424/2009

Given i Helsingfors den 11 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 4 a § i statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 november 2007 om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009 (1124/2007) 4 § 2 mom. samt 4 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 215/2009, som följer:

4 §
Andel av stödet som betalas till jordbrukare och maskinentreprenörer

Det totala stödbeloppet som betalas till jordbrukare är 2 314 944,69 euro. Det totala stödbeloppet som betalas till maskinentreprenörer är 19 689,69 euro. Betalning av stöd förutsätter att medel finns tillgängliga i omstruktureringsfonden.

4 a §
Grunder för fastställande av stödet till jordbrukare och maskinentreprenörer

Stödet enligt artiklarna 3.6 första stycket och 3.7 första stycket i rådets förordning betalas till jordbrukarna i form av grund- och tilläggsdel. I grunddel betalas hälften av det sammanlagda stödet enligt 4 § 2 mom. Grunddelen betalas till jordbrukare som hade grundleveransrättighet under referensperioden. Grunddelen är högst 13,00 euro per ton. Till de jordbrukare som under referensperioden på grund av omstruktureringen har avstått från hela grundleveransrättigheten eller en del av den, betalas såväl grunddel som tilläggsdel. Tilläggsdelen betalas för den kvotsockermängd som motsvarar jordbrukarens minskade grundleveransrättighet. Tilläggsdelen betalas emellertid inte om minskningen av grundleveransrättigheten ligger under en ton. Tilläggsdelen är högst 35,65 euro per ton.

Det stöd som betalas till maskinentreprenörer fastställs på basis av den sånings- och skördeareal för sockerbeta som lagts ut på entreprenad genom avtal med den i 1 mom. avsedda jordbrukaren för vegetationsperioden 2007 så att stöd betalas för 30 procent av det antal hektar som är utlagt på entreprenad. Stöd till maskinentreprenörer betalas dock inte för en sådan sockerbetsareal som under vegetationsperioden 2007 innehades av maskinentreprenören eller ägaren eller ägarna till sånings- eller skördemaskinen. Stödbeloppet är högst 18,00 euro per hektar.Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 juni 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.