436/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 april 1983 angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) 18 §, 20 § 2 mom. samt 22 och 29 a §, sådana de lyder, 18 §, 20 § 2 mom. och 22 § i lag 186/1994 och 29 a § i lag 1155/2004, samt

fogas till lagen en ny 18 a §, till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag 186/1994, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 29 b § som följer:

4 kap.

Stadganden som hör till den internationella privaträttens område

18 §
Vårdnad om barn direkt med stöd av lag eller viljeförklaring

Vårdnaden om ett barn och vårdnadens upphörande direkt på grund av lag eller viljeförklaring bestäms i enlighet med den stats lag som är tillämplig enlig artiklarna 16, 19 och 21 i den i Haag den 19 oktober 1996 ingångna konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

18 a §
Tillämplig lag på utövandet av vårdnadshavarens uppgifter

Utövandet av vårdnadshavarens uppgifter bestäms enligt lagen i den stat där barnet är bosatt. Bosätter sig barnet i en annan stat, ska den statens lag tillämpas.

19 §
Behörighet på grund av barnets boningsort

En finsk myndighet kan pröva ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt som om barnet vore bosatt i Finland, om barnet vistas i Finland och saknar boningsort på grund av oroligheter i sitt hemland eller om det inte går att utreda var barnet är bosatt.

20 §
Behörighet i övriga fall

En finsk domstol kan i samband med ett ärende som gäller upplösande av äktenskap pröva ett ärende som gäller vårdnaden om makarnas barn och umgängesrätten, fastän barnet inte är bosatt i Finland när ärendet inleds, om

1) åtminstone den ena av barnets föräldrar är barnets vårdnadshavare och åtminstone den ena av barnets föräldrar är bosatt i Finland när ärendet inleds,

2) vårdnadshavarna, när ärendet inleddes, samtyckte till att ärendet prövas i Finland, och

3) det är förenligt med barnets bästa att domstolen utövar behörighet i ärendet.

22 §
Tillämplig lag vid beslut om vårdnad och umgängesrätt

När ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt avgörs och när avtal fastställs ska finsk lag tillämpas. Om ärendet har nära anknytning till en främmande stat, kan den främmande statens lag dock undantagsvis beaktas, om barnets bästa kräver det.

29 a §
Bestämmelsernas subsidiaritet

Bestämmelserna i 19―21 och 23―29 § tillämpas endast om inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, nedan Bryssel IIa förordningen, eller av fördrag som binder Finland.

29 b §
Oförenlighet med grunderna för Finlands rättsordning och hänvisning till en främmande stats lag

En bestämmelse i en främmande stats lag som ska tillämpas enligt bestämmelserna i detta kapitel ska lämnas utan avseende, om tillämpning av bestämmelsen skulle leda till ett resultat som med beaktande av barnets bästa uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i Finland.

Om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, avser en hänvisning i detta kapitel till en främmande stats lag inte de bestämmelser i den främmande statens lag som hör till området för den internationella privaträtten.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 218/2008
LaUB 7/2009
RSv 63/2009

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.