421/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om en infrastruktur för geografisk information

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förbättra tillgängligheten och utnyttjandet av geografiska datamängder som innehas av myndigheter genom att det upprättas en sammanhängande infrastruktur för geografisk information och dess tjänster görs allmänt tillgängliga.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med:

1) geografisk information sådan information i elektroniskt format om finskt territorium som, såsom attribut hos informationsobjekt, avser deras läge i form av en direkt eller indirekt referens till en viss plats eller ett visst geografiskt område,

2) informationsobjekt en abstrakt representation av en fysisk företeelse,

3) infrastruktur för geografisk information metadata, geografiska datamängder och geografiska datatjänster, nättjänster och nätteknik, avtal om utlämnande av, tillgång till och utnyttjande av information samt mekanismer för samordning och övervakning som är fastställda, i drift eller görs tillgängliga i enlighet med denna lag och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), nedan Inspire-direktivet,

4) geografisk datamängd en identifierbar samling av geografisk information i elektroniskt format,

5) myndighet myndigheter som avses i 4 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), frånsett domstolar och andra rättskipningsorgan,

6) myndighet som förvaltar geografisk information varje myndighet som för att sköta de uppgifter som hör till den förvaltar eller uppdaterar en ursprunglig geografisk datamängd som omfattas av denna lag.

Det som i denna lag föreskrivs om myndigheter gäller också sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och enskilda personer som avses i 4 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 kap.

Datamängder och information i infrastrukturen för geografisk information

3 §
Geografiska datamängder som omfattas av lagen

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på offentliga geografiska datamängder som innehas av myndigheter och hör till något av följande teman:

1) referenskoordinatsystem och höjdsystem, geografiska rutnätssystem, geografiska namn, administrativa enheter, adresser, fastigheter, trafiknät, hydrografi och skyddade områden,

2) höjd, landtäcke, ortofoto och geologi,

3) statistiska enheter, byggnader, mark, markanvändning, människors hälsa och säkerhet, allmännyttiga och offentliga tjänster, nätverk och anläggningar för miljöövervakning, produktions- och industrianläggningar, jordbruks- och vattenbruksanläggningar, befolkningsfördelning, områden med särskild reglering samt enheter för rapportering, naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden, geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsområden, biogeografiska regioner, naturtyper och biotoper, arters utbredning, energiresurser och mineralfyndigheter.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om geografiska datamängder som omfattas av lagen.

4 §
Information som beskriver geografiska datamängder och geografiska datatjänster

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska utarbeta och uppdatera information som beskriver geografiska datamängder som omfattas av denna lag och datatjänster som hänför sig till dessa (metadata).

Bestämmelser om tekniska krav på innehållet i metadata finns i kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 om genomförande av Inspire-direktivet i fråga om metadata.

5 §
Sekretessbelagda uppgifter

Bestämmelserna i 4 § tillämpas också på geografiska datamängder som innehåller sekretessbelagda uppgifter, om det inte föreskrivs att dessa är sekretessbelagda för skydd av Finlands internationella förbindelser, allmän säkerhet eller det nationella försvaret.

6 §
Interoperabel geografisk datamängd

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska utarbeta och uppdatera en för datadelning lämpad version av varje geografisk datamängd som omfattas av denna lag (interoperabel geografisk datamängd).

När interoperabla geografiska datamängder utarbetas och hanteras ska personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och annan lag iakttas.

Bestämmelser om krav på interoperabla geografiska datamängders innehåll och organisation utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 7 i Inspire-direktivet.

3 kap.

Geografiska datamängders tillgänglighet samt tjänster som ingår i infrastrukturen för geografisk information

7 §
Tillgängligheten av geografiska datamängder i ett datanät

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska se till att interoperabla geografiska datamängder är tillgängliga i ett datanät för visning och överföring.

Bestämmelser om tekniska krav på tillgängliggörande av interoperabla geografiska datamängder i datanätet utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 16 i Inspire-direktivet.

8 §
Söktjänst

Lantmäteriverket svarar för att det inrättas en nättjänst som gör det möjligt att söka geografiska datamängder och tjänster som anknyter till dem samt att visa metadata om dessa (söktjänst).

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska se till att metadata läggs in i söktjänsten. Närmare bestämmelser om inläggningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om tekniska krav på söktjänsten utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 16 i Inspire-direktivet.

9 §
Stödtjänster

I syfte att säkerställa att den infrastruktur för geografisk information som avses i denna lag fungerar och är sammanhängande svarar lantmäteriverket för att det finns stödtjänster som de myndigheter som förvaltar geografisk information kan anlita när de fullgör skyldigheter enligt 7 § och utnyttjar infrastrukturen.

Närmare bestämmelser om stödtjänsterna och om inrättandet av dem utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Anlitande av sök- och stödtjänster med avseende på andra datamängder

Även andra än de myndigheter som förvaltar geografisk information har rätt att i söktjänster lägga in metadata om interoperabla geografiska datamängder som är tillgängliga i datanätet samt att anlita stödtjänster som avses i 9 §.

Det som bestäms i 1 mom. gäller också andra än i 3 § avsedda geografiska datamängder som innehas av myndigheter som förvaltar geografisk information.

Lantmäteriverket får fastställa sådana villkor och begränsningar för anlitandet av stödtjänster i situationer enligt 1 och 2 mom. som verket anser vara nödvändiga. Lantmäteriverket ska meddela den delegation som avses i 17 § de allmänna principerna för sådana villkor och begränsningar.

11 §
Informationsutbyte mellan myndigheter

En myndighet som förvaltar geografisk information ska göra en interoperabel geografisk datamängd tillgänglig för en annan myndighet, om den andra myndigheten behöver utnyttja denna datamängd för att kunna fullgöra uppgifter som hör samman med utövning av offentlig makt.

Den myndighet som förvaltar geografisk information och den i 1 mom. avsedda andra myndigheten ska se till att den geografiska datamängden är obehindrat tillgänglig, om det är sannolikt att det finns behov av att också utnyttja den i brådskande situationer.

En myndighet som förvaltar geografisk information ska också lämna ut sådana interoperabla datamängder till myndigheter i andra EG-medlemsstater, till gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan och till organ inrättade genom internationella avtal där Finland och Europeiska gemenskapen är parter som dessa behöver för uppgifter som påverkar miljöns tillstånd och som det föreskrivs att de ska fullgöra.

4 kap.

Villkor, avtal och avgiftsgrunder som gäller tillgång till och utnyttjande av geografiska datamängder

12 §
Avgifter för tjänster

Söktjänsten är avgiftsfri.

Avgift tas inte ut för geografiska datatjänster som tillhandahålls Europeiska gemenskapens institutioner och organ för fullgörande av rapporteringsskyldigheter enligt gemenskapens miljölagstiftning.

I fråga om avgifter för tjänster som avses i denna lag gäller i övrigt vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i någon annan lag bestäms om avgifter för myndigheternas prestationer eller vad som beslutas med stöd av kommunallagen (365/1995).

13 §
Avgifter för utnyttjande av geografiska datamängder

Information som beskriver geografiska datamängder får utnyttjas avgiftsfritt.

I fråga om avgifter för utnyttjande av interoperabla geografiska datamängder som myndigheter som förvaltar geografisk information har gjort tillgängliga i datanätet gäller i övrigt vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten och i någon annan lag bestäms om avgifter för myndigheternas prestationer eller vad som beslutas med stöd av kommunallagen.

Avgift tas inte ut för geografiska datamängder som tillhandahålls Europeiska gemenskapens institutioner och organ för fullgörande av rapporteringsskyldigheter enligt gemenskapens miljölagstiftning.

14 §
Elektroniska handelstjänster

Om en myndighet som förvaltar geografisk information tar ut avgift för utnyttjande av interoperabla geografiska datamängder som avses i denna lag eller för tjänster som hänför sig till utnyttjandet, ska den se till att nättjänster är tillgängliga för elektronisk kommunikation och betalning av avgifterna.

15 §
Villkor för utnyttjande av geografiska datamängder

Myndigheter som förvaltar geografisk information kan ställa villkor för visning, överföring eller utnyttjande av datamängderna. Villkoren och en avtalsmall som hänför sig till dem ska vara tillgängliga i datanätet.

Bestämmelser om utlämnande av geografiska datamängder till Europeiska gemenskapens institutioner och organ utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 17 i Inspire-direktivet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet styr och följer upp verkställigheten av denna lag och verkar som kontaktpunkt enligt Inspire-direktivet.

17 §
Delegation för behandling av geodatafrågor

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en delegation som behandlar geodatafrågor. Statsrådet utser medlemmarna i delegationen.

Delegationen ska, utöver vad som bestäms någon annanstans i denna lag, stödja den i 16 § avsedda kontaktpunktens verksamhet, bedöma utvecklingen och utnyttjandet av den infrastruktur för geografisk information som avses i denna lag, ta initiativ och ge utlåtanden. Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, uppgifter och mandatperiod utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Övervakning

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska övervaka utnyttjandet av interoperabla geografiska datamängder som gjorts tillgängliga i datanätet och ge in övervakningsuppgifterna till jord- och skogsbruksministeriet.

Lantmäteriverket ska övervaka kvaliteten, omfattningen och interoperabiliteten hos samt utnyttjandet av den information som lagts in i söktjänsten, tillgängligheten av geografiska datamängder i datanätet och datatjänsternas kompatibilitet samt ge in övervakningsuppgifterna till jord- och skogsbruksministeriet.

Närmare bestämmelser om övervakningen och översändningen av övervakningsuppgifter enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2009.

Bestämmelser om de tidsfrister inom vilka de myndigheter som förvaltar geografisk information ska uppfylla kraven enligt denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 18/2009
JsUB 2/2009
RSv 54/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG; EUT L 108, 25.4.2007, s. 1

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.