Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

410/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ordnandet av hälsoskyddsuppgifter enligt de lagar som anges i 1 § 2 mom. i folkhälsolagen (66/1972) som gäller individer och livsmiljö (miljö- och hälsoskydd) i en kommun eller som kommunalt samarbete.

2 §
Ordnandet av miljö- och hälsoskydd

En kommun som själv sörjer för miljö- och hälsoskyddet ska, för att ordna uppgiften och möjliggöra en ändamålsenlig arbetsfördelning och specialisering, för denna uppgift ha personalresurser som motsvarar minst 10 årsverken.

Om en kommun inte har sådana personalresurser som avses i 1 mom., ska den tillsammans med en eller flera andra kommuner bilda ett samarbetsområde. För skötseln av uppgifterna inrättas då ett sådant gemensamt organ för samarbetsområdets kommuner som avses i 77 § i kommunallagen (365/1995), eller så sköts samarbetsområdets uppgifter av en samkommun.

För ordnandet av miljö- och hälsoskyddet i en kommun eller ett samarbetsområde svarar ett enda organ, som till sitt förfogande ska ha personalresurser som motsvarar minst 10 årsverken.

3 §
Undantag från ordnandet av miljö- och hälsoskydd inom ett samarbetsområde

När ett samarbetsområde bildas kan undantag från kravet på personalresurser motsvarande 10 årsverken göras, om

1) det på grund av skärgård eller långa avstånd inte är möjligt att bilda en funktionell helhet,

2) det behövs för att trygga de finsk- eller svenskspråkiga invånarnas språkliga rättigheter,

3) det behövs för att trygga de rättigheter som gäller samernas språk och kultur, eller

4) ett tillräckligt och högklassigt ordnande av miljö- och hälsoskyddsuppgifter i kommunen eller samarbetsområdet kan säkerställas på annat sätt.

4 §
Anmälningar från kommuner och samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

Kommunen eller samarbetsområdet som avses i 2 § 2 mom. ska anmäla följande uppgifter till länsstyrelsen:

1) namn och kontaktuppgifter för det organ som avses i 2 § 3 mom., samt

2) personalresurserna inom miljö- och hälsoskyddet.

Organet ska dessutom meddela länsstyrelsen vilka kommuner som hör till samarbetsområdet.

Kommunen eller samarbetsområdet ska vid behov motivera ett undantag som avses i 3 § i sin anmälan till länsstyrelsen enligt 1 mom.

Länsstyrelsen ska anmäla de uppgifter som avses i 1―3 mom. till social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar i de uppgifter som avses i 1―3 mom. ska också anmälas i enlighet med vad som föreskrivs i 1―4 mom.

5 §
Statsrådets beslutanderätt

Om en kommun som inte uppfyller kravet i 2 § 1 mom. inte fattar ett beslut om att höra till ett samarbetsområde eller om en sådan kommun av orsaker som är oberoende av kommunen blir utanför ett samarbetsområde, beslutar statsrådet om att kommunen ska höra till ett samarbetsområde samt om kostnadsfördelning, förvaltningsmodell, grunderna för ordnande av tjänster och uppgifter och annat som är nödvändigt för att ordna samarbetet och som kommunerna inte har avtalat om. Statsrådet ska före beslutsfattandet höra de berörda kommunerna och länsstyrelserna samt samarbetsområdet. Statsrådets beslut om villkoren för samarbetet gäller till dess att de berörda kommunerna avtalar om något annat.

Statsrådet har sådan beslutanderätt som avses i 1 mom. även när en kommun lämnar ett samarbetsområde eller när ett samarbetsområde inte har personalresurser som motsvarar minst 10 årsverken, om inte de berörda kommunerna når överenskommelse i saken på något annat sätt.

6 §
Överklagande

Beslut som statsrådet har fattat enligt 5 § kan överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/ 1996).

Ett förvaltningsbeslut ska iakttas genast även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

7 §
Personalens ställning

Arrangemang för samarbetsområdet i enlighet med denna lag genomförs i samarbete med företrädare för personalen i kommunerna enligt vad som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007).

Ovan i 1 mom. avsedda arrangemang är överlåtelse av rörelse enligt arbetsavtalslagen (55/2001) och lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2009.

Kommunerna ska fatta beslut om att höra till ett samarbetsområde senast den 31 december 2009.

Kommuner och samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet ska göra anmälningar enligt 4 § 1 och 2 mom. till länsstyrelsen senast den 31 januari 2010.

Länsstyrelsen ska göra anmälan enligt 4 § 4 mom. till social- och hälsovårdsministeriet senast den 31 mars 2010.

Statsrådet ska fatta beslut om att en kommun ska höra till ett samarbetsområde senast den 30 juni 2011.

Samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet som avses i denna lag ska inleda sin verksamhet senast den 1 januari 2013.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 51/2009
ShUB 13/2009
RSv 64/2009

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.