446/2009

Given i Helsingfors den 18 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om marin utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1998 om marin utrustning (925/1998) 2 § 1 punkten, sådan den lyder i förordning 528/2004, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktivet om marin utrustning rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 98/85/EG, 2001/53/EG och 2002/75/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG samt kommissionens direktiv 2008/67/EG,Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2009.

Ny utrustning som har fogats till bilaga A.1 genom kommissionens direktiv 2008/67/EG och som har tillverkats före den 21 juli 2009 kan under två år efter nämnda dag släppas ut på marknaden och placeras ombord på ett finländskt fartyg, om utrustningen har tillverkats i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter om metoder för typgodkännande som gällde i Finland före den 21 juli 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2008/67/EG (32008L0067); EGT nr L 171, 1.7.2008, s. 17

Helsingfors den 18 juni 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Sjöfartsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.