006, samt

fogas till 15 § ett nytt 3 mom., till 16 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 16 a §, till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005 och 594/2005, i nämnda lag 256/2006 samt i lagarna 538/2006 och 981/2007, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 37 § ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 och 7 mom. blir 7 och 8 mom., och till 40 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i polislagen registreras enligt följande:

1) för skötseln av polisens uppgifter enligt skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion enligt nämnda lag (uppgifter om vapentillstånd),

2) för skötseln av polisens uppgifter enligt lagen om identitetskort (829/1999) nödvändig information om ansökan, beslut, tillstånd, polisens åtgärder, hinder, anmärkning och anmälan som avses i nämnda lag och för skötseln av polisens, utrikesministeriets och finska beskickningars uppgifter enligt passlagen (671/2006), uppgifter om passansökningar och beslut i passärenden, uppgifter om pass eller andra resehandlingar som har utfärdats av en finsk myndighet, uppgifter om pass som förkommit, blivit stulna eller tillvaratagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför sig till passärenden (uppgifter om identitetskort och pass),

3) för identifiering av en person och för utarbetande av en handling som styrker identiteten, ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov, som personen lämnat till polisen, utrikesministeriet eller till en myndighet inom utrikesförvaltningen vid ansökan om ett tillstånd eller beslut som fotografiet och namnteckningsprovet behövs för; med personens samtycke får det fotografi och namnteckningsprov som registrerats i bilduppgifterna även användas för något annat förvaltningstillstånd eller beslut som personen ansökt om än för den handling som fotografiet och namnteckningsprovet har lämnats för (bilduppgifter),

4) för skötseln av polisens, utrikesministeriets och finska beskickningars uppgifter enligt passlagen, fingeravtryck som enligt 6 a § i passlagen tagits av sökanden vid ansökan om pass (fingeravtrycksuppgifter i pass),

5) i det syfte som anges i 4 kap. i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002), en anteckning om att en person har varit föremål för en begränsad säkerhetsutredning enligt nämnda lag samt den tidpunkt då utredningen lämnades och andra uppgifter som behövs för att specificera utredningen (uppgifter om den lokala polisens säkerhetsutredningar),

6) för skötseln av polisens uppgifter enligt lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) och lagen om ordningsvakter (533/1999) sådan nödvändig information om ansökan, beslut, kort, polisens åtgärder, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion som avses i lagen om privata säkerhetstjänster och i de närmare bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt sådan nödvändig information om ansökan, beslut, tillstånd, kort, polisens åtgärder, hinder, anmärkning och anmälan som avses i lagen om ordningsvakter och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den (uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen),

7) för skötseln av uppgifter enligt 131 § i utlänningslagen (301/2004) i nämnda paragraf avsedda signalement på en i paragrafen avsedd utlänning samt uppgifterna i ett resedokument (uppgifter för identifiering av utlänningar),

8) för skötseln av uppgifter enligt lagen om penninginsamlingar (255/2006) nödvändig information om tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, varningar och redovisningar samt om sökande och tillståndshavare och om dem som i praktiken anordnar penninginsamlingar och dessas ansvariga personer samt om kontrollåtgärder (uppgifter för tillsynen över penninginsamlingar).

10 a §
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper

Vid registrering eller annan behandling av sådana identifieringsuppgifter i elektronisk form som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska den registeransvarige och tillståndsmyndigheten särskilt sörja för dataskyddet vid registreringen och annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.

Vid registrering eller annan behandling av identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska det ses till att

1) de informationssystem, maskinvaror och programvaror som används för identifiering och för behandling av identifieringsuppgifterna är säkra,

2) identifieringsuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst och mot kränkningar, modifieringar och förfalskningar som avser identifieringsuppgifternas konfidentialitet och integritet samt annan behandling som sker av misstag eller i strid med lag, och

3) det vid identifiering och vid behandling av identifieringsuppgifter även i övrigt genomförs nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att identifieringen och behandlingen kan genomföras på ett sätt som tryggar dataskyddet och integritetsskyddet.

Den registeransvarige ska svara för det ovan avsedda dataskyddet också i fråga om en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper. Den registeransvarige svarar för att uppdragstagaren har samma skyldighet som den registeransvarige att skydda uppgifterna och för att uppdragstagaren inte har någon annan rätt att behandla uppgifterna.

15 §
Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Rätt att använda i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass har endast den som oundgängligen behöver dem för skötseln av sina arbetsuppgifter.

16 §
Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Bestämmelser om användningen av fingeravtrycksuppgifter i pass finns i 16 a §.

16 a §
Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Polisen får använda i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för endast om det är nödvändigt för att identifiera ett offer för en naturkatastrof, storolycka eller någon annan katastrof eller för ett brott eller ett offer som annars förblivit oidentifierat. Rätt att använda uppgifterna har endast den som oundgängligen behöver dem för skötseln av sina arbetsuppgifter.

Polisen har rätt att i de situationer som avses i 1 mom. ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass endast till de myndigheter som avses i 1 mom. 3, 4, 7 och 8 punkten för styrkande av identitet och konstaterande av ett dokuments äkthet, när det behövs för behandling av ärenden som gäller en persons inresa, vistelse i landet eller utresa. Den som är berättigad att lämna ut uppgifter har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.


23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:


2) av uppgifterna om identitetskort och pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbranschen och av uppgifterna för tillsynen över penninginsamlingar, uppgifter om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut och uppgifter om hinder, anmärkningar och kontroll samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,


37 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast under de förutsättningar som i 16 a § anges i fråga om användningen av uppgifterna.


40 §
Annat utlämnande av uppgifter till utlandet

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast under de förutsättningar som i 16 a § anges i fråga om användningen av uppgifterna.Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.