418/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 7 och 8 §, 9 § 1 mom., rubriken för 3 kap., 21 och 22 §, 23 b § 1 mom. samt 24 § 1 mom.,

av dem 7, 8 och 22 § sådana de lyder i lag 9/1994, 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1289/2003, 21 § sådan den lyder i nämnda lag 9/1994 och i lag 236/2001 samt 23 b § 1 mom. och 24 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 9/1994, ett nytt 2 mom., till 5 § ett nytt 2 mom. och till 19 §, sådan den lyder i nämnda lagar 9/1994 och 1289/2003, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

I enlighet med denna lag kan också sådan psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja som i en främmande stat har bestämts för en åtalad som inte har dömts till straff (vårdpåföljd) verkställas i Finland och verkställigheten av en vårdpåföljd som har bestämts i Finland anförtros en främmande stat. Bestämmelser om internationell verkställighet av vårdpåföljder finns dessutom i mentalvårdslagen (1116/1990).

5 §

Innan justitieministeriet beslutar om verkställighet i Finland av en vårdpåföljd som har bestämts i en främmande stat ska ministeriet inhämta yttrande av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Om verket anser att verkställighet av en sådan vårdpåföljd i Finland inte är motiverad med hänsyn till vårdens syfte, får det inte bestämmas att verkställigheten ska ske i Finland.

7 §

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av någon annan frihetsberövande påföljd än en vårdpåföljd ska ministeriet bestämma att påföljden ska verkställas som fängelsestraff. Ministeriet ska då iaktta vad som har bestämts i den främmande staten om påföljdens varaktighet. Fortsatt verkställighet är inte möjlig, om fängelsestraff till sin art är strängare än den påföljd som har bestämts i den främmande staten.

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av en förverkandepåföljd ska ministeriet bestämma att påföljden ska verkställas så som den har bestämts i den främmande staten. Fortsatt verkställighet är inte möjlig, om förverkandepåföljden är av sådan art att den inte kan bestämmas enligt finsk lag.

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av en vårdpåföljd som har bestämts i en främmande stat ska ministeriet bestämma att påföljden ska verkställas som psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja, i enlighet med det yttrande som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämnat. En person som har överförts till Finland får inte på grund av en vårdpåföljd som bestämts i en främmande stat mot sin vilja hållas kvar för vård under en längre tid än vad som har bestämts i den främmande staten. När den sammanlagda vårdtiden räknas ska den tid räknas av som personen har varit frihetsberövad med anledning av det brott som utgjort grund för överföringen av verkställigheten. Bestämmelser om utredning av om det finns förutsättningar för vård oberoende av patientens vilja enligt finsk lag och när utredningen ska inledas finns i 4 b kap. 22 o § i mentalvårdslagen.

8 §

Ett yrkande om att en annan påföljd som har dömts ut i en främmande stat än en vårdpåföljd ska omvandlas till en påföljd som verkställs i Finland prövas av Helsingfors tingsrätt. Ett yrkande på omvandling av en påföljd framställs av åklagaren på begäran av justitieministeriet.

9 §

Domstolen ska omvandla en annan frihetsberövande påföljd som har dömts ut i en främmande stat än en vårdpåföljd till det fängelsestraff som enligt finsk lag föreskrivs för motsvarande brott eller för ett brott som är så allvarligt att det motsvarar en sådan gärning som avses i 3 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen. Påföljden som omvandlas får dock inte vara strängare än den påföljd som i den främmande staten har bestämts för brottet, även om denna påföljd är lindrigare än det minimistraff som föreskrivs för brottet i finsk lag.


3 kap.

Verkställighet i en främmande stat av en påföljd som har bestämts i Finland

19 §

Verkställigheten av en vårdpåföljd som har bestämts i Finland kan under de förutsättningar som anges i 1 och 2 mom. anförtros den stat där den som vårdpåföljden har bestämts för är medborgare eller har sitt hemvist.

21 §

Beslut om att verkställigheten av en påföljd som har bestämts i Finland ska anförtros en främmande stat fattas av justitieministeriet.

Beslut enligt 1 mom. om verkställigheten av en vårdpåföljd fattas av justitieministeriet på förslag av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Justitieministeriet ska ställa som villkor för överföring enligt 19 § 2 mom. 2 punkten att den dömde inte utan ministeriets tillstånd får åtalas eller straffas i staten i fråga för något annat brott som har begåtts före överföringen än för det brott som den påföljd som har bestämts i Finland gäller, utom i det fall att den dömde inte har lämnat den främmande staten inom 45 dagar från det att hinder för att lämna staten inte längre fanns, eller om han eller hon har återvänt dit efter att ha lämnat staten i fråga.

22 §

Om justitieministeriet har beslutat att en påföljd som har bestämts i Finland ska verkställas i en främmande stat, får påföljden inte längre verkställas i Finland, om den främmande staten anser att påföljden redan har verkställts i dess helhet.

23 b §

En advokat ska utses att biträda den dömde under behandlingen av ärenden som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten och 19 § 2 mom. 2 punkten, utom när detta är uppenbart onödigt. En advokat ska utses att biträda också den som har dömts till en vårdpåföljd under behandlingen av överföringen av verkställigheten. Till biträde ska utses en advokat som den dömde själv föreslår eller, om den dömde inte föreslår någon advokat, någon annan för uppdraget lämplig advokat. För behandlingen av frågor som gäller tagande i förvar, meddelande av reseförbud eller sökande av ändring utses biträdet av domstolen och i övriga fall av justitieministeriet.


24 §

Ett beslut som justitieministeriet har meddelat med stöd av 3 § 2 mom. 1 punkten, 5 § 2 mom., 12 § 2 mom., 19 § 2 mom. 2 punkten, 21 § 2 mom. eller 23 b § 2 mom. får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hos Helsingfors förvaltningsdomstol överklagas genom besvär också sådana beslut av justitieministeriet enligt 23 b § 1 mom. som innebär att ett rättegångsbiträde inte har utsetts. Besvären ska behandlas skyndsamt. Beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol får inte överklagas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 95/2008
LaUB 6/2009
RSv 55/2009

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.