403/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras bilagorna till statsrådets förordning av den 28 juni 2006 om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006) som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009.

På anmälningsärenden som anhängiggjorts innan förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (32006L0012); EGT nr L 114, 27.4.2006, s. 9

Helsingfors den 4 juni 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Bilaga 1

AVFALL SOM HÖR TILL TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR DENNA FÖRORDNING

I denna bilaga anges de avfall som hör till tillämpningsområdet för denna förordning samt gränsvärdena för halten och utlakningen av skadliga ämnen i dem.

1. Betongkross (avfallskategori1 10 13 14, 17 01 01, 17 01 07 och 19 12 12)

Med betongkross avses avfall som producerats av rivna betongkonstruktioner eller av betongavfall från nybygge och betongindustrin genom att krossa det till högst 150 millimeter stora bitar. Krossat betongavfall får innehålla högst 30 viktprocent tegelkross.

Skadligt ämne Gränsvärde, mg/kg torrsubstans Gränsvärde, mg/kg torrsubstans
Grundläggande undersökningar1 Kvalitetskontroller1
Halt Utlakning Utlakning Halt Utlakning Utlakning
(L/S = 10 l/kg) (L/S = 10 l/kg) (L/S = 10 l/kg) (L/S = 10 l/kg)
Täckt konstruktion Belagd konstruktion Täckt konstruktion Belagd konstruktion
PCB2 1,0 1,0
PAH3 20
Mineraloljor4 500
DOC5 500 500
Antimon (Sb) 0,06 0,06
Arsenik (As) 50 0,5 0,5 50
Barium (Ba) 20 20
Kadmium (Cd) 10 0,02 0,02 10 0,02 0,02
Krom (Cr) 400 0,5 0,5 400 0,5 0,5
Koppar (Cu) 400 2,0 2,0 400 2,0 2,0
Kvicksilver (Hg) 0,01 0,01
Bly (Pb) 300 0,5 0,5 300 0,5 0,5
Molybden (Mo) 0,5 0,5
Nickel (Ni) 0,4 0,4
Vanadin (V) 2,0 2,0
Zink (Zn) 700 4,0 4,0 700
Selen (Se) 0,1 0,1
Fluorid (F--) 10 50
Sulfat (SO42-) 1 000 6 000 1 000 6 000
Klorid (Cl-) 800 800

1 Se 2 punkten i bilaga 2.

2 Polyklorerade bifenyler, kongener 28, 52, 101, 118, 138, 153 och 180 totalt.

3 Polyaromatiska kolväten, föreningar totalt (antracen, acenaften, acenaftylen, benso(a)antracen, benso(a)pyren, benso(b)fluoranten, benso(g,h,i)perylen, benso(k)fluoranten, dibenso(a,h)antracen, fenantren, fluoranten, fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen, pyren, chrysen).

4 Oljekolvätefraktioner C10 ― C40.

5 Löst organiskt kol.

------------------------------------

1 Avfallskategorier enligt miljöministeriets förordning (1129/2001) om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall.

2. Flygaska (avfallskategori1 10 01 02, 10 01 03 och 10 01 17), bottenaska (avfallskategori1 10 01 01 och 10 01 15) och sand från fluidiserade bäddar (avfallskategori1 10 01 24) från förbränning av stenkol, torv och träbaserat material

Med flyg- och bottenaska från förbränning av stenkol avses avfall som mekaniskt eller elektriskt avskiljts från rökgaserna som uppstått vid förbränning av stenkol eller avfall som avlägsnats från bottnen av förbränningskammaren i en förbränningsanläggning för stenkol.

Med flyg- och bottenaska från förbränning av torv och träbaserat material avses avfall som avskiljts mekaniskt eller elektriskt från rökgaser som uppstått vid förbränning av torv, träflis, barkavfall, fiberhaltigt vegetabiliskt avfall från produktion av nyfiberpappersmassa eller pappersproduktion från massa, obehandlat träavfall eller annat med dessa jämförbara träbaserade material eller en blandning av dessa, eller som avlägsnats från förbränningskammarens botten.

Med sand från fluidiserade bäddar från förbränning av stenkol, torv och ovan nämnda träbaserade material avses sandbäddsmaterial som avlägsnas vid förbränningsprocessen vid anläggningar med fluidiserande bäddar eller sandbäddsmaterial som finfördelats vid förbränningen och som avskiljs från rökgaser antingen i pannan eller vid rökgasrening.

Skadligt ämne Gränsvärde, mg/kg torrsubstans Gränsvärde, mg/kg torrsubstans
Grundläggande undersökningar1 Kvalitetskontroller1
Halt Utlakning Utlakning Halt Utlakning Utlakning
(L/S = 10 l/kg) (L/S = 10 l/kg) (L/S = 10 l/kg) (L/S = 10 l/kg)
Täckt konstruktion Belagd konstruktion Täckt konstruktion Belagd konstruktion
PCB2 1,0
PAH3 20/404
DOC5 500 500
Antimon (Sb) 0,06 0,18
Arsenik (As) 50 0,5 1,5 50
Barium (Ba) 3 000 20 60 3 000
Kadmium (Cd) 15 0,04 0,04 15
Krom (Cr) 400 0,5 3,0 400 0,5 3,0
Koppar (Cu) 400 2,0 6,0 400
Kvicksilver (Hg) 0,01 0,01
Bly (Pb) 300 0,5 1,5 300 0,5 1,5
Molybden (Mo) 50 0,5 6,0 50 0,5 6,0
Nickel (Ni) 0,4 1,2
Vanadin (V) 400 2,0 3,0 400 2,0 3,0
Zink (Zn) 2 000 4,0 12 2 000
Selen (Se) 0,1 0,5 0,1 0,5
Fluorid (F--) 10 50 10 50
Sulfat (SO42-) 1 000 10 000 1 000 10 000
Klorid (Cl-) 800 2 400 800 2 400

1 Se 2 punkten i bilaga 2.

2 Polyklorerade bifenyler, kongener 28, 52, 101, 118, 138, 153 och 180 totalt.

3 Polyaromatiska kolväten, föreningar totalt (antracen, acenaften, acenaftylen, benso(a)antracen, benso(a)pyren, benso(b)fluoranten, benso(g,h,i)perylen, benso(k)fluoranten, dibenso(a,h)antracen, fenantren, fluoranten, fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen, pyren, chrycen).

4 Täckt konstruktion/belagd konstruktion.

5 Löst organiskt kol.

Bilaga 2

KVALITETSKONTROLL AV AVFALLET

I denna bilaga anges de allmänna principer som förutsätts för kvalitetskontroll av avfall vid sådan återvinning som avses i denna förordning.

1. Kvalitetssäkringssystem

Den som överlämnar avfallet ska ha ett kvalitetssäkringssystem, som innehåller åtminstone följande punkter:

1) kvalitetskontroller

- provtagningsplan och utvärdering av provtagningens representativitet samt anvisningar om provtagning, framställning av prover och insändande av dem för analys

- undersöknings- och analysmetoder, de skadliga ämnen och övriga egenskaper som ska övervakas samt övervakningsfrekvenser

- gränsvärden för de skadliga ämnen som ska undersökas

- behandling av avvikelser i kvaliteten och godtagbara avvikelser

- kvalitetssäkring av provtagning och undersökningar

- dokument över kvalitetskontrollens uppföljning och rapporteringsanvisningar

2) ansvariga personer och deras behörighet

3) anvisningar om mottagning av avfall (i synnerhet om det är fråga om avfall som levereras från flera ställen för behandling för att bli återvinningsbart), lagring, behandling och leverans till återvinningsplats

4) utvärderings- eller auditeringsplan för kvalitetssäkringssystemet

5) vid behov särskilda renhetskrav såsom andelen ämnen som inte hör till avfallet

6) uppföljning och rapportering

- protokoll över kvalitetskontrollen för varje provtagnings- och undersökningsgång

- observerade kvalitetsavvikelser och åtgärder som vidtagits med anledning av dem

- mängd, kvalitet och leveransplats för det avfall som levereras till återvinning.

2. Undersökningar

Avfallets kvalitet ska klarläggas genom grundläggande undersökningar och genom kvalitetskontroller. De mätningar, test, utredningar och undersökningar som görs ska enligt 108 § i miljöskyddslagen utföras på ett kompetent och tillförlitligt sätt och med ändamålsenliga metoder.

Att avfallet omfattas av förordningen påvisas genom grundläggande undersökningar. Dessa undersökningar ska omfatta åtminstone bestämning av avfallets sammansättning och utlakningen av skadliga ämnen enligt standardiserade analys- och testmetoder. Minst med fem års mellanrum, eller när det i verksamheten som producerar avfallet sker förändringar som väsentligt kan inverka på avfallets beskaffenhet, ska tillräckliga ytterligare undersökningar utföras för att säkerställa att avfallet alltjämt motsvarar de grundläggande undersökningarna. Samtidigt ska kvalitetssäkringssystemet justeras och vid behov förnyas.

Avfallets kvalitet ska följas en tillräckligt lång tid i enlighet med kvalitetssäkringssystemet. Minimikravet avses vara fem på varandra följande undersökningar enligt provtagningsplanen. Om avfallets kvalitet inte har följts en tillräckligt lång tid, kan godkännandet av avfallet för sådan användning som avses i förordningen bedömas utgående från grundläggande undersökningar som görs för avfallspartiet i fråga.

I resultaten från kvalitetskontroller kan en överskridning på högst 30 procent av gränsvärdet tillåtas, om medelvärdet för bestämningarna under de senaste två åren följer de gränsvärden som krävs. Om det inte finns att tillgå resultat från kvalitetskontroller från en tid på två år, räknas medelvärdet utgående från den tid kvalitetskontroll pågått, dock minst från fem på varandra följande undersökningar.

Provtagningen ska göras enligt 2.1 punkten och bestämningarna av skadliga ämnen enligt 2.2 punkten. Vid undersökningarna kan det i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande även användas metoder som baserar sig på standarder eller tekniska specifikationer som används i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, Turkiet, eller i en EFTA-stat som är part i EES- avtalet och som uppfyller de centrala kraven i de metoder som anges i 2.1 och 2.2 punkten.

2.1 Provtagning

Provtagning och framställning av prover ska göras enligt standarderna SFS-EN 932-1 och SFS-EN 932-2 samt standard SFS-EN 14899. Prover ska i första hand tas från en kontinuerlig avfallsström. Provtagaren ska ha den tillräckliga kompetens som förutsätts för uppgiften. Avvikelser från de krav gällande provtagning som är i enlighet med standarderna kan göras om provtagning enligt dessa på grund av avfallets beskaffenhet inte kan genomföras på ett sätt som är tekniskt och ekonomiskt rimligt.

2.2 Analysmetoder

Vid analyserna av de skadliga ämnen som ingår i och utlakas från avfall ska i första hand standardiserade metoder användas och i andra hand metoder som i fråga om analyskänslighet, noggrannhet och repeterbarhet konstaterats vara tillräckliga.

Halten av skadliga ämnen i avfall

I förbehandlingen av prov för att bestämma metaller ska extrahering med syra och mikrovågsassisterad nedbrytning enligt standard SFS-EN 13656 eller extrahering med aqua regia enligt standard SFS-EN 13657 användas.

Vid bestämningen av metaller ska standardiserade metoder (ICP - MS, ICP - AES eller AAS) användas. I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande kan andra metoder användas i stället för dessa, om det är känt att resultaten från dem motsvarar resultaten från de nämnda metoderna.

Vid bestämningen av mineralolja (oljekolvätefraktioner C10 ― C40) ska en metod enligt standard SFS-EN 14039 användas.

För bestämning av polyklorerade bifenyler (PCB) ska en metod enligt standard SFS-EN 15308 användas.

Utlakning av skadliga ämnen från avfall

För bestämning av utlakningen av skadliga ämnen ska ett perkolationstest enligt standard CEN/TS 14405 användas. I kvalitetskontrollen kan även ett tvåstegsskaktest enligt standard SFS-EN 12457-3 användas.

Halten av skadliga ämnen i lakvatten ska bestämmas enligt standarderna SFS-EN 12506 (pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2- , Pb, total-S, SO42- ,V och Zn) och SFS-EN 13370 (ammonium, AOX, ledningsförmåga, Hg, fenolindex, TOC, lättillgänglig CN- och F-).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.